Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen i Sverige

Skapad 2018-03-22 13:57 i Malmaskolan Flen
Djur och växter i Svenska skogar. Nedbrytning,rovdjur och bytesdjur. Hur använder vi våra skogar.
Grundskola 4
I Sverige finns väldigt mycket skog. Vi är beroende av skogen på många sätt: Vi använder träden till många olika saker och i skogen finns mycket vi kan äta. Dessutom kan vi njuta av skogen på vår fritid på olika sätt. För att utnyttja skogen på ett bra sätt är det viktigt att känna till hur livet i skogen fungerar.

Innehåll

https://docs.google.com/document/d/1whKP-37HG-YvWZFK28VO7KKmmjCWvHl0WPcNsHLQSkg/edit?usp=sharing

Hur ska vi arbeta?

Genom enskilda och gemensamma övningar och funderingar kommer du att utveckla dina kunskaper om skogen. Vi kommer att arbeta med läromedlet Koll på NO. Vi läser, skriver, diskuterar och ser på film.

Växter och djur, nedbrytning

Vilka träd består våra skogar av?
Hur kommer det sig att det inte är fullt med gamla löv som täcker marken överallt?
Vilka växter och djur är typiska för svenska skogar?

Bytesdjur och rovdjur, näringskedjor

Vem äter vem?

Hur använder vi våra skogar?

Den viktiga skogen. Skogsbruk och fritid.
Allemansrätt.

Viktiga ord och begrepp

barrskog, lövskog och blandskog    urskog och odlad skog        pålrot   mycel
årsringar     avverkning     kolmila
rovdjur och bytesdjur     näringskedja     nedbrytning
allemansrätt    naturreservat     nationalpark
Att kunna:

 • ge exempel på ett barrträd och ett lövträd
 • vad händer med ett djur som dött i skogen
 • ge exempel på ätliga svampar
 • rita en näringskedja
 • ge exempel på två rovdjur och två bytesdjur
 • vad vi använder träden till
 • ge exempel på vad man inte får göra i naturen

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
  Gr lgr11
 • i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av jämställdhet och solidaritet mellan människor,
  Gr lgr11
 • aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper,
  Gr lgr11
 • visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt, och
  Gr lgr11
 • klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlandet
  Gr lgr11
 • öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem,
  Gr lgr11
 • uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling,
  Gr lgr11
 • tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen, och
  Gr lgr11
 • samarbeta med hemmen i elevernas fostran och klargöra skolans normer och regler som en grund för arbetet och för samarbete
  Gr lgr11
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • uppmärksamma och stödja elever i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd, och
  Gr lgr11
 • samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6

Matriser

Skogen skolår 4

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skogen
Du är osäker på trädets delar och på att redogöra för innebörden av begreppet skog.
Du kan flertalet av trädets delar, samt kan till viss del redogöra för innebörden av begreppet skog.
Du kan trädets delar, samt kan redogöra för innebörden av begreppet skog.
Ord och begrepp
Du kan förklara enstaka ord och begrepp.
Du kan förklara flera ord och begrepp.
Du kan förklara de allra flesta orden och begreppen
Artkunskap
Du kan bara namnge enstaka djur och svampar i skogen.
Du kan namnge flera djur och svampar i skogen.
Du kan namnge flera djur och svampar i skogen och kunna sortera och gruppera dem.
Allemansrätt
Du är osäker på att redogöra för vad allemansrätten innebär.
Du kan till viss del redogöra för vad allemansrätten innebär och kan ge något exempel på skyldigheter och/eller förmåner
Du kan redogöra för vad allemansrätten innebär och kan ge flera exempel på skyldigheter och/eller förmåner, samt förklara begreppet fridlyst
Skogen i förändring
Du är osäker på hur skogen i Sverige har förändrats av människan.
Du kan till viss del redogöra för hur skogen i Sverige har förändrats genom människans påverkan.
Du kan redogöra för hur skogen i Sverige har förändrats genom människans påverkan.
Skogsarbete
Du är osäker på hur man arbetar i skogen.
Du kan berätta något om hur man arbetar i skogen.
Du kan beskriva hur skogen sköts av människan från frö till färdig skog.
Produktion
Du är osäker på vad skogen ger
Du kan ge något exempel på vad skogen ger.
Du kan ge flera exempel på vad skogen ger. Du kan beskriva hur en råvara blir till en färdig produkt.
Näringskedja
Du är osäker på vad en näringskedja är.
Du kan till viss del beskriva en näringskedja
Du kan beskriva en näringskedja korrekt.

 • Bi  4-6   Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
 • Bi  4-6   Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Bi  4-6   Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: