Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pärlugglan projektbeskrivning vt 18

Skapad 2018-04-03 07:42 i Rödluvans förskola Svedala
Förskola
Vi arbetar med kroppen utifrån barnens intresse men med ett tydligt mål att sträva mot

Innehåll

Projektbeskrivning Pärlugglan vt 201

Gemensamt Tema 

"Lekfullt lärande Natur-ligtvis"  läsåret 2017-18

 

Projektbeskrivning

 

 Barngruppens projekt: Kroppen

 

Bakgrund: Vi har sett att barnen är intresserade av kroppen vilket också knyter an till vårt värdegrundsarbete. Intresset har vi bland annat sett i deras lekar och i deras frågor till oss pedagoger. Vi vill erbjuda barnen att vara delaktiga i vårt tema, utifrån deras intresse arbetar vi med alla delar ur läroplanen.

 

Syfte : Syftet är att barnen ska utveckla nya kunskaper om sig själv och sina kroppar samtidigt som de utvecklar förståelse och intresse för andras likheter och olikheter. Genom att skapa och kommunicera med barnen på ett lekfullt sätt med hjälp av olika uttrycksformer är vår förhoppning att barnen utvecklar ett intresse för framtida lärande och förståelse för naturvetenskap

 

Förutsättningar, arbetssätt, organisation och struktur:

Pärlugglan består av femton barn födda mellan 2013 och 2015.

Vi är fyra pedagoger varav två förskollärare som planerar och ansvarar för vars en del av gruppen. Barnen delas oftast in  i två grupper de yngre och de äldre.

Gruppdagar är måndag, onsdag och torsdag mellan 9 och 11. 

På måndagar har vi ofta utedag och rör oss runt om i vår närmiljö.

Vi dokumenterar projektet i Unikum och på våra temaväggar på avdelningen

 

Arbetslagets valda mål:

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära

Arbetslaget ska utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturkunskap och teknik

Arbetslaget ska ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer

Arbetslaget ska verka för att det enskilda barnet utvecklar förmåga och vilja att ta ansvar och utöva inflytande i förskolan.

 

Förskolans prioriterade mål i SKA: 

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra

Sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen

 

Valda kärnämnen: Mentalisering- att föreställa sig andras perspektiv och känslor, att föreställa sig och leva in i andra

Intersubjektivitet- Att läsa av andra och vara tillsammans, dela varandras inre värld

Vilka effekter vill vi uppnå? Att barnen själv ska kunna lösa enklare konflikter och verbalt diskutera sig fram till lösningar

Vilka kännetecken förväntar vi oss att se? Färre konflikter i barngruppen där vi vuxna behöver gå in och hjälpa till 

 

Metoder:

planerad utevistelse

dokumentation

samtal

Böcker

Skapande verksamhet

Musik och drama

Lek

 

Iscensättning av lärmiljön:

Vi har köpt in kompletterade material till avdelningen

Vi har tillsammans med barnen även själv skapat material

På väggarna sätter vi upp vår dokumentation så att barnen kan reflektera över vad vi gjort och vad de lärt sig

 

Föräldrarnas delaktighet:

Genom unikum kan vårdnadshavarna följa vårt projekt både på barnens enskilda lärloggar och på bloggen. De blir också delaktiga genom dagliga samtal. Föräldrarna kan också bli delaktiga genom att ta med böcker och annat material att använd i vårt tema som de har hemma

 

  Ev förändring/utveckling av inriktning:

Använd MALL "reflektion/uppföljning RL&V MD" Uppdatera därefter projektbeskrivningen. numrera i detta dokument uppdatering 1, 2, 3 osv

Hur går vi vidare utifrån uppföljning av iakttagelser, dokumentation, värdegrund, Utveckling och lärande och barns inflytande? Vilka utmaningar behöver barn och pedagoger, varför? Hur arbetar vi vidare och varför?

 

 

Avslutning av projekt:

Temaavslutning i slutet på maj tillsammans med barn och föräldrar då barnen får visa upp vad vi gjort under terminen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: