👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trygghet, samspel och kommunikation - Smörblomman våren 2018

Skapad 2018-04-18 07:58 i Pysslingen Förskolor Solängen Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola
Smörblommans arbete med trygghet, samspel, kommunikation, uppmärksamhet och koncentration under våren 2018

Innehåll

Strävansmål:

Ur Lpfö98 Rev. 2016:

 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler

VAD ska utvecklas/utmanas?

Vi fortsätter vårt arbete från hösten med trygghet och samspel och lägger till punkterna kommunikation, uppmärksamhet och koncentration. Gruppen har utvecklat en gemenskap som vi nu bygger vidare på och vill stärka mer och skapa en starkare vi-känsla. Vi jobbar vidare på att barnen ska få möjlighet att utveckla sin egen identitet och bekräftas och känna trygghet i den, av både pedagoger och kompisar. Vi arbetar för att barnen ska se sig själva som bra kompisar, är öppna för lek med olika kompisar, våga testa nya lekar och nya sätt att samspela på, lära känna lekregler och hur man följer dem och få träna på att lösa konflikter med ord. Vi strävar efter att barnen ska få träna på uppmärksamhet och koncentration i aktiviteter, lekar och kommunikation med pedagoger och kompisar. 

 

Genomförande/HUR:

Vem/vilka:

Planeringen gäller alla barn på Smörblomman. Gruppen är ny sen i höstas men har nu hittat en trygghet och gemenskap som vi bygger vidare på. Barnen är i rollsökande och vi guidar dem så att alla ska hitta en positiv roll och ha med sig en positiv självbild i sitt identitetsskapande. Alla barn på Smörblomman ska få samma möjlighet att känna trygghet och lust att lära. 

Förberedelser:

Vi jobbar vidare med tydliga rutiner och aktiviteter som barnen känner igen och är trygga i, men för även in nya utmaningar och aktiviteter. Nytt material och nya aktiviteter introduceras vid en samling. Vi fokuserar på att göra samlingarna roliga för barnen och göra dem delaktiga i aktiviteterna samtidigt som de får träna på turtagning, att lyssna, prata inför varandra, delta i styrda lekar eller möta nytt material.

Vi har utformat miljön efter de lekar som vi ser att barnen är intresserade av och har delat in avdelningen i olika hörn där vi erbjuder olika lekar. Vi jobbar för att minska spring och högljudda lekar som ofta uppstår när många barn är i samma rum, vi erbjuder hallen för mer rörliga lekar eller går ut när vi ser det behovet. En lugn, trygg och inbjudande miljö med så få distraktion som möjligt är en förutsättning för att barnen ska kunna träna på kommunikation, koncentration och uppmärksamhet som i sig är förutsättningar för lärande inom andra områden. Vi delar gruppen i mindre grupper för att skapa fler lärmöjligheter.

Barnen har de sista månaderna utvecklat ett stort intresse för rollekar och vi har skapat mer miljöer för dessa lekar. Barnen är nu trygga på gården och har en större vana vid att röra sig utanför gården då vi promenerat till nya förskolan, en park och skogen.

 

Aktiviteter:

Dagarna på Smörblomman följer ett schema med fasta aktiviteter. Kring dessa bygger vi tydliga rutiner vilket gör att barnen lär sig hur en dag på Smörblomman ser ut och därmed kan känna trygghet på förskolan. Pedagogerna är alltid nära barnen och ser och hör varje barn. Vi låter barnen synas och ta plats på avdelningen och i materialet vi använder, till exempel memory med deras bilder. I lek och aktiviteter utgår pedagogerna från barnens intressen och behov och låter dem påverka hur planeringen utformas. Inomhusmiljön anpassas efter gruppens intressen och behov för att skapa olika "hörnor" på avdelningen där barnen kan sitta och leka.  Den lugna stämningen är en förutsättning för att känna sig trygg och kunna lära. Pedagogerna uppmärksammar barnens lek och intressen och bygger vidare på dem i planeringen samt utmanar dem här och nu för att de alltid ska befinna sig i sin proximala utvecklingszon.

Vi har djurtema och har haft aktiviteter utifrån det inom olika lärområden.

Efterarrbete:

 

Arbetet med trygghet, samspel, kommunikation, uppmärksamhet och koncentration kommer att dokumenteras löpande och synliggöras för barn och föräldrar i dokumentation eller det dagliga mötet. Det ska pågå kontinuerligt men förändras utefter gruppens utveckling och behov. Pedagogerna kommer att kontinuerligt reflektera och planera aktiviteter utifrån gruppens nuläge. 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016