Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden

Skapad 2018-04-17 14:59 i Rävlanda skola Härryda
Under några veckor kommer du att fördjupa dig i den del av järnåldern som idag kallas Vikingatiden. Du kommer att få fördjupa dig i vilka vikingarna egentligen var och varför de reste så mycket. Du kommer även att få kunskap om vad vikingarna hade för religion, vad runskrift egentligen är för något och vad det finns för spår från vikingatiden idag.
Grundskola 4 – 6 Historia
Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna både våra liv i dag och våra val inför framtiden. Kvinnor och män har i alla tider skapat historiska berättelser för att tolka verkligheten och påverka sin omgivning. Ett historiskt perspektiv ger oss redskap att förstå och förändra vår egen tid.

Innehåll

 

Du ska kunna:

 • veta under vilken tidsperiod vikingatiden var
 • förklara vad som är typiskt för vikingatiden
 • berätta om hur det var att leva på vikingatiden
 • redogöra för vad runstenar och runskrift är
 • berätta om vikingarnas resor
 • förklara vad vikingarna hade för religion och tro
 • se vilka spår vi kan se av vikingatiden idag

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma hur väl du:

 • har kunskap om under vilken tidsperiod vikingatiden var
 • förklarar vad som är typiskt för vikingatiden
 • berättar om hur det var att leva på vikingatiden
 • redogör för vad runstenar och runskrift är
 • berättar om vikingarnas resor och förklarar vart de reste, varför och hur de reste
 • förklarar vad vikingarna hade för religion och vad de trodde på
 • se och beskriva vilka spår vi kan se av vikingatiden idag

Undervisning

Vi kommer att:

 • ha gemensamma genomgångar och diskussioner
 • se på filmer
 • läsa och leta fakta i böcker och på internet
 • skriva en personbeskrivning om en viking du själv hittat på
 • läsa sagor om asa-gudarna

Uppgifter

 • Prov vikingatiden

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.
  Hi  A 6
 • Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  A 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  A 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjer­na har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  A 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och ny­anserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  A 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Hi  A 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  A 6

Matriser

Hi
Vikingatiden

Faktakunskaper och begrepp
Jag har vissa grundläggande kunskaper och kan med viss hjälp redogöra för fakta om vikingar och vikingatiden. Jag behöver hjälp för att sätta in vissa historiska namn och begrepp i ett sammanhang.
Jag kan beskriva och förklara fakta, namn och begrepp som hör till ämnet med egna ord. Jag kan sätta in fakta i ett sammanhang.
Ser likheter och olikheter
Jag kan med hjälp, berätta och göra reflektioner, samt göra enkla jämförelser med vikingatiden och nutid.
Jag reflekterar, gör jämförelser och kan med hjälp dra egna slutsatser kring livet på vikingatiden och nutid.
Samtala och diskutera
Jag deltar i samtal och diskussioner genom att mest svara på enkla konkreta frågor om vikingatiden.
Jag deltar i samtal och diskussioner genom att ställa och besvara enkla frågor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: