Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prickarnas verksamhetsreflektion v.17-32

Skapad 2018-04-16 16:03 i Vallhamra förskola Partille
Det här är en mall att utgå från när arbetslaget planerar och reflekterar utifrån teamplanens utvecklingsområden.
Förskola
Vi startar upp med en ny barngrupp där vi fokuserar på trygghet, omsorg och att lära känna varandra. Parallellt arbetar vi med temat "kroppen".

Innehåll

Var är vi?

I vår grupp har vi barn som har kommit längre i värdegrundsarbetet än andra och de yngsta barnens språkutveckling är i sin linda. Dessa utvecklingsområden behöver vi arbeta med på varierande och stimulerande sätt.

30 maj 2018

Vi arbetar vidare med värdegrundsfrågor dagligen. De äldre prickarna vägleder gärna de yngre i hur vi vi är en bra kompis och hjälper dem i olika vardagssituationer. De yngre prickarnas trygghet börjar visa sig i att de gärna utmanar och tar för sig i olika situationer.

Vi arbetar med alternativ kommunikation där barnen visar stort intresse och får samtliga att vilja delta i samlingarna. Samlingarna kan ha olika karaktär men vi förstärker alltid det talade ordet med tecken som stöd.Vårt fokus just nu är färger och frukter.

Vi har fasta rutiner så alla barn ska veta var de ska befinna sig, när de ska befinna sig och hur de ska bete sig på respektive plats.

18 juni 2018

Vi arbetar vidare med värdegrundsfrågor och just nu har vi stort fokus på att vi ska respektera varandras skapande. Att bygga och skapa med olika material är ett intresse som har vuxit sig stort hos prickarna. Nu arbetar vi med att de ska respektera varandras byggen och inte förstöra för varandra.

Intresset för tecken som stöd fortsätter och nu kan de allra flesta de färger och frukter vi har undervisat i. Just nu arbetar vi med "sitta", "stå", "gå" och "springa".

Vi arbetar vidare för att hålla på de rutiner som finns för att skapa en förutsägbarhet i verksamheten.

9 augusti

Vi startar upp med en ny barngrupp. Vårt primära fokus är att barnen ska lära känna varandra och att få ihop barngruppen.

Vi planerar att starta upp temat "kroppen", där vi undersöker och diskuterar några av våra kroppsdelar.

Vi använder tecken som stöd för att förstärka det talade språket.

 

Vart ska vi?

Vi vill att barnen ska få ta del av de demokratiska värderingar som vårt samhälle bygger på, allas lika värde, hur vi är en bra kompis och hur alla ska få sin röst hörd.

Barnen ska känna sig som en del av en helhet och ha en gemenskapskänsla i såväl den lilla som den stora gruppen.

Med hjälp av språkutvecklande material vill vi utöka barnens ordförråd och språkförståelse och ge dem alternativa och kompletterande kommunikationsmetoder.

De ska lära sig turtagning som en naturlig del i vardagen. 

De ska utveckla en solidaritet till sina medmänniskor genom att hjälpa dem som behöver stöttning med olika saker, om det så är tröstning eller påklädning.

30 maj 2018

Vi vill att de ska bli mer självständiga i vardagssituationer.

Vi vill att de ska veta vad som förväntas av dem i de dagliga rutiner vi har.

18 juni 2018

De ska respektera varandra och det som är viktigt för någon annan. De ska lära sig att ställa saker till rätta när det är något som blir fel för att göra kompisen glad igen.

De ska känna trygghet i att veta vad som väntar och att varje dag är så förutsägbar som möjligt.

De ska behärska ett flertal ord med tecken som stöd för att till hösten kunna använda det som en naturlig del i vardagen.

9 augusti

Vi vill att barnen att barnen ska känna sig trygga med varandra och med oss pedagoger.

Barnen ska få en kännedom om kroppen och dess funktioner.

Vi vill att tecken som stöd ska bli en naturlig del i samlingen.

Hur gör vi?

