Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten

Skapad 2018-04-17 15:33 i Stentägtskolan Söderhamn
Grundskola 4 – 6 Biologi Kemi Fysik Geografi
Som du redan vet är vatten livsviktigt för allt liv på jorden. Du känner förmodligen också till hur vattnets kretslopp fungerar men nu ska du få fördjupa dina kunskaper om vattnets egenskaper, vart vatten finns och hur vi använder vatten.

Innehåll

Mål

När du har arbetat färdigt med det här arbetsområdet så ska du :
- veta vad en vattenmolekyl består av
- veta att vatten finns i olika former (faser)
- veta var vattnet i kranen kommer ifrån
- kunna beskriva hur vattnet går runt i ett kretslopp
- känna till hur ett reningsverk fungerar
- kunna förklara varför sjöar och vattendrag inte fryser till is ända ner till bottnen
- kunna beskriva varför is tar större plats än flytande vatten
- veta att vissa ämnen kan lösas i vatten och varför
- känna till begreppet densitet
- kunna förklara varför en del saker flyter medan andra sjunker i vatten
- känna till hur ytspänning fungerar

Elevernas önskemål

I undervisningen vill eleverna:
- jobba i grupper där vi blandar båda klasserna
- forska i grupper
- ta reda på fakta och göra bildspel, planscher eller film
- se filmer 
- läsa böcker
- lyssna på sammanfattningar där jag förtydligar de texter vi läst

För att visa upp sina kunskaper vill eleverna:
- göra och visa bildspel, plansch eller film för klassen
- spela kahoot med egna frågor som grupperna gör
- göra samma prov två gånger

Undervisning

För att nå dessa mål kommer du att:
- se filmerna: "Om vatten" (10 min), "Kemi nästa: vatten" (8 min), "Testa! vatten" (12 min), "Testa! vattens olika tillstånd" (11 min), "Testa! vågor" (11 min), "Testa! salt" (11 min), "Testa! flytkraft" (12 min)
- läsa ur läroböckerna "Puls - Norden" (s 22-27), "Utkik - Fysik Kemi 4-6" (s 26-41), "Boken om fysik och kemi" (s 16-23), "Koll på geografi 4" (s 66-71) och "Koll på NO 4" (s 62-73) samt göra tillhörande arbetsuppgifter
- arbeta med betydelsefulla begrepp inom arbetsområdet
- genomföra uppdragen i NTA-lådan "Flyta eller sjunka"
- göra studiebesök vid reningsverket och vattentornet (och eventuellt vid något av kommunens kraftverk)
- ställa hypoteser och dokumentera
- göra olika experiment utöver NTA-lådan

Bedömning

För att visa hur väl du uppnår målen kommer du att:
- få visa hur du kan resonera och visa förståelse i diskussioner i både stor och liten grupp
- fylla i resultaten från uppdragen ur NTA-lådan i ett arbetshäfte och svara på en avslutande fråga ("The big question")
- göra ett skriftligt prov
- göra faktablad/plansch i mindre grupp

Jag kommer att bedöma din förmåga att:
- förstå och förklara samband och fenomen
- använda typiska begrepp som hör till området då du resonerar och diskuterar
- genomföra enkla systematiska undersökningar med planering, utförande och utvärdering samt dokumentation

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: