👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SH/SV, 7D VT18: presentera och diskutera

Skapad 2018-04-16 12:43 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Grundskola 7 – 9 Svenska
Att diskutera är viktigt, och är precis som allt annat en färdighet som man förbättrar genom att träna. I samband med att vi arbetar med media och reklam i SO:n så ska ni få sitta i samtal i en grupp om 5 personer och diskutera olika aspekter av ämnet reklam. Ni får en diskussionsfråga var och ska även delta i de andras diskussioner. Du kommer att bedömas i tre moment: hur du presenterar ett ämne, hur du leder en diskussion och hur du deltar i diskussioner.

Innehåll

OBS! Eftersom detta är en examination även i SO så finns det ytterligare en bedömning i Unikum, under "Samhällskunskap åk 7: VT18".

I mindre grupper om cirka fem elever per grupp kommer ni att få genomföra en diskussion. Det innebär att man dels återberättar den fråga man fått tilldelad, och dels ska leda en diskussion kring frågan. Bedömning görs i svenska utifrån tre delar, som alla måste klaras av för minst godkänt:

 

Muntlig diskussion – svenska årskurs 7

Förmågor som bedöms:

E

C

A

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter medutvecklade och relativt välunderbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsakfungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt välfungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

 

Innehåll:

·         att presentera ett innehåll,

·         att leda ett samtal samt

·         att delta i diskussion

 

Förberedelse:

Lektionstid tisdag v. 16 – 100 minuter SO.

 

Genomförande:

1.      Gruppen sitter gemensamt. En elev i taget presenterar sitt diskussionsämne och inleder samtalet.

2.      När eleven presenterat sitt ämne är ordet fritt. I cirka sex minuter diskuteras ämnet. Maxtid är 7 minuter. Den som presenterat ämnet är ansvarig för att diskussionen är igång, är saklig och att alla får chans att komma till tals. De andra i gruppen har ansvar att samtalet flyter på, t.ex. genom att bygga på, ställa frågor, framföra åsikter eller göra kopplingar till det som diskuteras.

3.      När det är en halv minut kvar kommer jag att signalera. Då sammanfattar den som leder diskussionen vad som sagts och avslutar diskussionen.

4.      Nästa ämne presenteras…

 

Försök att hålla igång diskussionen hela tiden. Blir ni klara tidigare så måste ni sitta helt tysta så att de andra grupperna kan fortsätta med sina diskussioner.

 

OBS! För att bli godkänd måste man, utöver att presentera och leda sin egen diskussion, delta i allas diskussioner på ett i huvudsak fungerande sätt.

Diskussionsämnen:

1.      Hur mycket påverkas vi egentligen av reklam? Vad tror du? Hur mycket och på vilka sätt? Vad säger olika källor?

 

2.      Hur hade samhället varit om det inte hade funnits någon reklam alls? Positivt/negativt? Tänk på både enskilda personer och samhället i stort.

 

3.      ”Hej *Företag*. Om jag får 100 000 likes på det här inlägget, kan jag få gratis *vara* i ett år då?”

Den här typen av inlägg har blivit vanliga i sociala medier idag. Varför väljer personer att göra så? När kan det vara svårt att se om något är reklam? Varför? Hur hänger det ihop med reklam? Är det rätt eller fel?

 

4.      Är det rätt eller fel att göra reklam för barn? Vad säger lagen i Sverige? Vad tycker du?

 

5.      Skillnader och likheter mellan förr och idag: Hur var det med reklam för t.ex. 30 år sedan? Fem år sedan? Kan du uppleva att reklam ändrat sig sedan du var liten? Är det mer eller mindre reklam idag? Annorlunda på andra sätt?

 

6.      Vilka skillnader finns mellan hur män och kvinnor syns i reklamer? Hur märks det och vad tror du att det beror på?

 

Grupper och tider:

Måndag 23/4

Grupp

9:05 – 9:55

A1: Vincent, Wilhelm, Gustav H, Mattin, Viggo

A2: Maria, Isabelle, Vera, Axel L, Victor

A3: Stina, Jennifer, Gustaf C, Ebba E, Cecilia

10:00 – 10:50

B1: Olivia, Nelly, Hugo, Emma, Axel S

B2: Jesper, Hedda, Jonatan, Leo, Ebba S

B3: Eric W, Erik R, Alfons, Wiola, Linnea

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Svenska kunskapskrav år7-9

F
E
C
A
Tala
Samtal
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Tala
Muntliga redogörelser
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.