👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Decimaltal och Geometri

Skapad 2018-04-09 15:40 i Vallåsskolan Halmstad
Planering för Matteborgen 5a, utgående från The Big Five.
Grundskola 5 – 6 Matematik
Du kommer att jobba med Decimaltal (kapitel 9) och Geometri (kapitel 10).

Innehåll

Arbetssätt:

 • Vi har gemensamma genomgångar om matematiska problem, metoder, strategier och begrepp.
 • Tillsammans i klassen och enskilt övar vi på att använda matematikens uttrycksformer.
 • Du får öva på att formulera och lösa skriftliga matematiska problem.
 • Du får öva på att förklara hur du tänkt och föreslå olika lösningar.
 • Ibland kommer vi att träna  på att redovisa uppgifter för varandra. Detta för att träna på att sätta ord på matematiken så att andra förstår. 

Mål:

DECIMALTAL

 • Avrunda decimaltal som 3,42 och 3,5 till närmaste heltal
 • Addera, subtrahera, multiplicera och dividera decimaltal
 • Avgöra om dina uträkningar är rimliga
 • Avrunda summan på ett kvitto till närmaste hela kronor

GEOMETRI

 • Veta att en rät vinkel är 90 grader, en spetsig vinkel mindre än 90 grader och en trubbig vinkel större än 90 grader
 • Veta hur många grader ett halvt varv och ett helt varv är
 • Kunna mäta och rita vinklar med gradskiva
 • Räkna med vinkelsumman i en triangel
 • Kunna rita symmetriaxlar och symmetriska bilder

 

När vi arbetat klart med arbetsområdet kommer du att ha utvecklat din:

 • Metodförmåga:   

- Du väljer och använder lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter samt gör en bedömning av den metod du använt. Du kan förklara hur du tänkt, föreslår olika lösningar och kan förklara varför det blev som det blev. 

 • Begreppsförmåga:

- Du använder och analyserar matematiska begrepp och samband mellan begrepp inom de ovannämnda områdena

 • Kommunikativa förmåga: 

-Du använder matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 •  Resonemangsförmåga:

-Du för och följer matematiska resonemang

 

På vilket sätt bedöms det?       

Under lektionstid, på diagnos och på prov visar du att du kan:

 • Välja mellan olika strategier.
 • Reflektera och avgöra rimligheten i dina beräkningar. 
 • Välja och använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
 • Förklara hur du tänkt samt föreslå olika lösningar och förklara varför det blev som det blev.
 • Förstå innebörden av matematiska begrepp.
 • Undersöka och se samband mellan olika begrepp samt använda dem i olika och nya matematiska sammanhang. 
 • Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Föra och följa resonemang
 • Söka, samla ihop och sortera information.

 

Tänk på att du utvecklas genom att:
Delta aktivt vid genomgångar, samarbeta, diskutera, våga göra fel, fråga när du inte förstår.

 


Matriser

Ma
Halmstad Matematik kunskapskrav åk 6

1
2
3
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.