Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Screens and media

Skapad 2018-04-11 16:52 i Gemensamt skola i Båstad Båstad
Ett arbetsområde som handlar om skärmvanor. Fokus på förmågan att kommunicera i skrift och tal genom argumenterande text och muntlig framställning.
Grundskola 7 – 9 Engelska
Screens are probably here to stay. Do you agree? We are starting this area by watching a film about an event in 2001 which shocked the whole world. Media from all over the world reported about the events on 9/11 and now it's your turn to report from the scene. You will also get the chance to write and speak about your favourite screen-habits. Do you have a favourite youtuber or perhaps a favourite TV-show that you spend a lot of time with?

Innehåll

 

 

 

 Konkretisering av målen - det här visar du när du.... 

 • När du  skriver olika typer av texter och förbereder  muntliga framställningar visar du att du kan skriva och muntligt framföra texter på engelska med sammanhang, begriplighet och med anpassning till syftet.
 • När du diskuterar film, texter och olika frågeställningar inom temat visar du att du kan samtala och använda språkliga strategier som t ex omformuleringar och följdfrågor för att bidra till att kommunikationen fungerar.
 • När du bearbetar dina texter och dina muntliga framställningar mot större korrekthet visar du att kan förtydliga och variera dina texter och din muntliga framställning.

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

 • Vi ser en film och använder den för att diskutera samt göra en muntlig framställning med green screen eller I-Movie i smågrupper.
 • Vi läser, lyssnar på och skriver utifrån olika typer av texter från läroböcker och från nätet på temat "screens" och media.
 • Vi samlar på ord och uttryck inom arbetsområdet.
 • Vi tränar på att skriva utifrån texter vi läser och vi tränar på att skriva argumenterande texter, t ex med hjälp av olika sambandsord.
 • Vi tränar korrekthet genom att arbeta med grammatik utifrån individuella behov.
 • Vi tränar på att framföra muntliga presentationer och att bearbeta dem.
 • Du framför en muntlig framställning på temat "screens", om du vill med hjälp av digitala verktyg.

 

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas: 

 • Din förmåga att skriva olika typer av texter med sammanhang, språklig korrekthet och med anpassning till syfte. (matris)
 • Din förmåga att bearbeta dina texter mot större tydlighet, korrekthet och språklig variation. (matris) 
 • Din förmåga att framföra en muntlig framställning med sammanhang, språklig korrekthet och med anpassning till syfte. (matris)
 • Din förmåga att samtala och att använda språkliga strategier för att göra dig förstådd och för att bidra till att samtalet fungerar. (matris)

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Sånger och dikter.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9

Matriser

En
Kommunicera i skrift

Kommunicera i skrift

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Syfte och anpassning till mottagare
Din text är till viss del anpassad till syfte, mottagare och situation.
Din text är anpassad till syfte, mottagare och situation.
Du skriver texter av olika slag som anpassas till mottagare/läsare och syfte.
Innehåll och språk
Du kan formulera dig enkelt med viss variation. Du använder kända ord och fraser så att läsaren förstår texten. Berättar och beskriver på ett enkelt sätt med korta meningar. Du har förmågan att framföra enkla argument för eller emot en viss ståndpunkt eller utvecklar dina uppslag med något exempel.
Du kan uttrycka dig med variation och visst flyt. Du varierar delvis meningar, ord och fraser. Du skriver med både långa och korta meningar. Du beskriver, förklarar, förtydligar och uttrycker tankar och åsikter på ett relativt tydligt och detaljerat sätt så att den som läser lätt förstår.
Du kan uttrycka dig med god variation och bra flyt genom att; Du varierar meningar, ord och fraser för att utveckla budskap även i nya sammanhang. Du skriver längre och mer avancerade meningar. Du använder bindeord sk. "linkers" för att skapa variation och flyt och sammanhang. Du beskriver, förklarar, förtydligar och uttrycker tankar och åsikter på ett tydligt och nyanserat sätt så att den som läser lätt förstår och skapar bilder.
Tydlighet
Budskapet kan förstås, trots att det finns fel. De fel som finns stör inte förståelsen.
Budskapet uppfattas tydligt även om språket kan innehålla enstaka fel. Du gör endast några grammatiska fel och hanterar för det mesta verb i olika tempus (tidsformer) Du behärskar vanliga uttryck med preposition. (Ex mad at, happy for, thinking about)
Du använder ett fungerande språk som uppvisar medvetenhet om engelskans struktur och uppbyggnad. Du behärskar även mer avancerad grammatik ex. olika verbböjningar samt idiomatiska uttryck. Språkets flyt och variation gör att budskapet går fram med lätthet.
Textens uppbyggnad
Det finns ett försök att inleda och avsluta texten, t ex genom att skriva "I'm going to write about.,," Det finns ansats till styckeindelning men ej helt genomtänkt.
Det finns en inledning och en avslutning. Mittdelen av texten är indelad i stycken med viss tanke.
Det finns en genomtänkt struktur. Inledningen är stilfull, mittdelen är indelad i genomtänkta stycken och det finns en tydlig avslutning.
Bearbeta
Du bearbetar språket med viss vägledning så att resultatet förbättras.
Du bearbetar innehåll och språk i stort sett självständigt och tillsammans med kamrater, så att resultatet förbättras.
Du bearbetar medvetet och självständigt ditt språk för att förbättra och utveckla innehåll och struktur. Du diskuterar språk och texter med kamrater.

En
Muntlig framställning engelska

Muntlig framställning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Språket
Menings- byggnaden är enkel och ordförrådet knappt. Du gör en del fel genom att sätta in svenska ord eller direkt översätta svenska uttryck.
Du kan uttrycka dig på enkel engelska så att andra förstår. Menings- byggnaden är enkel och du använder vanliga ord som du har kunnat länge. Du gör grammatiska fel som påverkar flytet.
Du kan variera ditt språk med hjälp av ett relativt stort ordförråd och med meningar som börjar på olika sätt. Du gör en del grammatiska missar, men inget som stör förståelsen.
Du uttrycker dig tydligt med flyt och variation. Ditt språk är grammatiskt korrekt och du använder en del avancerade ord och uttryck.
Syfte
Du läser texten.
Du försöker tala till publiken men läser en del innantill.
Du anpassar din muntliga framställning efter syftet och talar mestadels fritt utifrån manuskort. Du strävar efter att använda ditt kroppsspråk.
Du visar stort engagemang inför din publik med hjälp av kroppsspråk och kontakt. Du använder endast manuskort som en säkerhet.
Bearbetning
Du gör inga försök att förbättra din text / framställning.
Du kan med hjälp bearbeta din text / framställning och förbättra innehållet och språket.
Du arbetar aktivt för att förbättra ditt språk. Du kan se vad som behöver förbättras i din text/muntliga framställning, men även ihop med lärare/kamrater rätta verb, ordval och uttryck. Du tränar på den muntliga framställningen.
Du kan förbättra din text på egen hand genom att hitta bättre uttryck, skapa flyt med hjälp av sambandsord och rätta grammatik. Du tränar och arbetar med både text och muntlig framställning i flera omgångar.

En
Engelska muntlig interaktion

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Vilja och förmåga att samtala
Du tar initiativ och försöker föra samtalet vidare med kompisens/ lärarens stöd.
Du deltar aktivt i samtalet. Du ställer några frågor och ger samtalsstöd i form av hummanden eller nickningar.
Du använder dig av fungerande strategier för att samtalet ska flyta på. Du tar initiativ i samtalet, ställer frågor och kommenterar det som någon annan har sagt.
Du utvecklar och fördjupar samtalet med hjälp av välfungerande strategier. Du tar flera initiativ och dina frågor bidrar till att samtalet fördjupas och breddas.
Flyt (och förmågan att lösa språkliga problem)
Din engelska är hackig och med många avbrott. Många ord saknas och svenska används.
Du talar bitvis med flyt. Du har förmåga att omformulera dig när du inte hittar ett ord.
Du talar oftast med flyt.
Du uttrycker dig ledigt med flyt och säkerhet.
Ordförråd, dvs ord och uttryck
Du gör dig förstådd, men ditt innehåll är ibland otydligt.
Du gör dig förstådd med ett enkelt och vardagligt ordförråd .
Du uttrycker dig varierat och kan välja ord och uttryck efter situation och mottagare.
Du har ett avancerat ordförråd och du använder specialuttryck som är typiska för språket.
Grammatik (meningsbyggnad och struktur)
Du gör grammatiska fel som ibland stör förståelsen.
Du gör dig förstådd trots grammatiska fel. De grammatiska fel du gör är påverkade av svenskan.
De grammatiska fel du gör stör inte förståelsen.
Du uttrycker dig med hjälp av avancerade och varierade strukturer och i huvudsak korrekt.
.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: