Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska åk 7 - Övergripande planering

Skapad 2018-04-10 08:32 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Grundskola 6 – 9 Moderna språk - språkval
I de nästkommande veckorna i terminen arbetar vi väldigt övergripande genom att repetera kunskaper vi redan kan, men också fortsätter vi lära oss nya saker på spanska: t.ex. vädret och väderstreck, klockslag man gör olika aktiviteter man måste eller man gillar att göra samt att berätta om vad du och dina kompisar gillar.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Genom undervisningen i ämnet moderna språk ska eleverna utveckla sin förmåga att:

 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Centralt innehåll

Vi arbetar övergripande med det centrala innehållet som består av:

 • Kommunikationens innehåll, t.ex. ämnesområden som är välbekanta för eleverna, vardagliga situationer, åsikter, intressen, vardagsliv.
 • Lyssna och läsa - reception t.ex. tydligt talat språk och texter, språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • M2 4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion t.ex., presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift, språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Arbetssätt och undervisning

Genom lärarledd undervisning och arbete i par där eleverna kan lära sig av varandra samt ge återkoppling.

Vi arbetar med digital material och med läromedlen Gracias åk 7. 

Visa vad du lärt dig

Vecka 17 kommer du att genomföra både ett läs- och ett hörförståelse prov.

Vecka 19 kommer du att genomföra ett skriftligt prov.

Vecka 20 kommer du att genomföra ett muntligt prov (spela in en presentation du har arbetat under lektionerna).

Tidsram

Vecka 15 - 23.

Bedömning

Se matris: 

Oskarshamns kommun skriftlig omdömesmatris Moderna språk åk 6 – 9

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
Oskarshamns kommun skriftlig omdömesmatris Moderna språk åk 6 – 9

Att läsa och förstå texter anpassade för årskursen.
Förstår endast delar av texter och/eller tydliga detaljer.
Förstår det mesta av innehållet.
Förstår det mesta av innehållet och tydliga detaljer, samt kan dra slutsatser utifrån texter.
Förstår helhet och detaljer. Drar slutsatser, samt uppfattar budskap i texter.
Att lyssna och förstå texter anpassade för årskursen.
Förstår endast delar av texter och/eller tydliga detaljer.
Förstår det mesta av innehållet.
Förstår det mesta av innehållet och tydliga detaljer, samt kan dra slutsatser utifrån texter.
Förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer. Drar slutsatser, samt uppfattar budskap i texter.
Att göra muntliga framställningar anpassade för årskursen.
Gör muntliga framställningar, men en person som talar målspråket förstår inte.
Formulerar sig enkelt med fraser och meningar så att en person som talar målspråket förstår det mesta.
Formulerar sig enkelt, tydligt och delvis med disposition. Visar viss variation i ordförrådet. Rättar sig själv när det behövs.
Formulerar sig tydligt och med god disposition. Visar ett varierat ordförråd och sätt att uttrycka sig. Rättar sig själv när det behövs. Anpassar sig i viss mån till syfte, mottagare och situation.
Att samtala kring ämnen anpassade för årskursen.
Svarar bara på direkta frågor.
Samtalar enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Tar egna initiativ till att tala och för fram egna åsikter.
Samtalar enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Ställer frågor till andra och kommenterar andras åsikter.
Samtalar enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Motiverar egna åsikter. Bidrar till att fördjupa samtalet genom att t.ex. ställa följdfrågor.
Att skriva texter anpassade för årskursen.
Skriver text, men en person som talar målspråket förstår inte.
Formulerar sig enkelt med fraser och meningar så att en person som talar målspråket förstår texten efter en eller ett par genomläsningar.
Formulerar sig enkelt, tydligt och delvis med disposition. Visar viss variation i ordförrådet. En person som talar målspråket förstår helhet och detaljer.
Formulerar sig tydligt och med god disposition. Visar ett varierat ordförråd och sätt att uttrycka sig. Anpassar sig i viss mån till syfte, mottagare och situation.
Att kommentera och jämföra egna erfarenheter och kunskaper med förhållanden i länder där målspråket talas, i uppgifter anpassade för årskursen.
Kommentar och jämförelse saknas. Likheter och/eller skillnader räknas upp.
Kommenterar på ett enkelt sätt och gör jämförelser genom att räkna upp likheter och skillnader på några områden.
Kommenterar på ett enkelt sätt och gör jämförelser genom att räkna upp likheter och skillnader på några områden. (Samma som föregående.)
Kommenterar på ett översiktligt sätt och gör jämförelser genom att räkna upp likheter och skillnader på några områden.

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå där eleven är på väg mot målen för årskursen. Kommentar: För en elev som inte når första bedömningsnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: