Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BÅ MA år 7 vt18 - Bråk och Procent

Skapad 2018-03-29 15:55 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 7 Matematik
Fram till för ca 130 år sedan var det ovanligt med decimaltal och man mätte sällan längder i meter. Man använde kroppsmått i stället och när man skulle göra jämförelse använde man bråk. Tal i bråkform användes långt innan vi började räkna med decimaltal. Den romerske kejsaren Augustus krävde till exempel 1/100 i skatt när man sålde varor och 1/25 i skatt när man sålde slavar. Under medeltiden blev det vanligt att ange räntor och skatter i hundradelar eller procent. Ju mer pengar man lånade, desto mer fick man betala i ränta.

Innehåll

Syfte

Du utvecklar dina kunskaper för att kunna använda matematiken i vardagen och därigenom tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematiska uttrycksformer inom bråk och procent. Du kommer att få träna din förmåga att:

 • Välja och använda effektiva metoder för att utföra matematiska beräkningar och lösa matematiska problem (Metod)
 • Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp (Begrepp)
 • Använda matematikens uttrycksformer i samtal, argumentation och beräkningar (Kommunikation)
 • Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder (Problemlösning)
 • Förklara och motivera tillvägagångssätt och olika lösningsförslag samt om resultaten är rimliga i förhållande till frågeställningen (Resonemang)

 

Genomförande (Vecka 15-21)

Under detta avsnitt använder vi oss av följande arbetssätt:

Bedömning

Under detta område kommer dina kunskaper bedömas utifrån två enskilda prov:

 • Del 1 - Begrepp, metod och kommunikation
 • Del 2 - Resonemang, problemlösning och kommunikation

Proven planeras att genomförs fredag vecka 20 och tisdag vecka 21.

 

Du kommer bedömas utifrån din förmåga inom följande kunskapskrav:

Begrepp 

Du har kunskaper om de matematiska begreppen samt kan använda och analysera matematiska begrepp och se samband mellan begreppen inom Bråk och procent.  

 • Prio matematik 7 kap 4 sid 166-167

Metod

Du kan välja och använda matematiska metoder med anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom området Bråk och procent:

 • Tal i bråkform
 • Jämföra bråk
 • Förlänga och förkorta bråk
 • Addition och subtraktion av bråk
 • Multiplikation av bråk
 • Andelen i procentform
 • Beräkna andelen vid förändring
 • Beräkna delen med huvudräkning
 • Beräkna delen
 • Beräkna det hela, 100 %

Kommunikation

Du kan använda matematiska uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. Du kan redogöra för ditt sätt att lösa uppgiften och i den skriftliga redovisningen  använder du matematiska uttryck som passar ihop med situationen och målet.

 

Problemlösning

Du kan formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera och motivera valda strategier och metoder. Du kan även använda flera olika metoder för att lösa ett och samma problem (alternativa tillvägagångssätt).

 

Resonemang

Du kan förklara och motivera tillvägagångssätt och olika lösningsförslag samt om resultaten är rimliga i förhållande till frågeställningen. Du kan använda matematiska uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. 

Matriser

Ma
Enskilt test del 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 2,5
Nivå 3
Nivå 3,5
Nivå 4
Begreppsförståelse (B)
Kunskaper om de matematiska begreppen samt att använda och analysera matematiska begrepp och se samband mellan begreppen inom det berörda arbetsområdet.
Du saknar tillräckliga baskunskaper om de matematiska begreppen inom detta arbetsområde.
Du har baskunskaper om matematiska begrepp inom detta arbetsområde och visar det genom att du använder dem på ett ganska bra sätt i situationer du känner väl till.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp inom detta arbetsområde och visar det genom att du använder dem på ett bra sätt i situationer du känner väl.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp inom detta arbetsområde och visar det genom att du använder dem på ett mycket bra sätt i nya situationer på ett effektivt sätt. Samt att du kan se samband mellan olika matematiska begrepp och att du beskriver begrepp med ett korrekt matematiskt språk
Metod (M)
Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Du saknar tillräcklig förmåga att göra uträkningar, lösa rutinuppgifter och välja passande metod.
Du kan göra uträkningar och lösa rutinuppgifter på ett ganska bra sätt samt att du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra uträkningar på ett bra sätt samt att du väljer och använder metoder som passar bra för att göra uträkningarna. Du kan även lösa rutinuppgifter med gott resultat.
Du kan göra uträkningar på ett mycket bra sätt samt att du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att göra uträkningarna. Du kan även lösa rutinuppgifter med mycket gott resultat.
Kommunikation (K)
Använda matematikens uttrycksformer för att skriva beräkningar/lösningar.
Du saknar tillräcklig förmåga att redogöra för ditt sätt att lösa uppgiften. Skriftlig redovisning saknas eller är svår att följa då för många steg i lösningen saknas.
Du kan redogöra för ditt sätt att lösa uppgiften på ett ganska bra sätt. Den skriftliga redovisningen går att följa, men saknar vissa steg i lösningen.
Du kan redogöra för ditt sätt att lösa uppgiften på ett bra sätt. Den skriftliga redovisningen innehåller alla steg i lösningen och går att följa.
Du kan redogöra för ditt sätt att lösa uppgiften på ett mycket bra sätt. Den skriftliga redovisningen är tydlig och strukturerad samt att alla steg i lösningen förklaras. Den är matematiskt korrekt.

Ma
Enskilt test del 2

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 2,5
Nivå 3
Nivå 3,5
Nivå 4
Resonemang (R)
Resonera/motivera kring rimlighet och olika ställningstaganden.
Du saknar tillräcklig förmåga gällande att resonera/motivera eller lämnar ingen motivering.
Ditt resonemang/din motivering är knaper, saknar viss information.
Ditt resonemang/din motivering är tydlig och matematisk.
Ditt resonemang/din motivering är utvecklad och matematiskt bevisande.
Problemlösning (P)
Lösa givna problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
Du saknar tillräcklig förmåga att ta dig an ett matematiskt problem.
Du kan på ett ganska bra sätt lösa olika matteproblem. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att lösa problemen.
Du kan på ett bra sätt lösa olika matteproblem. Du väljer och använder metoder som passar bra för att lösa problemen.
Du kan på ett mycket bra sätt lösa olika matteproblem. Du väljer och använder metoder/strategier som passar mycket bra för att lösa problemen.
Kommunikation (K)
Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser
Du saknar tillräcklig förmåga att redogöra för ditt sätt att lösa uppgiften. Skriftlig redovisning saknas eller är svår att följa då flera steg i lösningen saknas.
Du kan redogöra för ditt sätt att lösa uppgiften på ett ganska bra sätt. Den skriftliga redovisningen går att följa, men saknar vissa steg i lösningen. Du använder begrepp, bilder, tabeller och andra matematiska uttryck som passar ganska bra ihop med situationen och målet.
Du kan redogöra för ditt sätt att lösa uppgiften på ett bra sätt. Den skriftliga redovisningen innehåller alla steg i lösningen och går att följa. Du använder begrepp, bilder, tabeller och andra matematiska uttryck som passar bra ihop med situationen och målet.
Du kan redogöra för ditt sätt att lösa uppgiften på ett mycket bra sätt. Den skriftliga redovisningen är tydlig och strukturerad och alla steg i lösningen förklaras. Du använder begrepp, bilder, tabeller och andra matematiska uttryck som passar mycket bra ihop med situationen och målet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: