Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogsbesök VT-18

Skapad 2018-04-05 14:00 i Sandtorps förskola Nykvarn
Kopiera mallen och döp om den. Ex Pedagogisk planering för ....
Förskola
Här följer en planering för syfte och mål med våra skogsbesök under VT-18

Innehåll

Syfte och bakgrund

Syftet med skogsbesöken är att vi ska utforska skogen och naturen som ligger i vår närmiljö och samtidigt ge barnen ett tillfälle att undersöka hur miljön förändras under våren.

Bakgrunden till aktiviteten är att hela barngruppen har visat intresse för vår närmiljö, natur och djur.

Mål

Målet med aktiviteten är att barnen ska få tillfällen att upptäcka och undersöka vad som sker i skogen under våren både när det kommer till växter och djur. Vidare är målet att barnen ska få tillfällen där de får möjlighet att utveckla sin grovmotorik.

Arbetssätt/metod

- Vi besöker skogen/närmiljön i helgrupp och ibland delar vi in barngruppen i mindre grupper. 

- Vid varje tillfälle går vi och undersöker och utforskar vad som sker i naturen, vad som förändrats och djuren de finner där. Barnen får möjlighet att utveckla sin förmåga att både fungera enskilt och i grupp.

- Vi börjar med att fokusera på hur knopparna på björken träder fram och vidare blir blad samt barren på både gran och tall. Vi jämför likheter och skillnader mellan träden. Vidare studerar vi träd/buskar som barnen visar intresse för.

- Utifrån barnens intresse för djur vi stöter på undersöker och utforskar vi vidare om dessa. Vi börjar med att utforska myrorna eftersom när vi lämnade myrstacken på senhösten hade myrorna gått i ide. Nu studerar vi vad som sker när våren är på ingång och vidare sommaren.

- Vidare följer vi barnens egna intressen och upptäckter i skogen och går vidare med utforskandet av det. 

- Det fenomen/djur/träd/växt som vi för tillfället undersöker får barnen både själva i grupp och tillsammans med oss pedagoger söka kunskap om och vidare själva skapa med hjälp av olika material och tekniker.

- Vi lyfter in det vi arbetar med allt eftersom till naturhörnan vi har på avdelningen så att barnen kan reflektera över projektet på avdelningen.

- Vid skogsbesöken ger vi barnen tillfällen att utmana sin egen grovmotorik genom att exempelvis kliva över ris och klättra över sten och stubbar.

- Vi reflekterar tillsammans med barnen över det vi upptäcker och utforskar både när vi är i skogen och på avdelningen. Barnen kommer på detta sätt ges tillfällen där de  får lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv. Vidare ges barnen tillfälle att utveckla sitt talspråk och ordförråd. 

- På promenaderna benämner vi läges- och riktningsord samt ger barnen lättare uppdrag som t.ex. att gå fram till, ställ dig framför...

Utveckling och process dokumenterar vi i Blogg och barnets Lärlogg

Vi planerar att dokumentera med hjälp av foto, film, text och barnens verk. Detta ligger vidare som grund för reflektion och analys av aktiviteten.

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin motoriska utveckling, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att förstå hur egna handlingar kan påverka miljön, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att lära känna sin närmiljö och de funktioner som har betydelse för det dagliga livet samt få bekanta sig med det lokala kulturlivet.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: