👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Halmstad som hemstad

Skapad 2018-04-19 12:41 i Teaterkullens förskola Halmstad
Halmstads mall för Gemensam pedagogisk planering i förskolan (GPP)
Förskola
Vi kommer att tillsammans med barnen utforska Halmstad som hemstad. Vi vill att de ska känna delaktighet och tillhörighet till sin hemstad. De ska få uppleva, upptäcka och utforska Halmstad med alla sina sinnen.

Innehåll

 GPP Konsten 2017- 2018

Varför?

Vi vill att barnen ska få känna delaktighet och tillhörighet till sin hemstad. De ska få uppleva, upptäcka, utforska Halmstad med alla sina sinnen i samspel med andra barn, pedagoger och vårdnadshavare. Vi anser att alla barn kan och är rika och kompetenta och lär tillsammans i samspel med varandra. vi vill utmana barns tänkande i kreativa processer och utmana barnen i att ställa egna hypoteser.

Vi pedagoger är nyfikna och visar en vilja att lära känna barnen och dess familjer, samt hemkullturer och språk. Vi kommunicerar och samverkar med vårdnadshavare och barn om deras erfarenheter, åsikter och värderingar. 

Syfte & mål:

 •  Barnen och familjerna ska känna sig delaktiga och synas i hela sin stad. Vi vill att barnen ska få möjlighet att utforska, upptäcka och uppleva sin närmiljö och hemstad.

 • Vad är Halmstad för mig och min familj?

 • I projektet ”Halmstad som hemstad”  kommer vi till en början att lägga fokus på inskolningen och att lära känna varandra och få ihop gruppen till en Vi –grupp. Vi kommer att fortsätta  att lägga in natur, matematik, teknik och kreativitet.

 • Vi vill ge barnen många utmaningar i skapande processer, fantasi och nyfikenhet i olika sammanhang där de väcker sin lust att lära.

 • Vi kommer att arbeta mycket med barns språkutveckling som en röd tråd under hela dagen.

 

Hur gör vi:

•        Vi använder oss av vår Plan mot diskriminering och kränkande behandling för att få ihop en Vi-grupp.

•       Vi kommer fortsätta använda oss av Babblarna och försöka sätta ord på barnens känslor tex. visa känselkorten av Babblarna.

•        Använda oss av bildstöd

•        Vi ska erbjuda barnen lärmiljöer som väcker barnens fantasi , kreativitet och lust att lära.

•        Vi kommer att samarbeta med vårdnadshavarna för att främja barnens läs och språkutveckling.

•        Vi fortsätter att arbeta med ett interkulturellt förhållningsätt.

För barnen

 • Namnet Halmstad
 • Teaterkullen -"Nya Linehed"
 • Hur bor vi?
 • Närmiljö
 • Havet
 • Sevärdheter

 För pedagogerna

 • Hur gör vi lärmiljöerna utforskande och utmanade och Reggio Emilia inspirerade för barnen?

Prioriterade mål utifrån Normer och värden 2:1

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

 • Utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Prioriterade mål utifrån Utveckling och lärande 2:2

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

Utveckla sin identitet och känner trygghet i den

Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära

Utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andra problemställningar

Prioriterade mål utifrån Barns inflytande 2:3

Förskolan ska sträva efter att  varje barn:

Utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed får möjlighet att påverka sin situation.

Planera och genomföra

Vi utgår från barnens intresse och har materialen tillgängliga, antingen fysiskt eller visuellt så att barnen kan ta egna initiativ och påverka sin vardag. Barnen får tid och möjlighet att prova sig fram och utmanas till exempel vid matbord, på- och avklädning. Vid terminsstarten informerar vi om hur vi arbetar med vårt projekt. Vi kommer be dem att fota bostaden som vi arbetar vidare med på förskolan. Vi bjuder in dem att se verksamheten vid hämtning.

Uppföljning, utvärdering och utveckling

Utvärdering – dokumentation som behövs för att analysera och utvärdera målen som valts. (Vi kan välja några eller flera av målen för utvärdering).

Vad ska dokumenteras? Pågående processer

Hur ska dokumentationen göras? Foto, film, anteckningar

När ska dokumentationen göras (regelbundet, inte bara i slutet)? Regelbundet

Vem/vilka genomför dokumentationen? Hela arbetslaget

Vem gör analysen och drar slutsatser av dokumentationen (själva utvärderingen)? Hela arbetslaget utvärderar tillsammans med ansvariga förskollärare

Koppling till teori, forskning - vetenskaplig grund