Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokläsning och Recension

Skapad 2018-04-11 10:16 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Under ett par veckor ska du läsa en bok som du själv valt ut på biblioteket. Det ska vara en kapitelbok, antingen ungdomsbok eller vuxenbok omarbetad till lätt svenska. Du läser boken på lektionstid och hemma och skriver sedan en recension enligt anvisad mall. Det är bra om du läser mer än en bok.
Grundskola 8 Svenska som andraspråk
Under ett par veckor ska du läsa en bok som du själv valt ut på biblioteket. Det ska vara en kapitelbok, antingen ungdomsbok eller vuxenbok omarbetad till lätt svenska. Du läser boken på lektionstid och hemma och skriver sedan en recension enligt anvisad mall.

Innehåll

Syfte med arbetet

 • Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva på svenska

Våra Mål

 1. Du ska ha läst minst en bok
 2. Du ska ha skrivit en recension om minst en bok enligt anvisad mall

Centralt innehåll

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

Tidsplan

Vi arbetar med detta under veckorna 34 - 38 2013

Redovisning

 • Inlämning av recension, renskriven på dator enligt mall.

Bedömning

Jag kommer att bedöma hur du löst din uppgift med fördelning av texten.enligt mallen. Jag kommer också att bedöma hur du tolkar boken .och hur du formulerar dig i skrift

Matriser

SvA
SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Lgr11 bedömningsmatris 3, Kunskapsstaden Helsingborg

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT...

--------------->
--------------->
--------------->
--------------->
FORMULERA SIG OCH KOMMUNICERA I TAL
Berätta, beskriva och förklara samt framföra tankar och åsikter i tal.
 • SvA
Uttrycker dig på ett enkelt sätt så andra förstår genom att tex berätta och beskriva om erfarenheter och händelser. Använder bilder för att förstärka ditt budskap. Behöver hjälp med att får en "röd tråd" och struktur i ditt budskap.
Uttrycker dig oftast klart och tydligt. Utvecklar ditt budskap genom att försöka förklara och förtydliga. Det finns en enkel "röd tråd" och struktur i ditt budskap
Uttrycker dig klart och tydligt med ett varierat språk. Använder ord och begrepp kopplade till ämnet, samt använder dem även i andra situationer. Utvecklar ditt budskap genom att beskriva/motivera/förklara/ argumentera Det finns en "röd tråd" och struktur i ditt budskap.
Uttrycker dig på ett tydligt och säkert sätt så andra förstår. Använder ditt ordförråd inom både bekanta och nya ämnesområden. Utvecklar innehållet genom att beskriva och förklara med ett varierat språk. Det finns en medveten tydlig "röd tråd" och struktur i ditt budskap.
KOMMUNICERA I SAMTAL
Tolka och förstå samtal. Föra en dialog.
 • SvA
Deltar i samtal på ett enkelt sätt om välbekanta områden/situationer. Ställer och besvarar enkla frågor.
Deltar i samtal i både välbekanta och nya situationer. Ställer och besvarar enkla frågor för att föra samtalet vidare.
Inleder och deltar i samtal av olika slag. Tar en aktiv roll i samtalet genom att ställa och besvara frågor, samt ställa följdfrågor för att bidra till att föra samtalet vidare
Inleder och deltar i samtal av olika slag och i nya situationer. Anpassar samtalet utifrån situationen. Är aktiv i samtalet genom att ställa och besvara frågor samt följdfrågor för att driva samtalet vidare.
LÄSA OCH ANALYSERA
Tolka och förstå text*. Analysera innehåll i texter*. Förstå och reflektera över sammanhang i text*. Jämföra olika sorters texter*. (* Text = läst, hört, sett)
 • SvA
Läser och förstår huvudinnehållet i tydlig och enkel text*. Känner till att det finns olika lässtilar och försöker anpassa läsningen efter textens art/genre.
Läser texter* av olika slag och förstår huvudinnehållet och enkla detaljer. Anpassar läsningen för olika typer av texter och läser med olika strategier, t.ex. finner fakta i en faktatext eller budskapet i en tidningsartikel.
Läser och förstår olika slags texter/olika genrer. Anpassar sättet att läsa efter syftet med läsningen och textens art/genre.
Läser och förstår olika slags texter, med olika svårighetsgrad. Anpassar lässtilen på ett självklart sätt efter textens art/genre.
Se kopplingar mellan texters budskap och egna erfarenheter.
Reflekterar kring det upplevda* och framför egna åsikter. Gör enkla kopplingar till egna erfarenheter
Reflekterar kring det upplevda* och visar på egna tankar och åsikter kring ämnet. Kopplar det upplevda* till egna erfarenheter.
Reflekterar kring innehåll och budskap och är medveten om att det kan finnas olika tolkningar. Reflekterar kring det upplevda*, argumenterar för den egna åsikten utifrån faktakunskaper och egna erfarenheter.
Reflekterar, jämför och drar slutsatser kring det upplevda* genom att använda egna och andras kunskaper, åsikter och erfarenheter. Sätter in det upplevda i olika sammanhang. Jämför med egna tankar, åsikter och erfarenheter. Drar paralleller, ser sammanhang, drar slutsatser, motiverar och argumenterar
Samtala kring text*
Återger och kommenterar innehållet i texter*. Svarar på direkta frågor kring texten. Förstår att texter kan ha ett dolt budskap ("läser mellan raderna"). Behöver hjälp med att berätta och förklara budskapet. Gör enkla jämförelser mellan olika texter.
Återger relativt självständigt och kommenterar innehållet i olika texter*. Förstår "dolda budskap" i olika texter. Behöver viss hjälp med att berätta och förklara budskapet. Gör jämförelser, ser enkla skillnader och likheter mellan olika texter och kan med hjälp dra egna slutsatser.
Återger och kommenterar innehållet i olika texter*. Tolkar och värderar på egen hand budskap och syfte genom att " läsa mellan raderna" och kan därmed få fram det "dolda budskapet". Gör jämförelser, ser likheter och skillnader i olika texter samt drar egna slutsatser.
Återger på ett tydligt sätt och kommenterar innehållet i olika texter*. Tolka och värdera på egen hand budskap och syfte genom att " läsa mellan raderna" och därmed få fram det "dolda budskapet". Gör jämförelser, ser likheter och skillnader i olika texter samt drar egna slutsatser. Förklarar och motiverar sina slutsatser.
UTTRYCKA SIG I SKRIFT
Berätta, beskriva och förklara samt framföra tankar och åsikter i skrift.
 • SvA
Uttrycker dig med ett enkelt språk genom att skriva tex enkla sammanhängande texter. Behöver hjälp med att får en "röd tråd" och struktur i dina texter.
Uttrycker dig oftast klart och tydligt genom att tex skriva texter av olika slag. Uttrycker dig om väl bekanta ämnen så andra förstår budskapet, t.ex. genom texter som förmedlar information, åsikter, erfarenheter eller händelser. Utvecklar ditt budskap genom att tex beskriva, förklara och förtydliga. Det finns en enkel "röd tråd" och struktur i dina texter.
Uttrycker dig tydligt med ett varierat språk tex genom att beskriva/motivera/förklara i olika slags texter. Uttrycker dig om olika ämnen så andra förstår budskapet . Tex genom texter som förmedlar information, åsikter, erfarenheter eller händelser. Det finns en "röd tråd" och struktur i dina texter.
Uttrycker dig på ett tydligt och säkert sätt så andra förstår. Utvecklar innehållet genom att beskriva, förklara och motivera med ett varierat språk utifrån olika situationer. Det finns en medveten, tydlig "röd tråd" och struktur i dina texter.
HANTERA OCH ANPASSA SPRÅKET
Hantera språkets mönster och regler t.ex. använda skiljetecken, styckeindelning, stavning, meningsbyggnad, röd tråd i tal och skrift
 • SvA
 • SvA
Det finns språkliga fel som förstör, vilket gör att mottagaren har svårt att förstå. Bearbetar texten/informationen med stöd och hjälp av tydliga instruktioner. Känner till olika strategier för att förbättra och utveckla språket.
Det finns språkliga fel som stör, vilket ibland gör det svårt för mottagaren att förstå. Bearbetar texten/informationen utifrån givna instruktioner. Behöver ofta stöd i processen. Har någon form av egen strategi.
Det finns enstaka språkliga fel men mottagaren förstår av sammanhanget. Bearbetar texten/informationen självständigt utifrån instruktioner/respons. Känner till olika strategier och försöker använda dem.
Använder ett lämpligt språk. Mottagaren förstår utan problem. Bearbetar texten/informationen på ett självständigt sätt. Tar stöd av egen självvärdering och respons. Gör medvetet val av lämplig strategi utifrån situation.
Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
Anpassar språket efter mottagare, syfte och sammanhang utifrån tydliga instruktioner.
Anpassar språket efter mottagare, syfte och situation för att förbättra och utveckla budskapet.
Anpassar språket efter mottagare, syfte och situation. Gör medvetna val och anpassar språket på ett lämpligt sätt för att förbättra och utveckla budskapet.
Anpassar språket på ett lämpligt sätt efter mottagare, syfte och situation. Berättar, beskriver och förklarar klart och detaljerat med anpassning till mottagaren.
LÖSA PROBLEM (språkliga strategier)
Hur man löser språkliga problem för att förstå och göra sig förstådd.
 • SvA
Känner till olika strategier, tillvägagångssätt, för att förbättra och utveckla språket och förståelsen. Behöver stöd i val av lämplig strategi för att kunna kommunicera eller förstå budskapet.
Väljer och använder sig av någon form av strategi för att förstå och göra sig förstådd. Använder inte alltid den lämpligaste strategin utifrån situationen.
Väljer och använder olika strategier för att förstå och göra sig förstådd. Anpassar strategierna utifrån situationen och behovet.
Gör medvetna val, använder och anpassar lämpliga strategier utifrån situationen för att förstå och göra sig förstådd.
SÖKA INFORMATION
Söka och använda källor*/information. Tolka, kritiskt granska samt värdera olika källor* och budskap Källor*= läst, hört, sett, upplevt
 • SvA
Söker, använder och återger enkel information från någon av de källor som tex läraren tagit fram. Behöver hjälp med att välja en lämplig källa (t ex text, bok, tidning, intervju, internet, tv, radio). Använder källan/informationen utan att du fundera över om den är lämplig för uppgiften.
Söker och använder främst de källor tex läraren tagit fram. Söker information på egen hand och återberättar den. Funderar över om den valda källan/informationen är lämplig för uppgiften.
Söker och väljer källor/information på egen hand och återberättar informationen på ett tydligt sätt. Förklara varför du valt just dessa källor/denna information. Upptäcker på egen hand om källan/informationen är lämplig att använda för uppgiften. Jämföra olika källor/information med varandra.
Söker fram lämpliga källor/lämplig information utifrån uppgiften och återger informationen på ett tydligt och sammanhängande sätt. Resonerar om källan/informationen är lämplig att använda för uppgiften. Gör jämförelser mellan olika källor/olika information som du hittat och försöker dra egna slutsatser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: