Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap år 6, v 15-19

Skapad 2018-04-12 09:13 i Högåsskolan Knivsta
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de lever tillsammans i samhällen. Kunskaper om samhället ger verktyg att förstå hur samarbetet fungerar och hur människor kan ta ansvar för sitt handlande.

Innehåll

 

Repetition av centrala innehållet inom samhällskunskapen med fokus på att låta eleverna undersöka, förklara och resonera utifrån elevnära samhällsfrågor kring sociala medier, reklam, källkritik, familjestruktur, genus, jämställdhet, diskriminering, klassråd/elevråd, rättigheter, skyldigheter, lagar, regler och ekonomi.
 
13/4 och 16/4 - demokrati, beslutsfattande, klassråd, elevråd, riksdag, regering, grundlagar, partier, block.
 
20/4 - samhällsresurser och fördelning, familjeekonomi.
 
23/4 - lag och rätt, rättigheter, skyldigheter.
 
27/4 - familjestruktur, genus, jämställdhet, minoriteter, diskriminering.
 
7/4 - medier, reklam, källkritik. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.
  Sh  4-6
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Samhällskunskap år 6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Individer och gemenskap
- Undersöker sociala strukturer i samhället och använder begrepp på ett fungerande sätt. - Undersöker elevnära samhällsfrågor och tar ståndpunkt, resonerar och argumenterar.
- Jag ger exempel på olika grupper som man kan tillhöra. - Jag ger exempel på en minoritetsgrupp och dess rättigheter.
- Jag vet vilka de nationella minoritetsgrupperna är. - Jag ger exempel på för- och nackdelar med att tillhöra en viss grupp. - Jag förklarar vad det innebär att ha lika rättigheter för t ex homosexuella.
- Jag kan resonera kring minoriteters utsatthet och rättigheter. - Jag förklarar orsakerna till att familjestrukturen har förändrats. - Jag kan resonera kring jämställdhet och genusfrågor, t ex om varför vissa egenskaper anses som "tjejiga/killiga".
Information och kommunikation
- Undersöker mediala strukturer och använder begrepp på ett fungerande sätt. - Undersöker elevnära samhällsfrågor och tar ståndpunkt, resonerar och argumenterar. - För resonemang om information och källors användbarhet.
- Jag förstår innebörden av begrepp som har med medier att göra. - Jag reflekterar kring hur jag fördelar min tid mellan olika medier. - Jag kan skilja mellan begreppen information och reklam.
- Jag jämför jordbruks-, industri- och informationssamhället. - Jag förklarar varför källkritik är viktigt. - Jag förstår vad målgrupper är och hur det kan användas i reklam. - Jag förstår hur statlig television finansieras och hur den kan användas.
- Jag resonerar kring för- och nackdelar med sociala medier och reklam. - Jag tar ställning till om en källa är trovärdig. - Jag kan urskilja budskap i medier.
Rättigheter och rättsskiping
- Undersöker rättsliga strukturer och använder begrepp på ett fungerande sätt. - Undersöker elevnära samhällsfrågor och tar ståndpunkt, resonerar och argumenterar. -Redogör för innebörden av mänskliga rättigheter och barnens rättigheter.
- Jag använder begrepp som har med rättskipning att göra. - Jag har en uppfattning om några organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter.
- Jag förstår lagstiftningens principer. - Jag förstår skillnaden mellan regler och lagar, - Jag förstår innebörden av brott och straff, rättigheter och skyldigheter samt minderårig.
- Jag visar på orsaker och konsekvenser av brott. - Jag ger förslag på hur man kan minska brottslighet och argumenterar för ett rimligt straff utifrån brott och ålder på gärningsman.
Samhällsresurser och fördelning
- Undersöker ekonomiska strukturer, ser samband och använder begrepp på ett fungerande sätt. - Undersöker elevnära samhällsfrågor och tar ståndpunkt, resonera och argumenterar.
- Jag använder begrepp som har med ekonomi att göra.
- Jag förstår begreppen budget, konsumera, inkomst och utgift. - Jag kan avgöra om ett ekonomiskt beslut fattas av kommunen eller riksdagen.
- Jag ser samband mellan ekonomi, miljö och hälsa i vardagen. - Jag kan analysera olika händelser i ekonomin och ser vilka konsekvenser det får för familjens och samhällets ekonomi.
Beslutsfattande och politiska idéer
- Undersöker politiska strukturer och använder begrepp på ett fungerande sätt. - Undersöker elevnära samhällsfrågor och tar ståndpunkt , resonerar och argumenterar. - Har kunskaper om demokrati, demokratiska beslutsprocesser och demokratiska värden. - För resonemang kring hur individer och grupper kan påverka politiska beslut.
- Jag använder begrepp som har med demokrati och politik att göra. - Jag har kunskaper om vilka partier som ingår i regeringen och vilka de övriga partierna i riksdagen är.
- Jag förstår vad som menas med ett demokratiskt beslut. - Jag förstår innebörden av politiska begrepp som block och partier, regering och riksdag samt majoritet. - Jag har kunskaper om kommunens, riksdagens och regeringens funktion och beslutsfattande i samhället.
- Jag avgör om ett beslut är lämpligt att ta upp i ett klassråd. - Jag förklarar vad som kännetecknar demokrati. - Jag kan förklara innebörden av en demokrati och en diktatur. - Jag ger exempel på hur man kan påverka politiska beslut.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: