Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska: Noveller vt-18 v 14-19

Skapad 2018-04-11 12:53 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Eleverna läser noveller, analyserar noveller muntligen och skriftligen och läser om novellskrivande. Eleverna skriver miljöbeskrivningar, personbeskrivningar, känslobeskrivningar och slutligen en novell.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Under detta arbetsområde ska du lära dig lite om novellernas historia och hur en novell är uppbyggd.

Du ska läsa och analysera olika noveller.

Du öva på att skriva miljö-, person- och känslobeskrivningar och du ska även skriva en egen novell.

Innehåll

Syftet med temaområdet

 

Undervisningens innehåll

Vi kommer att läsa om kända novellförfattare, läsa olika noveller och lära dig vad som kännetecknar en novell. (Text, film och övningar i Portal)


Vi kommer att prata om innehållet i olika noveller och analysera noveller muntligt och skriftligt.

Du kommer att öva på att skriva miljö-, person- och känslobeskrivningar.

Du kommer att skriva en egen novell. 

Du ska även träna på att ge respons och även kunna bearbeta din text utifrån respons. 

Detta kommer att bedömas

- Ditt deltagande i de muntliga momenten

- Din förmåga att ge respons 

- Din skriftliga analys.

- Din novell som du lämnar in med beskrivningar (miljö, person och känsla).

Se kopplingar till betygskrav (nedan) och matris för de skriftliga uppgifterna (längst ner)

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  E 9
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sv  C 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  C 9
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
  Sv  A 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Sv  A 9

Matriser

Sv
Matris över skriftliga resultat (analys, beskrivningar och novell)

E
C
A
Novell
Texten håller sig delvis till genren genom att ha med några av genrens särdrag.
Texten håller sig ganska bra till genren. Eleven har med flera särdrag och och visar i sin text att hen har förstått vad som kännetecknar en novell. Novellen har en poäng.
Texten håller sig mycket väl till genren. Eleven visar i sin text att hen har förstått mycket väl vad som kännetecknar en novell. Novellen har en tydlig poäng som ger läsaren en tankeställare.
Röd tråd i novellen
Texten har delvis röd tråd.
Texten har röd tråd och tankegångar som finns som kan följas.
Texten har en medveten röd tråd där tankegångarna är ordnade och knutna till varandra. Uppbyggnaden i novellen lyfter kvalitén i novellen.
Meningsbyggnad i novellen
Texten har till största del en enkel meningsbyggnad.
Texten har en varierande meningsbyggnad som ger flyt i texten.
Texten har en komplex och väl utvecklad meningsbyggnad som lyfter innehållet.
Ordförråd i novellen
Texten innehåller ett delvis varierat ordförråd.
Texten innehåller ett varierat ordförråd.
Texten är skriven med ett rikt och varierat ordförråd som fungerar väl i sitt sammanhang. Eleven visar tydligt att hen vågar använda ord som skapar variation i novellen samt lyfter den.
Grammatik i novellen
Texten har en del grammatiska fel men det stör inte förståelsen.
Texten innehåller få grammatiska fel.
Texten är så gott som fri från grammatiska fel.
Stavning i novellen
Texten innehåller en del stavfel men det stör inte förståelsen.
Texten har få stavfel.
Texten är nästan fri från stavfel.
Styckeindelning i novellen
Texten innehåller styckeindelningar som delvis har relevans för innehållet.
Texten innehåller styckeindelningar som är relevanta för innehållet.
Texten innehåller en tydlig styckeindelning som är relevant för innehållet och som lyfter texten.
Analys av en novell
Du gör enkla sammanfattningar av textens innehåll, som visar att du förstått när, var och varför novellen ser ut som den gör. Du tolkar och för enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i novellen.
Du gör utvecklade sammanfattningar av textens innehåll, som relativt väl visar att du förstått när, var och varför novellen ser ut som den gör. Du tolkar och för utvecklade resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i novellen.
Du gör välutvecklade sammanfattningar av textens innehåll, som väl visar att du förstått när, var och varför novellen ser ut som den gör. Du tolkar och för välutvecklade resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i novellen.
Miljö-, person- och känslobeskrivning
Texten innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp.
Texten innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp.
Texten innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: