Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hoppet - Jumpin Jack Az

Skapad 2018-03-22 13:19 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Eleverna läser boken "Hoppet" av Moni Nilsson. I arbetet jobbar vi med läsförståelse.
Grundskola 6 Svenska
Under några veckor framöver läser vi och pratar om boken "Hoppet". Ni kommer att få ett visst antal sidor att läsa till varje vecka samt diskussionsfrågor som är kopplade till bokens innehåll. Vi kommer att arbeta med lässtrategier och utifrån dessa träna på att närma sig en text på olika sätt.

Innehåll

 

Undervisningens mål:

- Du ska träna på att samtala och skriva om texters innehåll.

- Träna på att komma med egna tankar och åsikter samt motivera varför du tycker som du gör.

- Du ska lära dig att närma dig texter på olika sätt utifrån olika lässtrategier.

Undervisningens innehåll

Du ska:

- få samtala och diskutera olika frågor kring texters innehåll och egna erfarenheter.

- få uttrycka dina egna tankar och åsikter i tal och skrift.

- få motivera varför du tycker som du gör.

- få en större inblick i olika lässtrategier och hur man kan närma sig en text på olika sätt.

Upplägg

Varje vecka jobbar vi med ordkunskap, läsning, läsförståelsestrategier, bokfrågor på raderna- mellan raderna - bortom raderna, boksamtal.

Två lektioner varannan vecka använder vi till att arbeta med läsprojektet "Hoppet". Däremellan kommer du få göra upp en plan hur många sidor du behöver läsa och när för att du ska hinna klart ett visst antal sidor till en viss dag. Du kommer att ha möjlighet att läsa en del under lektionstid men kommer även att få läsa hemma som läsläxa. Varannan måndag kommer du få förbereda ett antal frågor om texten i en läslogg och på tisdagen kommer du att ha boksamtal om det du har läst.

Under boksamtalen kommer vi att diskutera det ni läst utifrån givna frågor.

 

Det du kommer jobba med:

- skriftliga inlämningsuppgifter

- muntliga diskussioner och samtal

- din förmåga att uttrycka egna tankar och åsikter samt din förmåga att kunna motivera dessa.

- din förmåga att följa språkliga normer i skrift.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt
  Sv  C 6
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen
  Sv  C 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl
  Sv  C 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Sv  A 6
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  A 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
  Sv  A 6

Matriser

Sv
Bedömningsunderlag svenska

Svenska - förmågor

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
TALA
Kommunicera, Uttrycka egna åsikter, känslor, kunskaper och idéer,
Uttrycker sig begripligt så att budskapet förstås av mottagaren. Använder ett enkelt språk. Använder givna ord/fraser, samt detaljer för att utveckla språket.
Uttrycker sig mestadels klart och tydligt. Utvecklar sitt budskap genom att försöka förklara och konkretisera.
Uttrycker sig tydligt med ett varierat språk. Utvecklar sitt budskap genom att beskriva/motivera/förklara.
Uttrycker sig säkert, välformulerat, strukturerat och med ett tydligt sammanhang.
SAMTALA
Kommunicera, Samtala och förstå I dialog med andra uttrycka tankar och känslor
Deltar i samtal på ett enkelt sätt om något välbekanta områden. Använder främst givna ord/fraser. Ställer och besvarar enkla frågor inom välbekanta områden.
Deltar i samtal i olika kända situationer. Använder kända ord/fraser även i nya sammanhang. Ställer och besvarar enkla frågor för att föra samtalet vidare.
Deltar i samtal om både välbekanta och nya situationer. Använder sitt ordförråd för att utveckla sitt budskap/samtalet. Ställer och besvarar frågor, samt följdfrågor för att bidra till att föra samtalet vidare.
Deltar i samtal utan att vara förberedd och i olika situationer. Använder sitt ordförråd på ett säkert sätt för att utveckla budskapet/samtalet. Ställer och besvarar frågor och följdfrågor, löser språkliga problem för att utveckla samtalet vidare.
LÄSA
Kommunicera, Tolka och förstå skrift
Förstår huvudinnehållet i tydlig och enkel text.
Förstår huvudinnehållet och enkla detaljer i enkla texter om väl kända områden.
Förstår olika typer av texter som handlar om kända områden.
Förstår olika slags texter med olika svårighetsgrad, även inom okända områden.
TOLKA
läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika slag, vidga sin erfarenhet genom läsning både av skönlitteratur och andra texter samt upplevelser via andra medier
Berättar konkret om innehållet och visar viss förståelse.
Reflekterar kring innehåll och budskap. Resonerar och framför egna funderingar. Kan med hjälp av stödfrågor ”läsa mellan raderna”/tolka.
Reflekterar kring innehåll och budskap och är medveten om att det kan finnas olika tolkningar. Försöker på egen hand tolka och värdera budskap och syfte. Gör jämförelser och drar slutsatser.
”Läser mellan raderna”. Tolkar, värderar och kritiskt granskar budskapet. Jämför med egna tankar, åsikter och erfarenheter. Drar paralleller. Ser sammanhang, drar slutsatser, motiverar och argumenterar.
ANALYSERA
medvetet reflektera reflektera över sammanhang och förstå världen omkring sig (* Upplevda = läst, hört, sett, känt)
Reflekterar kring det upplevda* och framför egna åsikter. -------------------------- Försöker göra jämförelser.
Reflekterar kring det upplevda* och visar på egna tankar och åsikter kring ämnet i förhållande till egna erfarenheter. ---------------------- Gör enkla jämförelser och kan med hjälp dra egna slutsatser.
Reflekterar kring det upplevda*, argumenterar för den egna åsikten utifrån faktakunskaper/erfarenheter. -------------------------- Gör jämförelser och drar egna slutsatser. Använder faktakunskaper/ erfarenheter och visar förmåga att granska egna och andras åsikter.
Reflekterar, jämför och drar slutsatser kring det upplevda* genom att använda egna och andras kunskaper, åsikter och erfarenheter. -------------------- Uttrycker sig på ett personligt sätt. Kan sätta in det upplevda i olika sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: