👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar framtid

Skapad 2018-04-16 13:41 i Slavsta förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Hösten 2017 påbörjade vi på Slavsta förskola ett gemensamt tema Om världen och omvärlden ur ett hållbarhetsperspektiv. Utifrån barnens nyfikenhet och upptäckarlust för det som finns i vår närmiljö, djur, natur, blommor och andra växter blir världstorgets tema under våren Hållbar framtid.

Innehåll

Våra syften med temat hållbar framtid:

Alla barn ska känna sig delaktiga, känna ansvar och få en upplevelse av att kunna påverka.

Alla barn ska ges möjlighet till ökad kunskap och förståelse om världens mångfald: miljö, djur, klimat, människor och dess samband samt utveckla empati och omsorg om dessa.

Alla barn ska erbjudas kreativa och utmanande miljöer ute och inne som skapar möjlighet till innovativt tänkande och öppnar upp för olika perspektiv.

Mål

Alla barn ska mötas med respekt och ges förutsättningar att utvecklas i ett demokratiskt förhållningssätt.

Alla barn får möjlighet att utforska naturen och sin närmiljö i sitt sammanhang och möta naturvetenskapens mångfald.

Alla barn ges möjlighet att utveckla sin språkliga och kommunativa förmga genom olika uttrycksformer.

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016