👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

09a - Matematik Prio8, Geometri, Kap.3

Skapad 2018-04-16 21:06 i Iggesunds skola Hudiksvall
Grundskola 8 Matematik
Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta

Innehåll

 

PLANERING

Under "Uppgift" här nedan hittar du formelblad och en presentation med geometriska figurer och kroppar.

 

 

Centralt innehåll

Geometri. Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt. Avbildning och konstruktion av geometriska objekt. Metoder för beräkning av area och omkrets hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta. Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.

 

Begrepp

 • medelpunkt
 • radie
 • diameter
 • pi
 • omkrets
 • area
 • enheter
 • cirkelsektor
 • medelpunktsvinkel
 • dimension
 • geometrisk kropp
 • kub
 • rätblock
 • cylinder
 • prisma
 • kon
 • pyramid
 • klot
 • begränsningsyta
 • mantelyta
 • sfär
 • volymUndervisningens arbetssätt och arbetsformer

 • Gemensamma genomgångar
 • Enskilt arbete
 • Problemlösning (EPA, enskilt, par, alla)
 • Gruppdiskussioner
 • Prov/läxor/självbedömning

 

Bedömning av förmågor/kunskaper grundar sig på

 • se bedömningmatris

 

Hur ska du visa vad du har lärt dig?

Vid problemlösning och bedömningsuppgifter/prov

Uppgifter

 • Formelblad och fakta om geometriska figurer och kroppar

Matriser

Ma
Bedömningsmatris Prio 8 GEOMETRI - Bedömningsuppgift

Lägre
Högre
BEGREPP
Bedömningen avser kunskap om begrepp och samband mellan begreppen.
Jag visar inte kunskaper om area och volym.
Jag visar grundläggande kunskaper om geometriska begrepp samt gör korrekta enhetsomvandlingar.
Jag visar goda kunskaper om geometriska begrepp, t.ex. genom att visa förhållandet på längden på den rektangulära biten och burkens omkrets.
METOD
Bedömningen avser val av metod och hur väl metoderna genomförs.
Jag visar inte kunskaper om metoder för att beräkna area och volym.
Jag använder en i huvudsak fungerande metod för att beräkna delar av uppgiften. Jag beräknar t.ex. omkretsen av cirkeln, använder korrekt radie i tformeln för att beräkna volymen eller bestämmer höjden genom prövning.
Jag använder ändamålsenliga metoder för att beräkna burkens höjd och bestämmer måtten på någon av burkens delar.
Jag använder ändamålsenliga och effektiva metoder för att beräkna burkens höjd och bestämmer måtten på burkens delar.
PROBLEM
Bedömningen avser hur väl problemet tolkas och löses. Val av strategi. Hur väl jag tolkar resultat och drar slutsatser.
Jag visar inte kunskaper för att tolka och lösa problem.
Jag väljer en i huvudsak fungerande strategi med viss anpassning till problemet. Jag beräknar t.ex. höjden genom prövning.
Jag väljer en relativt väl fungerande strategi med förhållandevis god anpassning till problemet. Jag beräknar t.ex. höjden med systematisk prövning. Jag visar också med en skiss hur de olika delarna ser ut och sätter ut korrekta mått.
Jag väljer en väl fungerande strategi med god anpassning till problemet. Jag visar det mest effektiva sättet eller visar olika sätt att passa in delarna på en rektangulär bit.
RESONEMANG
Bedömningen avser förmågan att föra ett resonemang, kvalitet på slutsatser och analyser
Jag visar inte kunskaper att föra ett matematiskt resonemang.
Jag för ett välutvecklat och väl underbyggt resonemang kring materialåtgången. Jag visar t.ex. olika förslag, drar någon slutsats kring måtten för den minsta plåtbiten.
KOMMUNIKATION
Bedömningen avser kvalitet på redovisning - både muntligt och skriftligt, användning av matematiska uttrycksformer.
Jag visar inte kunskaper för att redovisa för tillvägagångssättet.
Mina redovisningar omfattar endast delar av uppgiften men är möjliga att förstå och går att följa.
Mina redovisningar omfattar större delen av uppgiften och är lätta att förstå och följa. Det matematiska språket är godtagbart.
Mina redovisningar är strukturerade och tydliga med ett korrekt och lämpligt matematiskt språk.

Ma
Bedömningsuppgift GEOMETRI - sammanfattning

E
C
A
BEGREPP
Bedömningen avser kunskap om begrepp och samband mellan begreppen.
Jag visar grundläggande kunskaper om geometriska begrepp. Jag visar att jag vet vad volym är.
Jag visar goda kunskaper om geometriska begrepp. Jag visar att jag vet vad begränsningsarea är. Jag ger förslag på mått på en geometrisk kropp med given volym.
Jag visar mycket goda kunskaper om geometriska begrepp. Jag visar kännedom om de olika kropparnas egenskaper, t.ex kon, cylinder, pyramid. Jag ger förslag på mått på en geometrisk kropp med given volym.
Jag anger mått i rätt enhet.
Jag gör korrekta enhetsomvandlingar.
Jag gör korrekta enhetsomvandlingar och visar god säkerhet för enheter gällande volym, area och längd.
METOD
Bedömningen avser val av metod och hur väl metoderna genomförts.
Jag visar en i huvudsak fungerande metod för att beräkna delar av uppgiften. Jag visar att jag kan beräkna volymen på en geometrisk kropp.
Jag använder ändamålsenliga metoder för att beräkna uppgiften. Jag visar hur jag beräknar volym på en geometrisk kropp med given volym.
Jag använder ändamålsenliga och effektiva metoder för att beräkna uppgiften. Jag visar hur jag beräknar volym på en kon, cylinder eller pyramid med i förväg angiven volym.
Jag visar att jag kan beräkna begränsningsarean på en geometrisk kropp.
Jag visar att jag kan beräkna begränsningsarea på en geometrisk kropp med given volym.
Jag visar att jag kan beräkna begränsningsarea på en kon, cylinder eller pyramid med i förväg angiven volym.
PROBLEM
Bedömningen avser hur väl problemet tolkas och löses. Val av strategi. Hur väl jag tolkar resultat och drar slutsatser.
Jag ger förslag på mått på en geometrisk kropp som har volymen 1 liter (1 dm3)
Jag väljer en relativt väl fungerande strategi med förhållandevis god anpassning till problemet. Jag beräknar t.ex höjden med systematisk prövning.
Jag väljer en väl fungerande strategi med god anpassning till problemet. Jag visar det mest effektiva sättet. Jag använder t.ex. algebraisk metod eller annan metod för att räkna ut höjden.
RESONEMANG
Bedömningen avser förmågan att föra ett resonemang, kvalitet på slutsatser och analyser.
Jag för ett enkelt skriftligt eller muntligt resonemang.
Jag för ett utvecklat skriftligt eller muntligt resonemang. Jag visar t.ex. något förslag på mått på geometrisk kropp med given volym.
Jag för ett välutvecklat och väl underbyggt resonemang. Jag visar förslag på mått på en av kropparna kon, cylinder eller pyramid med angiven volym.
Jag ritar en skiss över en geometrisk kropp och sätter ut mått på skissen.
Jag ritar en skiss och sätter ut mått med korrekta enheter.
Jag ritar en skiss på kon, cylinder eller pyramid och sätter ut mått med korrekta enheter.
KOMMUNIKATION
Bedömningen avser kvalitet på redovisning - muntligt och/eller skriftligt, användning av matematiska uttrycksformer.
Mina redovisningar omfattar delar av uppgiften, är möjliga att förstå och går att följa.
Mina redovisningar omfattar större delen av uppgiften, är lätta att förstå och följa. Det matematiska språket är godtagbart.
Mina redovisningar är strukturerade och tydliga med ett korrekt och gott matematiskt språk.