Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sv, åk 2 v. 15-18, Skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer

Skapad 2018-04-10 06:11 i Gärsnäs skola Simrishamn
Under detta arbetsområde kommer vi att arbeta med några kända skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer. Vi kommer att läsa böcker, studera bilder och lära känna personerna bakom böckerna och illustrationerna. Dessutom kommer vi att titta på hur en berättande text samt en faktatext kan organiseras.
Grundskola 2 Svenska
Vi kommer arbeta med svenska barnboksförfattare och illustratörer. Vi kommer fortsätta arbeta med berättande texter och språkets struktur.

Innehåll

Syftet:

Genom undervisningen ska du få förutsättningar att utveckla ditt tal- och skriftspråk så att du kan uttrycka dig i olika sammanhang. 

Undervisningen ska också hjälpa dig att utveckla förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. 

I undervisningen ska du möta och få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. 

 

 

Det här ska jag lära mig:

Under detta arbetsområde kommer du att;

-namnge och berätta om några kända författare/illustratörer och deras böcker/illustrationer.

-skriva en egen saga med tydlig början, händelseförlopp och avslutning.

-skriva med en läslig handstil.

-skriva en enkel text på datorn.

-stava vanligt förekommande ord.

-träna dig på versal (stor bokstav) och punkt.

-omarbeta dina texter efter respons.

-lyssna på och återberätta en saga. 

-skriva en enkel faktatext om en författare/illustratör.

-leta fakta och sedan berätta varifrån du hittat den fakta som du använt i din faktatext.

Så här ska vi arbeta:

Vi kommer på lektionerna "gå på bio" för att se på filmer med kända sagor/ berättelser.

Vi kommer att läsa/studera/diskutera om några kända författare/illustratörer och deras böcker/illustrationer.

Vi kommer gå igenom hur en berättelse byggs upp.

Vi kommer lära oss att skriva berättelse på datorn.

Vi kommer träna vår handstil.

Vi kommer att träna vokaler och konsonater samt vanliga stavningsregler.

Vi kommer repetera versal (stor bokstav) och punkt.

Vi kommer träna oss på att ge skriftlig respons till varandra.

Vi kommer att träna oss på att läsa högt för varandra.

Vi kommer lära oss att bygga upp en faktatext.

Vi ska lära oss informatonssökning samt källkritik.

Kunskapskrav

Bedömning

Bedömningsmatrisen bygger på Kunskapskraven för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 i ämnena svenska och svenska som andraspråk. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3

Matriser

Sv
Skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer

Undervisningsmål

På väg att nå målet
Har nått målet
Jag kan namnge och berätta om några kända författare/illustratörer och deras böcker/illustrationer
Jag kan skriva en egen saga med tydlig början, händelseförlopp och avslutning
Jag kan skriva med en läslig handstil
Jag kan skriva en enkel text på datorn
Jag kan stava vanligt förekommande ord
Jag vet när jag ska använda versal/gemen och punkt
Jag kan omarbeta mina texter efter respons
Jag kan lyssna på och återberätta en saga
Jag kan skriva enkla bokrecensioner
Jag kan skriva en enkel faktatext om en författare/illustratör
Jag kan leta fakta och sedan berätta varifrån du hittat den fakta som du använt i din faktatext
Jag vågar dramatisera från någon av böckerna
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: