Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Regnbågens verksamhetsplan: tema kroppen

Skapad 2018-04-06 10:00 i Klippans förskola Fristående förskolor
Förskola
Regnbågens verksamhetsplan utifrån temat kroppen

Innehåll

Regnbågen verksamhetsplan: tema kroppen

 

Under hösten 2017 och våren 2018 har vi på klippans förskola ett gemensamt tema;

Kroppen:

Varje avdelning arbetar med temat utifrån barnens ålder och möjligheter. På avdelningen regnbågen kommer vi att använda kroppen och våra sinnen för att utforska, undersöka, uppleva och testa. Vår veckoplanering / struktur kommer att vara utformad så att barnen får möjlighet till att bl a.använda och träna sin grovmotorik, finmotorik, utforska med sina fem sinnen, utveckla sin skapande förmåga, mm

Obs. Målen ur läroplanen har vi valt utifrån temat kroppen och hur vi arbetar med den. Språk och matematik arbetar vi med och använder vi oss av varje dag i verksamheten tillsammans med barnen.

 

Normer och värden 

 

Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem.

 

Mål

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar
 • Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra
 • Förståelse för att alla människor har lika värde...

 

Arbetssätt 

 

Vi kommer att vid samlingar och vid andra passande moment ...

”Stop handen”: lära barnen att säga stop och visa stop med handen när de inte vill att kompisen ska fortsätta göra det barnet inte vill eller känner sig bekväm med. Frendy dockor och sagor: prata om olika känslor man ha och uttrycka. Vi pratar om att det är okej att vara arg, ledsen, osv. Men också hur dessa känslor kan hanteras. Till hjälp använder vi oss av känslodockorna frendy. En god vän: samtala om hur man är mot varandra och hur man är en bra kompis. Vi pratar också och visar barnen vad man kan göra och säga till en kompis om man inte snäll mot den. Tex att man säga förlåt, att man kan klappa fint eller krama kompisen. Men också att det är okej att bara få vara ifred.

Tur tagning: lära barnen att vänta på sin tur. Barnen får turas om samt vänta på sin tur till exempel att få prata och berätta under samlingen. Till hjälp använder vi en pratpinne som barnen får hålla i när det är deras tur att prata. De turas också om när de ska gå på toaletten, tvätta händerna, gå ut i hallen för påklädning, mm.

Ökad självkänsla och självständighet: låta barnen försöka själva att tex ta på eller av sig ytterkläder, mm. Genom att ge barnen den tid de behöver vid tex påklädning  stärker vi deras positiva självkänsla och barnet blir mer självständigt.

 

Utveckling och lärande

 

Verksamheten ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja, leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.

Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för den pedagogiska verksamheten. Den ska utgår från barnens erfarenheter, intresse, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet.

 

Mål:

 • utvecklar sin identitet och trygghet i den
 • Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära 
 • Utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga
 • Utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.
 • Utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att väna om sin hälsa och sitt välbefinnande 
 • Utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelse, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama
 • Utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning...
 • Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker och redskap

 

Arbetssätt 

 

Miniröris / rörelse : här passar vi att ännu mer aktivt utmana och medvetandegöra barnet om kroppens möjligheter. Vi tränar grovmotoriken att klättra, krypa, hoppa, dansa, snurra, mm. Till en röris skiva eller till inspirerade musik, med utmanande redskap eller enbart med kroppen som redskap samt med pedagogernas vägledning inspireras barnen i denna aktivitet.

 

Skogen : vi går till Hackstaskogen där dess mäktiga natur ger barnen alla möjligheter att utforska och undersöka. Här finns utmanade terräng för barnen att gå på, mjuka och hårda ytor att känna på, lukt av tex fuktig mossa när det regnat och doften av ny natur under våren. Olika färger att jämföra samt klättra och krypa. Görandet och samtalen blir många.

Varje år följer vi myrornas cykel och lär känna dem bättre. Vi ser hur myrorna och naturen förändras i de olika årstiderna.

 

Skapande: med olika material från förskola samt naturmaterial vi samlat in får barnen prova på att klippa, riva, limma, måla med olika redskap eller händerna, skapa i lera, mm. Skapandet ger barnen bl a. möjligheten att använda och upptäcka sin kreativitet och fantasi. Vi skapar också utifrån det planerade terminstemat.

 

Klippansamling: en dag vi är ute med hela förskolan på gården och har sång, dans och/eller rytmik. Denna aktivitet skapar en gemenskap med alla barn och pedagoger på förskolan. Vi äter korv eller frukt alla tillsammans och har en trevlig gemensam stund. Sedan leker vi tillsammans på gården. 

 

Barns inflytande

 

I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger utryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten. 

 

Mål 

 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation 
 • Utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö 
 • Utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delat i olika former av samarbete och beslutsfattande  

 

Arbetssätt 

 

Vi arbetar temainriktat där barnens intressen ska vara vägledande i arbetet. Genom löpande samtal och observationer planerar och utvecklar vi temat så att det är lustfyllt, intressant lärande för barnen. Det är viktigt att hela tiden tänka på att vår planering inte är ”fast” och att det viktigaste är att följa det som barnen visar intresse för.

 

 

 

Förskola och hem

 

Vårdnadshavare har ansvaret för sina barn fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolan arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmet. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande.

 

Arbetssätt 

 

Vi dokumenterar och lägger upp dokumentationen på unikum kontinuerligt så att vårdnadshavare får insyn i vårt arbete med barnen samt barnets utveckling och lärande. Med dokumentationen i Unikum kan vårdnadshavare tillsammans med sitt barn samtala om vad barnet gjort med hjälp av bilderna och texterna.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: