Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 7 Procent V. 12 - 17

Skapad 2018-03-22 20:40 i Freinetskolan Hugin Freinet
https://start.unikum.net/unikum/lpp/edit/editLpp.html?lppId=1128839681#
Grundskola 7 Matematik
I detta område kommer vi att arbeta med procent och kopplingen mellan procent, bråk och decimalform.

Innehåll

Centralt innehåll - Vad?

Efter att ha arbetat med området skall du kunna: 

 • beräkna hur mycket en viss procent av något är
 • göra beräkningar med höjning och sänkning i procent
 • beräkna hur många procent en andel är
 • förstå och använda procent vid jämförelser
 • utrycka andelar i bråkform, decimalform och procentform
 • Beräkna hur mycket 100% är

Syfte - Varför?

Undervisningen i matematik ska syfta till att eleven utvecklar kunskaper i matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Eleven ska bli förtrogen med grundläggande matematiska begrepp och metoder och hur man kan använda dessa.

Undervisning

Undervisningen kommer att ske utifrån genomgångar, individuellt och i grupp, gruppdiskussioner, skriftliga och muntliga redovisningar och eget räknande. Diagnos och efter avslutat kapitel ett test.
Bokens kapitel är uppdelat i tre delar: Grön del - grundkursen, Blå del - grundläggande, Röd del - avancerad, Svart del - utmaning.


Vecka 12
Genomgång av procent och kopplingen mellan procentform och bråkform. 
(Grön del. sid. 192 - 194 eller Blå del sid. 208 - 211)

Vecka 13
Höjning och sänkning samt beräkna procent.
(Grön del. sid. 195 - 199 eller Blå del sid. 212 - 214)

Vecka 14

PÅSKLOV 

 

Vecka 15

Bråkform, decimalform och procentform.
Göra beräkningar med procent i decimalform samt beräkningar av det hela.
(Grön del. sid. 200 - 203 eller Blå del sid. 215 - 216)

Vecka 16

Diagnos

Repetition av beräkningar med procent.
Utmaning: Röda sidor 218 - 222 och Svarta sidor 224 - 225
Alternativ: Jobba med arbetsblad

Vecka 17

Repetition av beräkningar med procent.

Utmaning: Röda sidor 218 - 222 och Svarta sidor 224 - 225

Alternativ: Jobba med arbetsblad

TEST av området: Procent

 

Länkar till information och filmer:

Procent

Andelen, delen och det hela

Räkna med procent

Procentuella förändringar

Bedömning

Dina förmågor kommer att bedömas utifrån att: Du förstår och hittar lösningar på problem, du skriftligt och muntligt redovisar dina tankar och slutsatser, du praktiskt genomför olika aktiviteter inom arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Bedömningsmatris av: Procent och decimaltal

Ej tillräcklig
På god väg
Grundläggande
Utvecklad
Avancerad
Bråk och decimaltal
Se kommentar
Du kan göra kopplingar mellan enkla bråk och bilder och procent samt växla mellan enkla procenttal, bråk och decimaltal.
Du kan beräkna delen av det hela i procent. Du kan beräkna delen när procenttalet är känt. Du kan växla mellan procentform, bråkform och decimalform.
Hanterar nästan alltid med säkerhet omvandlingar av bråkform - decimalform - procent. Hanterar nästan alltid procentuträkningar och väljer oftast lämplig metod. Kan oftast föra ett djupare resonemang kring procentbegreppet och dess betydelse.
Är säker på de olika valen av strategier för att omvandla korrekt kring bråkform - decimalform - procent. Hanterar procentuträkningar och väljer lämplig metod. Kan föra ett djupare resonemang kring procentbegreppet och dess betydelse.
Tolka resultat
Se kommentar
Du glömmer att kolla eller har svårt att se om dina beräkningar är rimliga.
Resultatet är rimligt men enheten är fel eller saknas. Avrundningar görs för tidigt i uppgiften
Resultatet är rimligt med rätt enhet. Svaret besvarar uppgiftens fråga och är förklarat.
Resultatet är rimligt och dess enhet kan härledas ur beräkningarna. Avrundningar sker på korrekt sätt, dvs i svaret. Svaret kopplas till frågan och det finns slutsatser som det argumenteras för.
Förmåga att förklara
Se kommentar
Du skriver ofta bara svaret på uppgifter och redovisar sällan dina lösningar.
Din redovisningen går att följa men saknar vissa steg i lösningen.
Din redovisningen är tydlig och du förklarar alla steg i din lösning.
Din redovisning är enkel att följa och förstå. Den är tydlig och strukturerad och alla steg i lösningen förklaras. Den matematiska terminologin är korrekt.
Förståelse och metod
Se kommentar
Visar någon förståelse för problemet, väljer metod som delvis fungerar.
Förstår problemet och väljer metod som fungerar.
Förstår problemet och kan föra ett gott matematiskt resonemang kring sin valda metod samt inse innebörden av att kunna välja olika metoder. Skiljer på gissningar och antaganden. Visar på säkerhet i lösningarna av problemet.
Förstår problemet och kan föra ett djupare matematiskt korrekt resonemang om den valda metoden att lösa problemet. Kan värdera olika metoder kritiskt av lösningen på problemet. Visar på säkerhet i lösningarna av problemet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: