Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utevistelse/friluftsliv med lek, orientering och Allemansrätten

Skapad 2018-04-16 15:31 i Dalhemsskolan Helsingborg
Genom undervisningen i idrott ska du utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv.
Grundskola 4 – 5 Idrott och hälsa

Utevistelse är roligt och blir ännu roligare om man har kunskap om hur man ska bete sig ute i naturen samt har rätt utrustning. Ni ska få möjlighet att utveckla era kunskaper kring Allemansrätten och hur ni kan förhålla er till olika aktiviteter i skogen på bästa sätt. 

Ni ska även få utveckla era kunskaper om hur ni läser och följer en karta.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet  ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor, intresse för att vara fysiskt aktiva, och vistas i naturen under olika årstider. Eleverna ska få möjligheter att utveckla en hälsosam livsstil.  Genom positiva upplevelser av rörelse ute, samt friluftsliv, kan eleverna utveckla en positiv inställning till fysisk aktivitet och få ett aktivt friluftsliv. Detta kan senare i livet leda till ett mer hälsosamt liv och god hälsa.

 

Undervisning och arbetssätt

Under höstterminens första månader och vårterminens sista månader kommer vi att vara utomhus på idrottslektionen. Vi kommer genomföra aktiviteter och lekar på skolgårdsområdet,  i vårt närområde  och i skogen.  Du ska få fortsätta att lära dig att "orientera"- tyda och följa en karta två och två eller tillsammans med lärare. Olika svårighetsgrad och längd finns på kontroller och banor. Du ska förstå hur en karta är uppbyggd med färger och karttecken samt fortsätta att utveckla att "passa kartan".

Eleverna kommer att få diskutera och reflektera över sin egen rörelseaktivitet. Information och diskussion kring vikten av och sambanden mellan fysisk aktivitet och hälsa. Vidare diskutera och värdera vad vi bör ta hänsyn till när vi vistas ute i naturen och miljön, Allemansrätten.  I friluftsliv testar vi på olika praktiska moment med Allemansrätten i åtanke.

Olika orienteringsövningar som stjärnorientering,  Dalhemsslingan och  Xnote. Vi kommer även att ha teoretiska lektionspass. 

 

Du ska utveckla dina kunskaper och förmågor genom att:    

 • Aktivt delta i genomgångar.
 • I lekar och övningar träna på att "passa kartan" ,kartans färger och karttecken.
 • Med hjälp av kartan följa banor i känd miljö
 • I lekar och övningar  utveckla grunderna i Allemansrätten.
 • I lekar och övningar delta så aktiviteten blir säker och trygg för alla.

Vad bedöms 

 • din förmåga att delta i lekar och anpassa rörelser i skiftande  natur- och utemiljö under olika årstider 
 • din förmåga att samtala om och reflektera över din egen rörelseaktivitet, fokus på upplevelsen av rörelsen i lek, hälsa, natur- och utevistelsen
 • din förmåga att passa, läsa kartan och använda den i olika orienteringsbanor
 • din förmåga att berätta hur en karta är uppbyggd med färger och karttecken, leta efter kontroller,  ge exempel på vad en ledstång kan vara,  sätta upp egna kontroller på givna platser 
 • din förmåga att följa en karta  där du tillsammans med en kompis ska hitta kontroller - orientera dig i kända miljöer
 • din förmåga att följa Allemansrättens regler när du genomför aktivitet
 • din förmåga av säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
 • din förmåga att värdera och bedöma dina egna kunskaper i orientering

 

 Hur går bedömningen till

Bedömning sker via samtal, observationer och kartpromenad samt hur du tillsammans med en kompis genomför de olika orienteringarna.  Skriftlig test på karttecken och färger.  Självvärdering. Jag kommer även att bedöma hur du har utvecklat dina kunskaper och förmågor med hjälp av nedanstående matris.  

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
Friluftsliv och orientering

Friluftsliv

Eleven kan med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor. Orienterar sig i närmiljön genom att följa entydiga ledstänger (stigar, vägar, åkerkanter etc.). Eleven kan med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor. Kan kartans färger och de viktigaste karttecknen. Använder handgrepp och passar kartan. Eleven kan med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor. Gör vägvals-, avstånds och framkomlighets bedömningar
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Anpassarörelser ute
Hur eleven rör och anpassar sig i förhållande till olika aktiviteter i utemiljö.
Jag kan med hjälp ta mig fram på olika underlag med med viss obalans. Jag behöver träna på att klara mig på egenhand.
Jag kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden. Jag rör mig ganska lätt med ganska bra balans i olika aktiviteter med olika underlag.
Jag kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden. Jag rör mig ledigt i förhållande till olika aktiviteter och parerar mig själv och min kropp till olika underlag.
Jag kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden. Jag rör mig kontrollerat, säkert och smidigt i förhållande till de olika aktiviteter och har mycket god kroppskontroll vid olika underlag.
Allemansrätten
Delaktighet i samtal om och visar kunskaper om den.
Jag kan med hjälp delta till viss del i samtal om allemansrättens regler.
Jag deltar i samtal kring allemansrättens regler och visar att jag känner till grundläggande kunskaper om dem.
Jag deltar AKTIVT i samtal kring allemansrättens regler och visar att jag har goda kunskaper om dem.
Jag deltar MYCKET AKTIVT i samtal kring allemansrättens regler och visar att jag har mycket goda kunskaper om dem.
Förmåga att vistas i naturen utifrån allemansrätten.
Jag kan med hjälp vistas i naturen med viss anpassning till allemansrätten.
Jag visar förmåga att vistas och röra mig i naturen med viss anpassning till allemansrätten.
Jag visar förmåga att vistas och röra mig i naturen med god anpassning till allemansrätten.
Jag visar förmåga att vistas och röra mig i naturen med mycket god anpassning till allemansrätten.
Orientering
Förmågan att orientera sig med hjälp av karta i kända terränger. Kunna symboler och kartans uppbyggnad.
Jag kan med hjälp orientera mig efter en karta med kontroller utplacerade vid tydliga ledstänger.
Jag kan med viss säkerhet orientera mig efter en karta med kontroller utplacerade vid tydliga ledstänger så som stenar och stigar. Jag känner till kartans vanligaste färger och symboler.
Jag kan orientera mig efter en karta med kontroller utplacerade vid tydliga ledstänger så som stenar och stigar samt vissa placerade i svårare terräng. Jag kan kartans färger och de viktigaste karttecknen. Använder handgrepp och passar kartan.
Jag kan orientera mig efter en karta med kontroller utplacerade i svårare terräng. Jag kan kartans färger och symboler och gör vägvals-, avstånds och framkomlighets bedömningar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: