👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk och procent kap 4 - 7F

Skapad 2018-04-13 09:01 i Forssaklackskolan Borlänge
Grundskola 7 Matematik
Tal i bråkform användes långt innan man kunde räkna med decimaltal.

Innehåll

Centralt innehåll

Bråk och Procent. Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer. Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalfarm vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder. Metodernas användning i olika situationer. Procent för att uttrycka förändring samt beräkningar med procent i vardagliga situationer inom olika ämnesområden

Bloggen med veckoplanering och länkar hittar du här

Begrepp

 • bråk
 • täljare
 • nämnare
 • bråkform
 • blandad form
 • likvärdiga bråk
 • förlänga bråk
 • förkorta bråk
 • enklaste form
 • procent
 • procentform
 • decimalform
 • andel
 • delen
 • det hela

 

Metoder, Elevens mål

 • förstå orden täljare, nämnare och bråk, likvärdiga bråk
 • växla mellan blandad form, bråkform, decimalform samt procentform
 • addera och subtrahera bråk
 • multiplikation av bråk och heltal
 • jämföra storleken på olika bråk
 • beräkna andelen
 • räkna med procentUndervisningens innehåll, (arbetssätt, arbetsformer)

 • Gemensamma genomgångar
 • Enskilt arbete i boken och i nomp.se
 • Problemlösning (EPA, enskilt, par, alla)
 • Gruppdiskussioner
 • Prov/läxor/självbedömningBedömning av förmågor/kunskaper grundar sig på

se elevmatris

 

Hur ska du visa vad du har lärt dig?

- Att skriftligt/muntligt kunna förklara de matematiska begreppen vid prov

- Att muntligt/skriftligt redovisa någon problemlösningsuppgift

- Att muntligt/skriftligt kunna redovisa en fördjupningsuppgift

Uppgifter

 • Matteuppgifter vecka 18

 • Matteträning vecka 16

 • Matteträning vecka 17

 • Prov - Bråk och procent

 • Prov på grundläggande matematikkunskaper för åk 7

 • Redovisning av en skriftlig fördjupningsuppgift

Matriser

Ma
År 7 bråk och procent

>
>>
>>>
>>>>
Begrepp
Hur väl eleven visar kunskap kring relevanta begrepp och ser samband mellan dem. Ex. förstå begreppen som för ihop med de fyra räknesätten, prioriteringsregler, avrundning etc. och kunna använda dem.
Jag kan besvara enkla frågor om matematiska begrepp korrekt
Jag har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp samt kan föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Jag har goda kunskaper om matematiska begrepp samt kan föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Jag har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp samt kan föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Metoder för bråkräkning
Hur eleven löser sina uppgifter, val av metod och kvalité på metoden som valts. Ex. kunna använda sig av någon metod för att räkna addition, subtraktion och multiplikation med bråk
Jag har grundläggande kunskaper i enkel räkning med bråk t ex de bråk som har samma nämnare.
Jag kan välja och använda i huvudsak fungerande metoder med viss anpassning till sammanhanget och med tillfredsställande resultat.
Jag kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder vid addition, subtraktion och multiplikation av bråk med relativt god anpassning till sammanhanget och med gott resultat.
Jag kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva metoder vid addition, subtraktion och multiplikation av bråk med god anpassning till sammanhanget och med mycket gott resultat.
Problemlösning
Hur väl eleven löser uppgifter där inte lösningsmetoden är angiven.
Jag kan lösa enkla problem på ett godtagbart sätt och kan ibland behöva hjälp
Jag kan lösa problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt. Jag väljer strategier och metoder anpassade till sammanhanget
Jag kan lösa problem i bekanta situationer på ett fungerande sätt. Jag väljer strategier och metoder med god anpassning till sammanhanget
Jag kan lösa problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt. Jag väljer mer generella strategier och metoder väl anpassade till sammanhanget
Resonemang
Hur väl eleven dra slutsatser av, analyserar och reflekterar över sina resultat. Ex. rimlighets-bedömning samt kunna motivera varför och hur du kom fram till något.
Jag kan identifiera och skilja mellan korrekta och felaktiga resonemang
Jag för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och resultatens rimlighet.
Jag för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och resultatens rimlighet.
Jag för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och resultatens rimlighet.
Kommunikation
Hur väl eleven redovisar sina tankegångar och uträkningar, såväl skriftligt som muntligt.
Jag kan förklara och visa vad jag menar med egna ord på ett begripligt sätt
Jag kan redogöra skriftligt för och samtala om tillvägagångssätt på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Jag kan redogöra skriftligt för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt som för resonemangen framåt
Jag kan redogöra skriftligt för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.

Ma
Bedömning av prov bråk och procent

Uppgift 1

Testar begrepp på första nivån
Påväg
Godtagbart
Utvecklat
Välutvecklat
Begrepp
Rita figurer som föreställer ett visst bråk och en viss procent
En korrekt figur
Två korrekt riktade figurer

Uppgift 2

Testar utvecklad begreppsuppfattning
Påväg
Godtagbart
Utvecklat
Välutvecklat
Begrepp
Jämför tre olika par av bråk. Vilket är störst? Förklara tankegången.
Minst ett korrekt svar med korrekt motivering eller två korrekta svar utan motivering
Tre korrekta svar med något bristfälliga motiveringar
Tre korrekta svar med korrekta motiveringar som utgår från bråkbegreppet

Uppgift 3

Testar förmågan att använda grundläggande metoder för beräkning med % och bråk
Påväg
Godtagbart
Utvecklat
Välutvecklat
Metod
Beräkna % av ett belopp samt subtraktion av två bråktal och multiplikation av ett heltal och ett bråk.
Två eller fler rätta svar utan redovisning av lösning
Minst tre korrekta svar med någon form av enkel redovisning. Svaret behöver inte vara i enklaste form.

Uppgift 4

Testar förmågan att använda metoder för mer avancerade beräkningar med bråk
Påväg
Godtagbart
Utvecklat
Välutvecklat
Metod
Tre beräkningar av bråk med olika nämnare. En addition, en subtraktion och en multiplikation.
Något korrekt svar med enkel lösning redovisad
Minst två korrekta svar där lösningarna kan ha brister.
Tre korrekta svar med minst två svar i enklaste form. Lösningarna kan ha brister.
Tre korrekta svar med effektiva metoder och svar i enklaste form

Uppgift 5

Testar resonemangsförmågan kring grundläggande kunskaper om %-begreppet
Påväg
Godtagbart
Utvecklat
Välutvecklat
Resonemang
60% rabatt på ett plagg och 40% rabatt på ett annat plagg som ändå blir billigare. Förklara.
Börjar ett resonemang som skulle kunna leda rätt, men inte är färdigt.
Resonemang eller beräkningar som visar förståelse för att det är olika priser som motsvarar 100%

Uppgift 6

Testar resonemangsförmågan kring % som andel där det hela dubblats
Påväg
Godtagbart
Utvecklat
Välutvecklat
Resonemang
Ta ställning till om procenthalten socker dubblas om mängden läsk dubblas och motivera svaret.
Fel svar, men där motiveringen är så tydlig att det går att förstå var tankegången brister.
Korrekt svar, men bristfällig motivering
Klar och tydlig motivering.

Uppgift 7

Testar problemlösningsförmågan där flera lösningar kan vara rätt svar och där bråk med olika nämnare ska adderas till en hel.
Påväg
Godtagbart
Utvecklat
Välutvecklat
Problemlösning
Ett halsband innehåller olika andelar av olika färgade pärlor. Två olika förslag på lösningar efterfrågas. ´Två andelar av tre färger anges. Resten ska anges i bråkform
Minst ett korrekt förslag på antal pärlor i de tre färgerna anges eller den tredje färgens andel anges korrekt
Minst ett korrekt förslag på antal pärlor i de tre färgerna anges och den tredje färgens andel anges korrekt
Två korrekta förslag på antal pärlor i de tre färgerna anges och den tredje färgens andel anges korrekt