👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stackens pedagogisk planering fokusområde Naturvetenskap, Miljö och Teknik VT-18

Skapad 2018-04-13 09:29 i Medarbetarsamtal Monica Kable Mölndals Stad
På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
Programmering eller kodning kommer att vara en förutsättning för många framtida yrken vilket innebär att det ska vara ett språk som barn behöver lära sig förstå och använda.

Innehåll

Varför? Koppling till läroplan. Varför ska vi välja just detta innehåll? (Utifrån barnens förmågor, förståelse och intressen.)

Enligt läroplanen för förskolan har vi pedagoger ett uppdrag att stimulera och utmana barns intresse för naturvetenskap och teknik. Barnen ska utveckla sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och öka sin förståelse för hur enkel teknik fungerar.

Barn är nyfikna och kreativa, de funderar kring händelser i naturen och hur saker och ting fungerar. Det ord vi hör mest på förskolan är ”Varför??” Genom att lyssna in och ta tillvara på barnens erfarenheter och göra andra barn uppmärksamma på det som lyfts upp kan vi bidra till lärande hos barnen. Att utgå från barnens vardag i arbete med naturvetenskap och teknik skapar en naturlig förståelse för naturvetenskapliga och tekniska begrepp. För att ta reda på barnens förkunskaper har vi startat fokusomårde med att berätta för barnen om vad naturvetenskap och teknik är för något. Barnen kopplar naturvetenskap till allt som har med naturen att göra, t.ex. att man samlar på pinnar, tar hand om naturen, mm. 

Vi berättade för barnen om att naturvetenskap är läran om världen runt omkring oss, att med hjälp av naturvetenskapliga metoder får vi svar på hur saker och ting fungerar. Vi berättade vidare att naturvetenskap delas in i olika områden såsom Kemi, fysik, biologi, Geovetenskap, astronomi och medicin samtidigt som vi förklarade vad varje område/ord innebär.

Vi vet att ha kunskaper om teknik, programmering eller kodning är och kommer att vara en förutsättning för många framtida yrken vilket innebär att det ska vara ett språk som barn behöver lära sig förstå och använda.

 

Vad? Vad vill vi barnen ska få erfara/lära? Vad är barnen intresserade av? Vad har barnen delaktighet och inflytande i? Lärande objekt: Vad riktar vi barnens intresse mot, utvecklar deras förståelse för och undervisar om?

För att göra det lustfylld för barnen kommer vi utgå från temaboken och välja oliika händelser som vi kan koppla till ovannämnda områden inom naturvetenskap. 

T.ex. där Loppan ska borstar tänderna kan vi prata om tandhygien och hälsa.

Vi kan prata om de djur som finns i boken, te.x utforska fåglar.

Vi kan experimentera med bas-färger och få fram regnbågens alla 7 färger.  

Vi kommer att  prata om havet och livet i havet. ...

Krokodiler verkar vara intrsanta för barnen då kommer vi ha undervisningar om det. 

 

 

Vad ska barnen få erfara/lära på utbildningen? Till exempel pedagogiska miljöer.

Vi kommer uppmärksamma barnen på den naturvetenskapliga fenomen och teknik som finns i runt omkring oss som underlättar vardagen för oss. Vi ser till att barnen arbetar med programmerings appar vi har på iPadsen, vi är närvarande och samtalar om appen. 

Hur? Vilken metod ska jag använda för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande? Koppling till teorier och beprövad erfarenhet. Vilka kunskaper behöver jag skaffa mig? Hur gör vi det möjligt för barnen att nå målen? Hur skapar vi/ser lärmiljön ut? Hur utvärderar vi/tar vi reda på om målen uppfylls det gäller arbete med teknik bygger vi vidare på barnens nuvarande kunskaper och utvecklar barnens förståelse inom området genom att samtala om den teknik som de möter i förskolans varda.

Vi fokuserar på barnens egna frågor

Varför...??

Vi kommer med ett lustfyllt och lekfullt sätt presentera naturvetenskapliga fenomen för barnen. Genom att utgår från barnens vardagsverksamhet skapar vi en naturlig förståelse för naturvetenskapliga begrepp.

Vi låter barnen fundera på vad som ska hända när vi experimenterar. Vi gör olika experiment, när en hypotes inte stämmer känner bananen förundran över resultatet. De behöver lära sig att ifrågasätta resultatet som leder till utveckling och lärande.  

Hur planerar vi att arbeta med: Normkritiskt förhållningssätt, flerspråkighet, hållbar utveckling, Grön flagg, kulturell mångfald, estetiska lärprocesser, motorik och hälsa samt värdegrund.

Vi ser till att alla barn får lika stor inflyttande och lika mycket utrymmer och möjlighet till att komma till tals. 

I arbetet  med flerspråkighet kommer vi att  lära oss  räkna olika steg och olika riktningar på det språk vi har i barngruppen.

För vem? Hur ska det dokumenteras? Vad, vem, hur, varför.

 • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer i undervisningssituationer och under utbildningen.
 • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området.
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
 • Vi lägger ut det vi gjort på unikum för att få vårdnadshavarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att diskutera hemma tillsammans med sina barn.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016