Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska som andraspråk 1-3

Skapad 2018-04-12 13:45 i Stugsunds skola Söderhamn
Grov planering för åk 1-3 i SvA.
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk
SVA undervisningen erbjuder olika sätt att träna på det svenska språket så att eleverna får en tilltro till sin egen språkförmåga och lär sig uttrycka sig i olika sammanhang. Målet är ett rikt och varierat språk.

Matriser

SvA
SVA

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT...

--------------->
--------------->
--------------->
--------------->
SAMTALA OCH LYSSNA
Föra en dialog med andra
Deltar i samtal genom att enkelt svara på direkta frågor.
Deltar i samtal genom att besvara frågor samt ge kommentarer.
Inleder och deltar i samtal av olika slag. Tar en aktiv roll i samtalet genom att ställa och besvara frågor samt ge kommentarer.
Inleder och deltar i samtal av olika slag och i nya situationer. Anpassar samtalet utifrån situationen. Är aktiv i samtalet genom att ställa och besvara frågor samt följdfrågor för att driva samtalet vidare. Framföra egna åsikter.
LÄSA OCH FÖRSTÅ
Tolka och förstå text. Analysera innehåll i texter av olika slag. Förstå och reflektera över sammanhang i text. Jämföra olika sorters texter*. (*Text=läst,hört,sett)
Kan med stöd läsa och förstå ord och meningar (ev. med stöd av bilder)
Läser och förstår enkel text, som till största delen består av ord som hör till vardagen.
Läser och förstår det viktigaste i vardagliga texter, anpassade till din ålder och inom kända områden.
Läser med flyt och förstår innehållet i olika slags texter. Förstår innehållet även inom områden som ligger utanför egna intressen och erfarenheter,t ex No och So texter.
Se kopplingar mellan elevnära texters budskap och sina egna erfarenheter ( *Upplevda= läst, hört, sett )
Behöver hjälp för att kunna reflektera kring det upplevda* och koppla till dina egna erfarenheter.
Reflekterar kring det upplevda* genom att koppla ihop det upplevda med dina egna erfarenheter.
Reflekterar kring det upplevda* genom att koppla ihop det med faktakunskaper, dina egna erfarenheter och likheter ( paralleller ) med andra texter.
Reflekterar, jämför och drar egna slutsatser kring det upplevda*. Kan argumentera för sina åsikter.
SKRIVA SÅ ATT ANDRA FÖRSTÅR
Berätta, beskriva och förklara samt framföra tankar och åsikter i skrift med "röd tråd"..
Kan med stöd använda ett enkelt språk genom att skriva korta, enkla fraser. T.ex. skriva till bilder och korta meddelanden.
Uttrycker dig klart och tydligt genom att t.ex. skriva korta meddelanden och texter. Utvecklar ditt budskap genom att försöka förklara och göra det tydligt. Förstärker dina texter med bilder. Behöver hjälp med att få en enkel röd tråd och struktur ( början, handling, slut ) i din text.
Uttrycker dig tydligt med ett omväxlande språk genom att skriva enkla sammanhängande texter om välkända ämnen. Det finns en enkel röd tråd och struktur i dina texter.
Uttrycker dig på ett tydligt och säkert sätt så att andra förstår genom att skriva olika och mer detaljerade texter. Utvecklar ditt budskap genom att beskriva/ motivera/ förklara. Det finns en tydlig röd tråd och struktur i dina texter. Skriver texter med läslig handstil och på dator.
Samtala kring text
Kan med stöd återberätta innehållet på ett enkelt sätt och/eller svara på frågor kring texten.
Återberättar relativt självständigt om delar av textens innehåll. Deltar aktivt när vi gemensamt gör jämförelser mellan olika texter.
Återberättar självständigt viktiga delar av textens innehåll. Kan med hjälp "läsa mellan raderna" (förstår det "dolda" budskapet) i olika texter.
Återberättar självständigt, sammanhängande viktiga delar av textens innehåll samt drar slutsatser om innehållet. "Läser mellan raderna" (förstår det "dolda" budskapet) och förstår poängen med olika texters innehåll.
HANTERA OCH ANPASSA SPRÅKET
Hantera språkets mönster och regler i tal och skrift. T.ex. stavning och att använda skiljetecken.
Använder alla bokstäver och skriver så att andra kan läsa.
Skriver flera ord i följd och lämnar mellanrum mellan orden. Börjar använda stor bokstav och punkt i löpande text. Bearbetar texten utifrån tydliga instruktioner, t.ex. tänker på att använda skiljetecken.
Kan stava ord som du själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Kan utifrån respons bearbeta och förtydliga dina texter på ett enkelt sätt.
Anpassar språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
Behöver stöd för att kunna anpassa språket efter mottagare, syfte och sammanhang.
Anpassar språket efter mottagare, syfte och situation utifrån tydliga instruktioner.
Anpassar språket efter mottagare, syfte och situation.
Du kan med lätthet anpassa språket och göra medvetna val på ett lämpligt sätt för att förbättra och utveckla språket.
SÖKA INFORMATION
Söka och använda källor*/information. Tolka, kritiskt granska samt värdera olika källor och budskap Källor*= läst, hört, sett, upplevt
Kan med stöd söka, använda och återge enkel information från någon av de källor som tex läraren tagit fram. Behöver hjälp med att välja lämplig källa (t.ex text, bok, tidning, intervju, internet, tv, radio). Du använder källan/informationen utan att fundera över om den är lämplig för uppgiften.
Använder främst de källor t.ex. läraren tagit fram.Söker information i källorna med hjälp av stödfrågor. Kan kortfattat återge innehållet muntligt eller skriftligt.
Söker och väljer källor/information på egen hand och återberättar informationen på ett tydligt sätt. Förklarar varför du valt just dessa källor/denna information.
Söker fram lämplig information utifrån anvisad källa och återger informationen på ett tydligt och sammanhängande sätt. Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp. Funderar över om den valda källan/ informationen är lämplig att använda för uppgiften.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: