👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ke 8 Kolet och miljön

Skapad 2018-04-02 21:16 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
En Lpp för arbete med organisk kemi i årskurs 8.
Grundskola 7 – 9 Kemi
Kol ingår i 95% av alla kända kemiska föreningar. Vi lär oss mer om kol, vad som händer när man förbränner kol, olika bränslen och dess påverkan på miljön.

Innehåll

 Konkretiserade mål

Du ska kunna:

- ge exempel på olika former av kol och deras användningsområden
- ge exempel på kolväten i metanserien, deras uppbyggnad och vad de används till
- vad som bildas vid förbränning av kol
- redogöra för var kolet finns i kolets kretslopp
- skillnader mellan fossila bränslen och biobränslen och hur dessa påverkar miljön
- ge exempel på några fossila bränslen och biobränslen och vad de kan användas till
- förklara vad växthuseffekten är
- ge exempel på vad en förstärkt växthuseffekt kan leda till
- ge exempel på hur man kan förhindra en förstärkt växthuseffekt
- ge exempel på betydelsen av kemikunskaperna om kol för människa, samhälle

Undervisningen

Vi kommer att arbeta med genomgångar, laborationer, film och diskussioner där du får möjlghet att träna på alla målen.

Bedömning

Bedömning sker enligt matrisen nedan

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
  Ke  7-9
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.
  Ke  C 9
 • Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa samband och förklarar och visar på samband mellan energiomvandlingar och materiens kretslopp.
  Ke  C 9

Matriser

Ke
Kolkemi

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kemiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Förmågan att använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan Ex Kolets kretslopp
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Upptäckter och deras betydelse
Eleven kan beskriva och ge exempel på några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Påverkan på miljön & hållbar utveckling
Eleven för enkla resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön, visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.