👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema: Mitt liv som vuxen

Skapad 2018-04-18 10:28 i Valboskolan 4-6 Färgelanda
Grundskola 5 Hem- och konsumentkunskap Svenska Matematik Samhällskunskap
De flesta av oss har någon gång fått frågan "Vad ska du bli när du blir stor?". Vi kommer under några veckor arbeta med den frågan och hur det är att vara en del av det svenska samhället som vuxen.

Innehåll

Du ska under de närmaste veckorna få fundera över din framtid genom att tänka dig din framtid om 15 år.  Du kommer också få en chans att undersöka och fundera på vad som krävs av dig om 15 år för att nå dit du vill. Vi kommer arbeta ämnesövergripande för att lära oss mer om både familjer, lag och rätt samt ekonomi.

 

Konkreta mål:

Planera din framtid utifrån: familj, boende, utbildning och yrke
Göra en framtida budget utifrån din tänkta livssituation
Ha kunskap om det ekonomiska kretsloppet
Ha kunskap om det svenska rättssystemet med lagar och straff

Arbetsmetoder:

Undersöka ditt framtida drömyrke via intervju och genom att söka om information
Se på filmer om ekonomi samt lag och rätt
Använda olika program via Chromebooks
Leta boende på Hemnet eller andra internetsidor
Leta information via hemsidor såsom arbetsförmedlingen och konsumentverket
Genomgångar samt läsning i lärobok
Skriva dagbok
Rollspel: rättegång

Du visar kunskaper på:

Läxförhör
Prov
Sammanställning av intervju
Budget
Dagbok

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Ungas ekonomi, sparande och konsumtion.
  Hkk  1-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6

Matriser

Sv Ma Sh Hkk
Tema: Mitt liv som vuxen

Samhällskunskap

Godtagbara med stöd
Godtagbara
Mer än godtagbara
Ekonomi
Eleven har kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett fungerande sätt. Eleven kan utifrån något givet exempel föra resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Du kan med visst stöd visa att du har förstått vad begreppen lön, skatt, och lån betyder och hur de hör ihop. Du visar att du förstår att din privat ekonomi påverkar samhällets ekonomi och tvärtom Du kan ge minst ett förslag på hur man som individ kan påverka sin ekonomi
Du visar att du har förstått vad begreppen lön, skatt, utgifter, lån och ränta betyder och hur de hör ihop. Du visar att du förstår det ekonomiska kretsloppet mellan privat ekonomi och offentlig ekonomi. Du ger förslag på hur individer kan anpassa sin ekonomi utifrån sina förutsättningar.
Du visar att du har förstått vad begreppen lön, skatt, inkomst, bidrag, utgifter, konsumtion, lån och ränta betyder och hur de hör ihop. Du visar att du förstår det ekonomiska kretsloppet mellan privat ekonomi och offentlig ekonomi och kan ge förslag på förändringar. Du ger förslag på hur individer kan anpassa sin ekonomi utifrån sina förutsättningar samt hur samhället kan bli påverkat av detta.
Individer och gemenskaper
Eleven har kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett fungerande sätt. Eleven kan utifrån något givet exempel föra resonemang om hur individer och grupper kan påverkas på olika nivåer
Du visar att du förstår begreppen familj och individ. Du kan med visst stöd ge exempel på olika samlevnadsformer samt hur individer kan påverkas av dessa.
Du visar att du förstår begreppen familj och individ samt ger exempel på en skillnad mellan dem. Du kan ge exempel på olika samlevnadsformer samt hur individer påverkas av dessa.
Du visar att du förstår begreppen familj och individ samt ger exempel på två eller fler skillnader mellan dem. Du kan ge exempel på olika samlevnadsformer samt hur dels individer och dels familjer påverkas av dessa.
Lag och rätt
Eleven har kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett fungerande sätt. Eleven kan utifrån något givet exempel föra resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Du visar att du förstår skillnaden på lagar och regler samt var de finns. Du kan med visst stöd ge exempel på olika orsaker samt konsekvenser av brott hos antingen individ eller samhälle. Du kan ge förslag på minst 2 brott och 2 straff som finns i samhället
Du visar att du förstår skillnaden på lagar och regler samt var de finns. Du visar också att du förstår begreppen straffmyndig, brott, offer samt rättegång. Du kan ge exempel på olika orsaker samt konsekvenser av brott på antingen individ- eller samhällelig nivå. Du kan ge förslag på minst 2 brott och 2 straff som finns i samhället samt hur de kan påverka på antingen individ- eller samhällsnivå. Du ger exempel på konsekvenser som kan ske efter brott/straff.
Du visar att du förstår skillnaden på lagar och regler samt var de finns. Du visar också att du förstår begreppen straffmyndig, brott, offer, rättegång samt rättssäkerhet. Du kan ge exempel på olika orsaker samt konsekvenser av brott på individ- och samhällelig nivå. Du kan ge förslag på och förklara minst 4 brott och 2 straff som finns i samhället samt hur de kan påverka på antingen individ- eller samhällsnivå. Du kan också ge exempel på åtgärder för att minska mängden brott. Du ger exempel på konsekvenser som kan ske efter brott/straff ur minst två perspektiv.
Söka information
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett fungerande sätt.
Du kan med stöd av vuxen välja och använda information från utvalda källor i ditt egna arbete
Du kan välja och använda information från olika källor i ditt egna arbete. Du visar att du kan skapa egen information genom att genomföra en intervju av lämplig person (källa).
Du kan välja och använda information från olika källor i ditt egna arbete samt jämföra källorna Du visar att du kan skapa egen information genom att genomföra en intervju av lämplig person (källa) och ställer frågor på olika nivåer.

Svenska

Godtagbara med stöd
Godtagbara
Mer än godtagbara
Återberättande text
Eleven kan skriva texter med innehåll och struktur samt språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med säkerhet. Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Du kan med stöd av vuxen skriva en återberättande text i form av en dagbok. Du använder stor bokstav och punkt till största delen rätt.
Du kan skriva en återberättande text i form av en dagbok. Din struktur innehåller både en rubrik och ett datum. Du använder stor bokstav och punkt korrekt samt prövar att använda andra skiljetecken för att variera din meningsbyggnad. Du skriver till största del din text i preteritum. Du har med någon bild för att förstärka din text.
Du kan skriva en återberättande text i form av en dagbok. Din struktur innehåller både rubrik och datum på samtliga delar i dagboken. Du använder stor bokstav och punkt korrekt samt andra skiljetecken för att variera din meningsbyggnad. Du skriver din text i preteritum om inte annat krävs. Du har med bilder för att förstärka och levandegöra din text.