 • Vi samlas dagligen. I samlingen har vi sånger och ramsor med kompletterande tecken som stöd. Vi diskuterar samtidigt färger och begrepp som vi förstärker med tecken som stöd.
 • Vi förstärker nyckelord med tecken som stöd i vardagssituationer.
 • Dagligen har vi samarbets- och turtagningslekar.
 • Vi använder oss av massagesagor där barnen får turas om att massera varandra efter olika berättelser där rörelserna styrs av det som händer i sagan.
 • Vi uppmanar barnen att utveckla sina meningar med ytterligare ord enligt "one word up- metoden" som innebär att utöka meningarna successivt med ett ord i taget efter barnets förmåga.
 • Vi använder vardagssituationer för att uppmuntra barnen att hjälpa varandra. De lite äldre barnen hjälper de yngre att bre smörgåsar, klä på sig i hallen, pumpa ut tvål på toaletten med mera.

30 maj 2018

 • Vi använder flanosagor som komplement till böcker för att få fler barn intresserade av att lyssna till en berättelse.
 • Vi utökar ordförrådet i alternativ kommunikation genom att ge dem fler färger och frukter.

18 juni 2018

 • När någon förstör någon annans lek eller bygge punktmarkerar vi och samtalar om respekt för andra människor och det som är viktigt för dem.
 • Vi uppmanar dem att ställa saker och ting till rätta innan de får lämna situationen.
 • I samlingen ber vi dem berätta vad som är viktigt för dem och ber dem berätta hur det skulle kännas om någon förstörde det de hade skapat.
 • Vi fortsätter att utöka ordförrådet i tecken som stöd genom att undervisa i flera ord.
 • Vi upprepar dagligen de ord de redan kan med tecken som stöd.
 • Vi håller på våra rutiner även om vi har nya pedagoger inne.

9 augusti

 • Vi har samlingar med namnsånger, och "lära känna varandra"-aktiviteter.
 • Vi har olika samspelslekar.
 • Vi går på utflykt minst en gång i veckan tillsammans.
 • Vi startar temat med kroppsdelen "handen".
 • Vi skapar olika föremål med våra händer, såsom teckningar och känseltavlor.
 • Vi känner på olika material.
 • Vi sjunger sånger om kroppen.
 • Vi har handmassage.
 • Diskuterar händernas olika användningsområden.
 • Vi introducerar tecken som stöd med fokus på kroppen och kroppspositioner.

Hur blev det?

30 maj 2018

Barnens förmåga att läsa av känslor och visa empati har utvecklats hos många av barnen. De vet hur och när de ska trösta eller uppmuntra.

Då vi arbetar med olika material för att utöka olika språkformer har alla prickar hittat något som intresserar just dem.

Samlingarna har olika innehåll och vi upplever att barnen är nyfikna inför vad som väntar. Detta har givit en hundraprocentig uppslutning.

Barnen har till stor del en god empatisk förmåga. Emellertid är egocentreringen i vissa fall dominerande och förmågan att leva sig in i den andres situation saknas hos vissa.

18 juni 2018

Vi har kommit långt i vissa värdegrundsfrågor. De vet hur de ska göra om någon är ledsen eller att alla får vara med och leka. De hämtar en pedagog om de ser att någon behöver hjälp eller är skadad. De hjälper varandra i hallen och även vid matsituationen. Däremot har vi sett en tillbakagång i att respektera varandras skapanden. De vill gärna riva det någon har byggt eller måla på andras teckningar. Vi misstänker att det beror på att gruppen förändras just nu. Flera har gått på sommarledighet och det är andra pedagoger inne när ordinarie har semester. Det är tydligt att det finns en osäkerhet i gruppen och att balansen har ruckats efter att flera barn har slutat. Barnen behöver hitta sin plats i gruppen igen.

Barnens förmåga att ta till sig tecken som stöd är mycket god och de frågar dagligen efter nya ord och fraser som de kan använda. Detta upplever vi är ett mycket uppskattat tema som vi tänker fortsätta med och utveckla.

Vi håller hårt på våra rutiner. Det har givit goda resultat, även om de allra minsta fortfarande behöver en hel del vägledning.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin sociala utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: