Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationellt prov matemetik

Skapad 2018-03-28 07:44 i Tiundaskolan Uppsala
Grundskola F
Det Nationella Provet i Matematik testar elevernas samlade matematiska förmågor vid tre tillfällen och i alla de förmågor som ska bedömas. Resultatet av proven ska vara en del av lärarens totala bedömning inför betyget. Vi kommer att repetera de fyra räknesätten, geometri, diagram, bråk mm inför de NP proven. En del kommer att vara gemensamt andra delar kommer att vara individuella utefter vad just du behöver öva mer på.

Innehåll

Ord/begrepp att kunna:

Område tal: 

 • tal, siffra, tallinje, tiosystemet, decimal, räknesätt, faktor, term, summa, differens, produkt, kvot, täljare, nämnare, avrundning, prioriteringsordning
 • andel, decimalform, bråkform, bråk, blandad form, förlänga, negativa tal, motsatt tal
 • talmängd, naturliga tal, hela tal, rationella tal, irrationella tal, reella tal, primtal, primfaktorer, faktorträd, negativa tal, kvadrattal, kvadratrot, Pythagoras sats, katet, hypotenusa

Arbetsområde geometri: 

 • vinkelben, vinkelsumma, rät vinkel, spetsig vinkel, trubbig vinkel, rak vinkel, rätvinklig triangel, likbent triangel, liksidig triangel, kvadrat, rektangel, parallellogram, romb, diagonal, omkrets, cirkel, medelpunkt, radie, diameter, skala, förminskning, förstoring, naturlig storlek
 • area, areaenheter, beräkna arean av olika figurer, symmetri
 • platonsk kropp, rymdgeometrisk kropp, basyta, sidoyta, prisma, rätblock, kub, cylinder, kon, pyramid, klot, hörn, kant, kubikmeter, liter, månghörning, begränsningsyta, längdskala, areaskala, volymskala

Arbetsområde samband:

 • x-axel, y-axel, tabell, diagram, graf, formel, linjära samband, proportionalitet, proportionell, mönster
 • funktion, variabel, graf, tabell, linjär funktion, värdetabell, räta linjens ekvation, aritmetisk talföljd

Arbetsområde bråk och procent: 

 • bråkform, decimalform, procentform, procentsats, rabatt
 • bråk, täljare, nämnare, förkorta, förlänga, procent
 • delen, det hela, andelen, förändringsfaktor, ränta, räntesats, inlåningsränta, procentenhet, promille.

Arbetsområde algebra:

 • likhet, förenkla uttryck, värde
 • uttryck, variabel, ekvation, obekant, prövning

Arbetsområde sannolikhet:

 • sannolikhet, chans, risk, händelse, möjliga utfall, likformig sannolikhetsfördelning, gynnsamt utfall, multiplikationspríncipen

Arbetsområde enheter

 • prefix, kilo, hecto, deci, centi, milli, medelhastighet
 • tiopotens, potens, tiopotensform, bas, exponent, grundpotensform

Arbetsformer:

 • Eget arbete
 • Titta på elevarbeten

Material:

 • Matte direkt åk 9
  • Genrepet diagnos - valfritt att göra, men titta i alla fall igenom den för att får en uppfattning om vad du behöver öva mer på
  • Genrepet s. 142 - 191, grundläggande repetition (se separat planering)
  • Styva linan s. 194 - 217, fördjupning - glöm inte att titta igenom det grundläggande först innan du går vidare till detta
 • Gamla nationella prov
  • länk finns under uppgifterna "Delprov B+C" och Delprov D"
 • Verktygslådan s. 254 - 275, redskap du behöver för att kunna räkna

 

Detta ska du kunna när arbetsområdet är slut för att nå godtagbara resultat:

Tal:

