Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Procent åk 7

Skapad 2018-04-12 15:16 i Örbyhus skola 7-9 Tierp
En LPP för arbetsområdet Prcenti åk 7.
Grundskola 7 Matematik
En LPP för arbetsområdet Procent i åk 7.

Innehåll

Syfte:

Syftet med detta arbetsområde är hämtat från syftestexten i kursplanen.

·      Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.

·      Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

·      Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang. (ur lgr 11)

 

Centralt innehåll:

Det centrala innehållet styr vad vi ska arbeta med inom matematikämnet. Där uttrycks att eleverna ska få undervisning i:

  • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.    (ur lgr 11)

 

Arbetssätt:

Inom arbetsområdet kommer vi att arbeta med bokens 6 kapitel som bas. Vi kommer att arbeta med uppbyggnaden av procent och hur de hänger ihop med bråktal och tal i decimalform. Vi kommer att arbeta med hur man beräknar en procentsats av någon helhet eller summa. Vi kommer även att arbeta med hur man löser enklare procentsatser med hjälp av huvudräkning. Den fördjupande delen av kursen kommer även att arbeta med förändringsfaktor. Under lektionerna kommer vi arbeta med genomgångar och gemensamt arbete, vi kommer även arbeta med läroboken och göra gemensamma praktiska övningar. Arbetet kommer att använda teoretiska resonemang men även ta hjälp av praktiskt material för att tydliggöra de matematiska aspekterna.

 

Bedömning:

 

Bedömningen kommer att baseras på följande kriterier utifrån läroplanen:

·      Eleven för (…) underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan (…) ge (…) förslag på alternativt tillvägagångssätt.

  • Eleven har (…) kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i (…) sammanhang på ett (…) fungerande sätt.
  • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett (…) fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till proble­mets karaktär samt (…) enkla matematiska modeller som kan til­lämpas i sammanhanget.  (ur lgr 11)

 

Matriser

Ma
Matematik - Procent åk 7

F
E
C
A
Förståelse för begrepp
Du har inte nått upp till kunskaps- kraven på denna aspekt.
Eleven visar grundläggande förståelse för procent-, bråk- och decimalform. Eleven kan räkna med procent och göra enkla beräkningar.
Eleven visar god förståelse för procent och kan göra beräkningar i flera steg. Eleven är relativt säker på att läsa av olika figurer.
Eleven visar mycket god förståelse för procent och kan göra avancerade beräkningar med procent. Eleven är säker på att använda förändringsfaktor.
Resonemangsförmåga
Du har inte nått upp till kunskaps- kraven på denna aspekt.
Eleven kan föra enkla resonemang och ge förklaringar till hur man använder procent och hur beräkningar med dessa kan göras.
Eleven kan göra något djupare reflektioner och föra diskussioner kring hur beräkningar med procent kan genomföras. Eleven visar goda kunskaper kring procents uppbyggnad.
Eleven kan dra avancerade slutsatser och föra tydliga argument kring hur beräkningar med procent kan genomföras. Eleven visar mycket goda kunskaper kring procents uppbyggnad.
Problemlösning
Du har inte nått upp till kunskaps- kraven på denna aspekt.
Eleven kan lösa enkla textuppgifter och problem som behandlar procent. Eleven kan utifrån bild och text lösa enkla problem.
Eleven kan lösa problem som kräver uträkningar i flera steg. Eleven kan se mönster för att lösa problemen och visar tydligt hur man löst problemet.
Eleven kan lösa avancerade problem med uträkningar av svåra tal i flera steg. Eleven kan dela upp uppgiften för att kunna se de olika stegen som behöver beräknas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: