👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världens naturtyper och anpassningar i naturen

Skapad 2018-03-22 11:00 i Esperedsskolan Halmstad
Vi lär oss om olika naturtyper i världen och hur djur och växter tvingats anpassa sig till miljön just där. Puls biologi 4-6 boken används som faktabok.
Grundskola 6 Biologi
Välkommen till en spännande resa du aldrig glömmer. Vi färdas till olika miljö som är alldeles unika med massor av utmaningar till djur och växter som lever där! Vi kommer besöka "tomma" och glödhetta ökenområden samt frysa på en av de kallaste platser på vår planet. Hur är djur och växter anpassad att leva där? Följ med på upptäcksfärden!

Innehåll

Anpassningar i naturen!

Målen för detta arbetsområde är att du ska veta:

 • Hur växter och djur är anpassade till sina miljöer
 • Hur djur kan hitta föda
 • Hur djur klarar sig från fiender
 • Hur växter kan klara sig från att bli uppätna
 • Hur växter eller djur kan utnyttja eller hjälpa varandra
 • Varför vissa arter är hotade och ge exempel på detta
 • Vilka olika naturtyper det finns och kunna beskriva dessa

Följande begrepp ska du kunna:

 • Biologisk mångfald
 • Ekvatorn
 • Fridlyst
 • Kamouflage
 • Klimat
 • Polarområde
 • Regnskog
 • Revir
 • Savann
 • Stäpp
 • Tajga
 • Tundra
 • Öken
 •  

Hur kommer vi arbeta med detta arbetsområde?

 • Du kommer att ta del av fakta från filmer, texter och annat material
 • Du kommer få möjlighet att öva/visa dina förmågor
 • Du kommer att få möjlighet att bedöma ditt eget arbete (självbedömning) och du kommer få/ge bedömning på olika vis.

Vilka förmågor ska vi arbeta med?

Analysförmågan

Du kommer få öva på och visa att du kan, se samband, ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen. Du kommer få öva på och visa att du kan redogöra för ekologiska samband, orsaker till och konsekvenser av t ex skövling av regnskog. Detta visar du genom att underbygga dina resonemang med fakta och den kunskap du tagit del av.

Kommunikativa förmågan

Du kommer få öva på och visa att du kan samtal och diskutera kring områdets innehåll tillsammans med dina kamrater. Du kommer få framföra dina åsikter kring ekologisk hållbarhet och bemöta kamraters åsikter på ett sätt som fördjupar samtalet och för diskussionen framåt.

Förmågan att hantera information

Du kommer öva på och visa att du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du får visa att du kan resonera kring skillnader mellan fakta och åsikter och kunna värdera dina källor, är de användbara i ditt arbete?

Begreppsförmågan

Du ska visa att du kan använda naturvetenskapliga begrepp i sitt sammanhang och veta vad dessa betyder.

Metakognitiva förmågan – Att reflektera kring sitt eget lärande

Du kommer få använda dig av själv- och kamratbedömning, detta för att öva på att bedöma ditt egna och andras resultat. Du kommer få träna dig på att testa dig fram – pröva och ompröva dina tankar allteftersom du tar del av dina kamraters tankar och åsikter

 

Länkar

Film om skogsavverkning till Diskussionen: https://www.so-rummet.se/content/skogsbruk-och-miljo-nagra-av-vara-basnaringar

Tipps hur man diskuterar: https://www.youtube.com/watch?v=H7chcXhDDLw

Presentation om Stäpp och savann: https://halmstad-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/josnik83301_skynet_halmstad_se/EatVEDANa5lOu93lRjpY-EsB-V6C63ulZQYnGvhjmAz-iw?e=xFMEEf

 

Din presentation ska innehålla följande:

Minst två källor till den faktatext du skriver om Stäpp och Savann (NO - boken är redan en källa, skriv även den som källa om du använder den) du får inte skriva som källa bara t.ex. Internet, google, wikipedia. Skriv istället Wikipedia - "Artikelns namn"(t.ex. hajar, Björnar), helst vill jag ha länken

Underrubrik du väljer ska matcha med texten du skriver under. T.ex. rubrik: Anpassade till miljön, text: Lejonets päls smälter in i det gula gräset som finns i savannen, detta gör det möjligt att han inte bli upptäckt när han jagar.

Minst två underrubriker  - en om hur djur/växter är anpassade till miljön

Skriv konkret och beskriv, skriv inte de djuren äter andra djuren.

Inga bilder! Lägg tid och energi på texten!

Förmågan att hitta information.

E L

E L

Du kan söka naturvetenskaplig information på ett enkelt sätt och använder då enstaka källor.

E L

Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då några olika källor.

E L

Du kan söka naturvetenskaplig information på ett säkert sätt och använder då flera olika källor.

Förmågan att från informationen skapa egna texter, anpassade till sammanhanget.

E L

E L

Du kan framställa texter med viss anpassning till sammanhanget.

E L

Du framställer texter med relativt god anpassning till sammanhanget.

E L

Du framställer texter med en god anpassning till sammanhanget.

 

Uppgifter

 • Stäpp och savann

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Biologi åk 6

Förmågan att kommunicera.

F
E
C
A
Förmågan att samtala om och diskutera naturvetenskapliga frågor.
Du kan samtala om och diskutera naturvetenskapliga frågor (hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet) på ett enkelt sätt.
Du kan samtala om och diskutera naturvetenskapliga frågor (hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet) på ett mer fördjupat sätt och då även använda några relevanta begrepp.
Du kan samtala om och diskutera naturvetenskapliga frågor (hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet) på ett fördjupat sätt med visad bra förståelse för relevanta begrepp i diskussionerna.
Förmågan att lyssna aktivt, bemöta åsikter och argumentera.
I diskussioner ställer du få frågor och framför ett fåtal åsikter och argument.
I diskussioner ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett enkelt sätt.
I diskussioner ställer du relevanta frågor och framför egna åsikter och argument på ett välformulerat sätt, du visar också att du kan bemöta andras åsikter och argument.
Förmågan att hitta information.
Du kan söka naturvetenskaplig information på ett enkelt sätt och använder då enstaka källor.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då några olika källor.
Du kan söka naturvetenskaplig information på ett säkert sätt och använder då flera olika källor.
Förmågan att från informationen skapa egna texter, anpassade till sammanhanget.
Du kan framställa texter med viss anpassning till sammanhanget.
Du framställer texter med relativt god anpassning till sammanhanget.
Du framställer texter med en god anpassning till sammanhanget.

Förmågan att använda information och modeller från biologins värld.

F
E
C
A
Ha kunskaper om biologiska sammanhang
…på ett grundläggande plan.
… på ett gott plan.
…på ett mycket gott plan.
Förmågan att visa biologiska teorikunskaper.
Du kan ge exempel och beskriva dessa sammanhang med viss användning av biologins olika begrepp.
Du kan förklara och visa på samband inom dessa sammanhang med relativt god användning av biologins olika begrepp.
Du kan förklara och visa på samband inom dessa sammanhang och ge exempel på något generellt drag med god användning av biologins begrepp.
Förmågan att uppmärksamma hur olika organismer anpassar sig till olika livsmiljöer.
Du ger exempel på anpassningar.
Du visar på samband kring olika anpassningar.
Du visar på mönster i organismernas anpassningar.