👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsning, åk 5

Skapad 2018-04-17 11:28 i Högåsskolan Knivsta
Du ska få lära dig att använda läsförståelsestrategier för att bli en bättre läsare och få mer kunskap och glädje av de texter du läser.
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Vi arbetar med att öka läsförståelsen genom att använda olika lässtrategier när vi läser olika texttyper. Vi arbetar före läsningen med förförståelse och förkunskaper genom ordkunskap och begrepp. Sedan läser vi texten, ibland enskilt eller gemensamt. Efter läsningen tränas läsförståelsen genom reflektioner, svara på frågor muntligt och skriftligt. På raderna - svaret går att hitta i texten Mellan raderna - tränar lässtrategier för att förstå texten Bortom raderna - dra paralleller till egna erfarenheter samt reflektioner kring det lästa.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med:

 • Den berättande texten som berättar om fiktiva eller verkliga händelser skildrade i skönlitterär form, till exempel en saga.
 • Den beskrivande texten som beskriver och/eller informerar om hur något ser ut, är eller fungerar, till exempel en faktatext om djur.
 • Den förklarande texten som förklarar eller tolkar varför något är som det är, till exempel en faktatext som förklarar ett naturfenomen
 • Den instruerande texten som stegvis berättar om hur något ska göras, till exempel en instruktion eller recept.
 • Den argumenterande  texten som argumenterar för och/eller emot en tes, till exempel en insändare.
 • Den återberättande texten som berättar om något man har varit med om, till exempel en dagbokstext.

 Vi kommer att träna på förmågan att:

 • läsa och förstå olika texter.
 • återberätta innehållet i olika texter.
 • lyssna aktivt.
 • resonera om budskapet.
 • läsa olika typer av texter med förståelse och flyt.
 • förstå fler ord och begrepp.

Syfte

 • Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
 

Centralt innehåll 

 • Sv  E 6
  Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6

Kunskapskrav 

 • Sv  E 6
  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
 • Sv  E 6
  Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Matriser

Sv SvA
ZickZack Läsrummets Läsutvecklingsmatris åk 4-6

Flyt

Börjar
Utvecklar
Behärskar
Utvidgar
Automatisering
Förmåga att samtidigt avkoda och förstå skönlitteratur och sakprosatexter skrivna för barn och ungdomar.
Kan samtidigt avkoda och förstå enkla texter om välbekanta ämnen.
Kan samtidigt avkoda och förstå enklare skönlitteratur och sakprosa.
Kan samtidigt avkoda och förstå åldersadekvat skönlitteratur samt sakprosa.
Kan samtidigt avkoda och förstå skönlitteratur och sakprosa på en för åldersgruppen avancerad nivå.
Prosodi
Förmåga att vid högläsning av åldersadekvata texter anpassa läshastighet, intonation, betoning och frasering till textens innehåll.
Pauserar mellan meningar.
Pauserar mellan meningar samt vid kommatering. Gör längre pauser vid nytt stycke och försöker dela upp texten i meningsfulla avsnitt utifrån innehållet.
Gör paus vid interpunktion samt anpassar läsningen utifrån vilket skiljetecken som används. Gör längre pauser vid nytt stycke och delar upp texten i meningsfulla avsnitt utifrån innehåll.
Läser med inlevelse. Anpassar betoning, intonation och frasering utifrån texttyp och innehåll.

Förståelse

Börjar
Utvecklar
Behärskar
Utvidgar
Textens syfte och läsmetod
Förmåga att avgöra textens syfte och välja läsmetod utifrån läsningens syfte.
Känner till att en text kan ha olika syften men har svårt att anpassa läsningen därefter.
Kan själv definiera vad syftet med texten är och kan med viss stöttning anpassa läsningen därefter.
Kan identifiera syftet med texten och på egen hand anpassa valet av läsmetod efter läsningens syfte.
Anpassar automatiskt läsmetod efter textens och läsningens syfte.
Skönlitteratur
Förmåga att kunna urskilja och återge/sammanfatta skönlitterära texters innehåll och handling.
Kan i ett samtal redogöra för några händelser, karaktärer och miljöer i en skönlitterär berättelse.
Kan med hjälp av stödfrågor redogöra för de viktigaste händelserna i en skönlitterär berättelse, urskilja huvudkaraktärerna samt beskriva några för handlingen viktiga händelser.
Kan på egen hand återge de viktigaste händelserna i en skönlitterär berättelse i kronologisk ordning, urskilja samt beskriva huvudkaraktärerna samt beskriva några för handlingen viktiga miljöer, såväl muntligt som skriftligt.
Kan på egen hand återge såväl handling som eventuella parallellhandlingar i en skönlitterär berättesle, beskriva flera olika miljöer samt urskilja, beskriva, värdera och reflektera kring huvud- och bikaraktärer såväl muntligt som skriftligt.
Sakprosa
Förmåga att kunna urskilja och återge/sammanfatta innehållet och budskapet i sakprosatexter.
Kan med viss stöttning urskilja samt muntligt återge innehållet i en enklare sakprosatext.
Kan urskilja vissa nyckelbegrepp samt återge huvudbudskapet i en enklare sakprosatext.
Kan identifiera nyckelbegreppen samt återge det viktigaste innehållet i en åldersadekvat sakprosatext.
Kan identifiera nyckelbegreppen samt återge det viktigaste innehållet i en för åldersgruppen avancerad sakprosatext.
Lässtrategier 1
Förmåga att tolka och värdera både det som står uttalat och outtalat i texten.
Kan visualisera när hon/han läser samt förutspå vad som ska hända framöver.
Ifrågasätter sin förståelse och börjar använda sig av olika lässtrategier för att få klarhet, t ex ställer frågor till sig själv och andra, backar och läser om. Kan även sammanfatta det han/hon läst.
Kan göra inferenser - d v s förstår det som står outtalat i texten genom att använda sig av ledtrådar i texten, det han/hon redan vet, egna erfarenheter osv.
Använder sig automatiskt av flera olika lässtrategier för att förstå en text och kontrollera sin läsning/läsförståelse. Kan dessutom redogöra för vilken eller vilka strategier som använts och varför.
Lässtrategier 2
Förmåga att dra slutsatser och föra resonemang om texter.
Kan dra paralleller mellan det lästa och egna erfarenheter.
Kan dra paralleller till egna erfarenheter och utifrån dem dra slutsatser om textens innehåll och handling.
Kan dra paralleller mellan olika texter och typer av texter han/hon läst.
Kan dra paralleller mellan det lästa och aktuella och/eller historiska händelser i världen.
Läsupplevelsen
Förmåga att beskriva sin upplevelse av läsningen.
Berättar bara om sin läsupplevelse vid direkt förfrågan och har svårt att formulera längre svar om hur han/hon upplevt en viss bok/text.
Berättar vid förfrågan utförligt om hur han/hon upplevt en viss bok.
Deltar aktivt vid text- och boksamtal. Ställer frågor, lyssnar på kamraternas åsikter och ger respons.
Berättar på eget initiativ om bra böcker han/hon läst (även utanför skolans litteraturundervisning). Tipsar ofta sina kamrater om bra böcker och författare.

Ord och begrepp

Börjar
Utvecklar
Behärskar
Utvidgar
Ordförståelsestrategier
Förmåga att använda sig av olika ordförståelsestrategier när han/hon stöter på okända ord och begrepp.
Uppmärksammar att han/hon inte förstår innebörden av ett ord eller begrepp, men begränsar sökningen av information till själva ordet; stannar upp och studerar ordet, läser om, tittar på stavelser, ser om det påminner om något annat känt ord osv.
Försöker använda olika ordförståelsestrategier för att tolka okända ord och begrepp, såsom att se på ordets böjning, funktion, placering i meningen osv, men utökar sökningen så att den även innefattar texten kring ordet; drar slutsatser av sammanhanget, tar hjälp av illustrationer osv. Börjar även använda sig av hjälpmedel som ordlistor och liknande.
Använder sig av några/flera olika ordförståelsestrategier när han/hon stöter på ett okänt ord eller begrepp. Kan använda sig av hjälpmedel som ordlistor och liknande för att ta reda på betydelsen.
Använder sig automatiskt och korrekt av ordförståelsestrategier när han/hon stöter på ett okänt ord eller begrepp och kan redogöra för vilken strategi han/hon använt och varför.

Attityd till läsning

Börjar
Utvecklar
Behärskar
Utvidgar
Läsvanor
När eleven läser.
Läser enbart i skolan.
Läser i skolan och ibland hemma.
Läser i skolan och någon gång i veckan hemma.
Läser i skolan och dagligen hemma.
Textval
Vad eleven läser.
Läser enbart de texter han/hon möter i skolan.
Läser utöver skolans texter enbart en specifik texttyp på en enklare nivå.
Läser några olika typer av texter och har inget emot att prova på nya texttyper och författare.
Läser flera olika typer av texter och provar gärna på nya texttyper och författare.