Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ämnen runt omkring oss

Skapad 2018-04-13 19:43 i Stavby skola Uppsala
Ett arbetsområde som behandlar ämnen runt omkring oss och deras egenskaper.
Grundskola 6 Kemi
Allt som händer runt omkring dig är kemi! Marken du står på är fast, sval och stadig men under dina fötter flyter en glödande massa. I jordens mitt finns kärnan som är flera tusen grader varm. Det är så varmt att ämnena där är flytande medan jordskorpan är kall och hård. I jordskorpan finns massor av ämnen som vi människor vill ha. Vi använder dem till bilar, pengar, datorer, smycken och i maten.

Om dessa ämnen kommer du att få lära dig mer om i vårt arbetsområde "Ämnen runt omkring oss".

Innehåll

Målet med arbetsområdet är att...

utveckla din...

procedurförmåga

 • planera en undersökning

begreppsliga förmåga

 • förstår och kan använda begrepp inom kemi

kommunikativa förmåga

 • resonera om frågor som rör ämnen och ämnens egenskaper
 • berätta om kolets kretslopp

analysförmåga

 • reflektera över människans del i kretsloppet
 • resonerar kring likheter och skillnader i olika resultat

 

utveckla dina kunskaper om...

 • vad en atom och en molekyl är
 • vad ett grundämne är
 • vad en kemisk förening är
 • kolets kretslopp i naturen
 • vad människa kan använda olika metaller till
 • hur man kan få fram metaller ur malmer
 • varför man återvinner olika ämnen

Innehåll

Du kommer att lära dig mer om ämnen och deras egenskaper och hur kolets kretslopp fungerar. Du kommer också att titta på människans del i kretsloppet och hur viktiga ämnen i jordskorpan är för oss människor.

I samband med det repeterar du det naturvetenskapliga arbetssättet där du visar att du kan formulera frågeställningar, skriva en planering, dokumentera din undersökning och komma med förslag som förbättrar undersökningar. 

Exempel på begrepp att förstå och kunna förklara:

grundämne, kemisk förening, atom, molekyl, kretslopp, fotosyntes, växthuseffekt, fossila bränslen, icke förnybara energikällor, förnybara energikällor, biobränsle, berggrund, bergart, mineral, malm, legering, ädelmetall, 

Tidsplan:
v. 9-13 Repetition olika ämnen, atomer, molekyler, kemiska föreningar, grundämnen.              

v.11 Kolets kretslopp, människans del. 
v.12-13 Mineraler, metaller, framställning av järn, ädelmetaller, andra metaller. 

Så här kommer vi att arbeta:

Du får möjlighet att utveckla dina förmågor genom att...

 • läsa texter och samtala om innehållet så att begreppen förklaras,
 • jobba med uppgifter/frågor på innehållet,
 • se film
 • göra experiment/undersöka, dokumentera och dra slutsatser. 

 

Detta kommer att bedömas...

Din förmåga att...

 • formulera frågeställningar och planera undersökningar,
 • använda utrustning i samband med undersökningar,
 • jämföra egna och andras undersökningsresultat och ge förslag som förbättrar undersökningarna,
 • dokumentera undersökningarna i text och bild,
 • ge exempel på och förklara några olika ämnen och deras egenskaper med användning av kemins begrepp
 • resonera och förklara kolets kretslopp och hur människan påverkar den 

Bedömningen kommer att grundas på dina undersökningar och experiment i klassrummet, diskussioner i klassrummet samt på dina skriftliga prov. 

Prov v.16 

Uppgifter

 • Inför Provet v. Fredag 16

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ke  A 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  A 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Ke  A 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
  Ke  A 6
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
  Ke  A 6
 • I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
  Ke  A 6

Matriser

Ke
Ämnen runt omkring oss

Naturvetenskapligt arbetssätt

 • Ke   genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
Formulera frågeställningar
Ställa frågor som kan undersökas.
 • Ke  A 6
Du har ännu inte visat att du kan ställa frågor som kan undersökas. Du kan ställa en mängd olika frågor, men kan inte skilja mellan vilka frågor som är möjliga att undersöka och de som inte är det.
Du kan med stöd komma på frågor så att de är möjliga att undersöka.
Du kan komma på frågor som är möjliga att undersöka men du behöver bearbeta dem lite först.
Du kan formulera egna frågor så att de är möjliga att undersöka på ett naturvetenskapligt sätt.
Planera en undersökning
Planera en undersökning för att testa en hypotes.
 • Ke  A 6
Du har ännu inte visat att du kan planera en undersökning.
Du kan ge ett förslag på hur en undersökning kan se ut, men bara i stora drag eller för en liten del av undersökningen.
Du kan ge förslag på hur en undersökning kan se ut, men ditt förslag kan behöva bearbetas. Andra kan upprepa din undersökning på samma sätt efter lite bearbetning.
Du kan planera för en undersökning där planeringen t.ex. innehåller: * Vilka variabler som ska förändras och vilka som ska hållas konstanta. * I vilken ordning momenten ska genomföras. * Vilken materiel som ska användas. Din planering är så tydlig att andra kan upprepa din undersökning på samma sätt.
Genomföra en undersökning
Genomföra en planerad undersökning och använda utrustning.
 • Ke  A 6
Du har ännu inte visat att du kan genomföra en undersökning.
Du kan genomföra en undersökning från början till slut men kräver mycket stöd av lärare eller detaljerade instruktioner.
Du kan genomföra en undersökning från början till slut men kräver visst stöd av lärare, instruktioner eller kamrater.
Du kan enskilt, eller som en aktiv del i en grupp, genomföra en undersökning från början till slut.
 • Ke  A 6
Du har ännu inte visat att du kan hantera utrustningen i en undersökning på ett säkert sätt.
Du hanterar utrustningen så att brister i säkerhet uppstår.
Du kan hantera utrustningen på ett säkert sätt.
Du kan hantera utrustningen på ett säkert och rätt sätt.
Dokumentera undersökningar
Dokumentera undersökningar i text och bild. Skriva labbrapport.
 • Ke  A 6
Du har ännu inte visat att du kan föra anteckningar och skriva labbrapport.
Du kan föra anteckningar om din undersökning i text och bild men de är otydliga. Du skriver inte enligt labbrapportens mall.
Du kan föra anteckningar om din undersökning i text och bild men kan brista i noggrannhet eller fullständighet. Du skriver oftast enligt labbrapportens mall.
Du kan föra noggranna anteckningar om din undersökning i text och bild. Du skriver enligt labbrapportens mall.
Tolka resultat och dra slutsatser.
Utifrån egna och andras resultat kunna se mönster, göra tolkningar och dra slutsatser.
 • Ke  A 6
Du har ännu inte visat att du kan se några likheter och skillnader när du jämför undersökningsresultat och vad de kan bero på.
Du kan jämföra egna och andras undersökningsresultat och se några få likheter och skillnader och vad de kan bero på.
Du kan jämföra egna och andras undersökningsresultat och se likheter och skillnader och vad de kan bero på. Du använder till viss del dina no-kunskaper för att dra slutsatser.
Du kan jämföra egna och andras undersökningsresultat och se likheter och skillnader och vad de kan bero på. Du använder dina no-kunskaper för att dra slutsatser.
Jämföra egna och andras undersökningsresultat och ge förslag som förbättrar undersökningarna.
 • Ke  A 6
Du har ännu inte visat att du kan jämföra resultat från undersökningar och ge förslag som bidrar till att förbättra dem.
Du kan jämföra resultat från undersökningar och med stöd ge förslag som bidrar till att förbättra dem.
Du kan jämföra resultat från undersökningar och ge några förslag på hur de kan förbättras. Dina förslag behöver bearbetas lite.
Du kan jämföra resultat från undersökningar och ge flera förslag på hur de kan förbättras. Du motiverar dina förslag med hjälp av dina no-kunskaper.

Använda kemins begrepp i beskrivningar och förklaringar

 • Ke   använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
Materiens uppbyggnad
Ta hjälp av naturvetenskapliga begrepp för att beskriva och förklara.
 • Ke  A 6
Du har ännu inte visat att du har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper.
Du har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper. Du visar det genom att använda dig av dina kunskaper i naturvetenskap för att t.ex. förklara ämnens egenskaper, kemiska föreningar och kolets kretslopp men dina förklaringar är ofullständiga eller inte helt korrekta.
Du har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper. Du visar det genom att använda dig av dina kunskaper i naturvetenskap för att t.ex. förklara ämnens egenskaper, kemiska föreningar och kolets kretslopp men det naturvetenskapliga innehållet är inte nödvändigtvis helt korrekt, relevant eller fullständigt.
Du har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper. Du visar det genom att använda dig av dina kunskaper i naturvetenskap för att t.ex. förklara ämnens egenskaper, kemiska föreningar och kolets kretslopp. Du använder korrekta och relevanta kunskaper.

Ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle

 • Ke   använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
Ta ställning och argumentera
Ta ställning och motivera ditt ställningstagande med olika argument.
 • Ke  A 6
 • Ke  A 6
Du har ännu inte visat att du kan diskutera hur människan påverkar kolets kretslopp.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur människan påverkar kolets kretslopp. Du visar det genom att motivera ditt val med minst två argument där minst ett är baserat på dina no-kunskaper.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur människan påverkar kolets kretslopp. Du visar det genom att motivera ditt val med både för och emot argument. Du ska ha minst tre argument varav minst ett är baserat på dina no-kunskaper.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur människan påverkar kolets kretslopp. Du visar det genom att motivera ditt val med både för och emot argument. Du ska ha minst fyra argument varav minst två är baserade på dina no-kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: