👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mitt gosedjur

Skapad 2018-03-23 15:04 i Malsta förskola Hudiksvall
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola
Barnen på Björkhagen visar stort intresse att ta med sig ett eget gosedjur hemifrån.Syftet är att utmana barnen vidare i ett tema kring gosedjur, och ge möjlighet till utveckling och lärande, reflektion kring normer och värden, och ge barnen inflytande samt involvera vårdnadshavarna i verksamheten.

Innehåll

Strävansmål

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

Utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.

 

VAD ska utvecklas/utmanas?

Att barnen utvecklar ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt. sin förmåga att leka med ord berätta uttrycka tankar ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra samt känna tillit till sin egen förmåga.

 

Genomförande/HUR:

Genom att berätta om sitt gosedjur för en grupp barn. 

Innan de tar med sitt djur till förskolan ritar de en teckning. De gör även en teckning av det hus de tänker bygga.

 

Vem/vilka:

 

Vi kommer en dag i veckan ha temat mitt gosedjur i barnens smågrupper tillsammans med ansvarig pedagog. Barnen väljer själva ett gosedjur som dom vill ta med sig hemifrån och presentera och berätta om för sina kompisar. Vi kommer att utmana barnen vidare genom att  tex ställa frågor om gosedjuret. Vi kommer i vårt tema att ha skapande och matematik.

 

Förberedelser:

Pedagogerna förbereder genom att göra en tankekarta tillsammans med barnen.

 Föräldrarna informerades. Vi gjorde en inbjudan till gosedjuren.

 

Aktiviteter:

I arbetslaget har vi diskuterat barnens intressen och proximala utvecklingszon och valt att starta temat Mitt Gosedjur. Vi kommer att starta projektet under våren 2018.

Vi kommer att reflektera kring barnens tankar och funderingar som kommer fram under barnens presentationer.

Barnen kommer att få måla sitt eget gosedjur som de själva presenterat .

 

 

 

Efterarbete:

Vid varje tillfälle kommer en pedagog att lyssna in och anteckna för att sedan dokumentera deras ord och funderingar. Vi kommer att ha ett gemensamt avslut på vårt tema med en picknick där föräldrar bjuds in.

Presentationerna och projektet kommer att sättas upp på våran temavägg inne på Björkhagen.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • lyfta fram och problematisera etiska dilemman och livsfrågor,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016