👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema - Babblarna

Skapad 2018-04-05 12:31 i Önnebacka förskola Munkedal
Med hjälp av våra babblare kommer vi att arbeta inom olika arbetsområden såsom värdegrund, matematik, språk, estetik, natur och teknik samt rörelse.
Förskola
Med hjälp av våra babblare kommer vi att arbeta inom olika arbetsområden såsom värdegrund, matematik, språk, estetik, natur och teknik samt rörelse.

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

 

Då vi i början av vår-terminen har fått en ny kollega och även några nya barn så har vi arbetat mycket för att skapa en god veckoplanering samt vardagliga rutiner för att få en trygg barngrupp samt för att få ett gott och tryggt arbete inom arbetslaget.

 

Vi har fokuserat på att lära känna varandra, tagit hand om barnens intressen, försökt att hitta ett sätt att strukturera upp leken på för att kunna få en mer lugn och trygg samhörighet i gruppen för såväl barn som vuxna.

 

Utefter värdegrunden så är vi-känsla något vi stävar efter att förbättra för varje dag som går. För oss är det viktigt att ha en trygg barngrupp att jobba med där alla skall känna att de har ett likavärde, samt att man kan förmedla vad man vill och inte vill. En av våra dagliga insatser för att skapa en vi-känsla är ha en dagens kompis.

 

Mål

 

·        Barnen ska på ett inspirerande och roligt sätt få möta flera olika kunskapsområden med sina babblare.

 

·        Skapa en trygg barngrupp med en bra vi-känsla, samt att barnen ska kunna förmedla vad de vill och inte vill.

 

·        Ge barnen utmaningar efter var de individuellt står i sin utveckling, för att kunna ge dem ett lustfullt lärande.

 

Genomförande/Arbetsmetoder

 

 

·        Vi kommer att introducera babblarna successivt och vi kommer att starta upp arbetet med Dadda och Bibbi.

 

·        Vi kommer använda våra plastfigurer (babblarna) i våra samlingar och den babblaren som vi riktar oss in på för tillfället kommer att besöka samlingen och lämna ett brev med olika uppdrag och frågor som de behöver barnens hjälp med.

 

·        Vi kommer att vara med i barnens olika leksituationer för att kunna fånga upp och ta tillvara på deras intressen, tankar och idéer för att kunna öka deras chanser till att leka och lära på ett lustfullt sätt.

 

·        Vi kommer att arbeta ut efter våra tre grupper, vovvos grupp, faffas grupp och plings grupp.
Dessa grupper är skapade utefter vart barnen ligger i deras individuella utveckling för att alla barnen skall kunna få de utmaningar de behöver för att leka och lära på ett inspirerande och lustfullt sätt.

 

Dokumentation

 

Vi kommer att använda pedagogisk dokumentation för att synliggöra barnens lärandeprocess. Vi använder olika digitala verktyg genom att fotografera och anteckna, detta kommer ni delvis att få ta del av på vår dokumentationsvägg i hallen.

Med jämna mellan kommer ni även att kunna få ta del av vårt dokumentations arbete i bloggen på Unikum, då vi är medvetna om att de inte är alla föräldrar som har möjlighet att kunna ta del av väggen på samma sätt som andra.

Utvärdering - Uppföljning

 

Vi kommer reflektera och diskutera tillsammans med barnen men också inom arbetslaget för att kunna observera, dokumentera och reflektera så att vi sedan ska kunna ge en ny utmaning och ta lärandet vidare till nästa nivå.

 

·        Vad har vi sett?

 

·        Vad gör barnen?

 

·        Vad behöver de för att komma vidare?

 

·        Vad behöver vi som pedagoger göra annorlunda?

 

·        Har miljön någon påverkan?

 

Teoretisk utgångspunkt

 

Johanssons (2005) menar att samlingar är ett tillfälle där ett sammanhang skapas och är både en övningssituation och ett kommunikativt samspel.

 

Säljö (2003) skriver att för att samlingar och gemensamma aktiviteter och lekar överensstämmer med ett sociokulturellt perspektiv på lärande då

 

det är ett tillfälle för barnen att lära av varandra och av pedagogen då de interagera med varandra genom sång, ramsor, samtal och samspel.

 

Vidare skriver han att det är viktigt att pedagogerna skapar en miljö som är stimulerande och utvecklande för barnen.

 

Det viktigaste i arbetet med små barn är att hela tiden se och bekräfta barnen samt att grunden i arbetet ska vara att bygga trygga och goda

 

relationer mellan både vuxna och barn samt mellan barnen (Niss & Söderström 1996).

 

 

Referenser

 

Johansson, E. (2005). Möten för lärande - pedagogisk verksamhet för de yngsta barnen i Förskolan. Stockholm: Myndighet för skolutveckling.

 

Säljö, R. (2003). Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Nordstedts akademiska förlag.

 

Niss, G.,Söderstöm, A. (1996). Små barn i förskolan. Lund: Studentlitteratur.

 

 

 

Uppgifter

 • Babba

 • Bibbi

 • Bobbo

 • Dadda

 • Diddi

 • Doddo

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016