 • förstå hur vårt talsystem är uppbyggt, ordna tal i storleksordning, multplicera och dividera med 10, 100 och 1000
 • avrunda tal
 • använda de matematiska orden som hör ihop med de fyra räknesätten
 • räkna med de fyra räknesätten
 • prioriteringsreglerna
 • Jämföra tal i bråkform och i decimalform
 • Addera, subtrahera, multiplicera och dividera tal i bråkform och i decimalform
 • Förklara vad ett negativt tal är
 • Räkna med negativa tal
 • sortera tal i olika talmängder
 • faktorisera tal
 • räkna med negativa tal
 • räkna med potenser
 • förstå vad som menas med kvadratrot och kunna beräkna kvadratroten av ett tal
 • använda dig av Pythagoras sats

Geometri: 

 • förklara vad area är för något
 • beräkna arean av rektanglar, parallellogram, trianglar och cirklar
 • använda de vanligaste areaenheterna
 • använda skala och göra mätningar i en ritning
 • förklara spegelsymmetri och rotationssymmetri
 • förstå vad volym är för något
 • ge namn på och känna igen olika rymdgeometriska kroppar t.ex. rätblock, kub, bylinder, prisma, klot, kon och pyramid
 • använda olika enheter för volym
 • kunna göra enhetsomvandlingar för längd, area och volym
 • beräkna volymen för rätblock, cylinder, prisma, kon och pyramid

Samband: 

 • rita koordinatsystem
 • ange koordinaterna för en punkt i ett koordinatsystem
 • beskriva proportionella samband med hjälp av diagram och formler
 • beskriva andra linjära samband
 • tolka olika typer av samband
 • beskriva begreppen funktion och linjär funktion
 • tolka linjära funktioner med ord, grafer och formler
 • använda formler som beskriver linjära funktioner, proportionalitet, geometriska mönster och talföljder
 • använda räta linjens ekvation

Bråk och Procent:

 • växla mellan procentform, bråkform och decimalform
 • räkna ut hur mycket en viss procent av något är
 • räkna enklare procentuppgifter med huvudräkning
 • kunna jämföra storleken på olika bråk
 • kunna och förlänga bråk
 • kunna räkna ut procentsatsen
 • förstå och använda procent vid jämförelser
 • addera, subtrahera och multiplicera bråk
 • förstå och utföra de tre olika sätten att beräkna procent:
  • beräkna andelen 
  • beräkna delen
  • beräkna det hela 
 • räkna med förändringsfaktor
 • använda procentberäkningar i olika praktiska sammanhang, till exempel vid ränteberäkningar och vid jämförelser
 • skilja på procent och procentenheter
 • räkna med promille

Algebra:

 • lösa ekvationer
 • skilja mellan ett uttryck och en ekvation
 • tolka uttryck skrivna med variabler
 • förenkla uttryck lösa problem med hjälp av ekvationer
 • skriva ett uttryck
 • beräkna värdet av ett uttryck
 • förenkla uttryck skrivna med parentes
 • lösa olika typer av ekvationer
 • lösa problem med hjälp av ekvationer

Sannolikhet:

 • förklara vad som menas med begreppet sannolikhet
 • räkna med likformig sannolikhetsfördelning
 • beskriva hur sannolikhet kan bestämmas genom att göra praktiska försök
 • räkna med kombinationer

Enheter

 • prefix
 • de vanligaste enheterna för längd, vikt och volym
 • tid och hastighet
 • namnge stora och små tal
 • räkna med stora och små tal
 • skriva stora och små tal med hjälp av prefix
 • skriva stora och små tal i tiopotensform och grundpotensform
 • räkna med stora och små tal i tiopotensform och grundpotensform

Bedömning baseras på: 

 • 4 st delprov:
  • Muntligt (genomfördes ht 17)
  • Delprov B + C
  • Delprov D

Tidsplan: 

 • Vi arbetar med repetitionen under veckorna 13 - 18
 • Provdatum för de olika delproven är
  • 7 maj, delprov B + C
  • 9 maj, delprov D

Uppgifter

 • Delprov B + C

 • Delprov D

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: