👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BÅ KE år 7 vt18 - Ämnenas smådelar - del 2

Skapad 2018-04-19 14:26 i Brunnsåkersskolan Halmstad
I arbetsområdet om Nobel och entreprenörskap läser vi om Alfred Nobel och hans gärningar. Vi lär oss om fler Nobelpristagare och hur viktig vetenskapen är för oss individer och för samhället i stort. Vi kopplar in entreprenörskap i arbetet då detta arbetsområde ska leda in på ett annat avsnitt i teknik som vi ska jobba med längre fram då eleverna behöver vara kreativa och entreprenörer!
Grundskola 7 Kemi
Under antiken trodde man att allt var uppbyggt av några få grundämnen, de fyra elementen: jord, luft, eld och vatten. Kemisterna vet numera att det finns 92 naturligt förekommande grundämnen. Få grundämnen förekommer naturligt i ren form. Guld är ett exempel. De flesta andra grundämnen bildar kemiska föreningar med atomer från andra grundämnen. Grundämnena är organiserade efter atomstruktur. I det periodiska systemet är grundämnena uppställda efter hur deras protoner och elektroner är arrangerade.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla kunskaper om kemiska sammanhang samt nyfikenhet på och intresse för att undersöka och förstå din omvärld. Detta gör du genom att träna förmågan att genomföra systematiska undersökningar (naturvetenskapliga arbetsmetoder) och använda dig av olika typer av källor. Du ska även få träna förmågan att använda dig av kemins begrepp, modeller och teorier. Sist men inte minst ska du få kunskap om centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Material (vecka 17 - 22 )

REPETITION: SharePoint --> NO --> HT-17 --> KE, Ämnenas smådelar, del 1

 • Texthäfte "Kemi förr och nu"
 • Texthäfte "Sammanfattning"
 • Texthäfte "Fördjupning"
 • Arbetshäfte "Kemins grunder"
 • Begreppslista 1
 • Filmlista (den gamla)

NYTT: SharePoint --> NO --> KE, Ämnenas smådelar, del 2

 • Texthäfte "Kemi Direkt"
 • Texthäfte "Periodiska systemet"
 • Arbetshäfte "Atomer, joner och kemiska reaktioner"
 • PowerPoint
 • Begreppslista 2
 • Filmlista (ny)
 • "Checklista vid labbrapportskrivande"

Arbetssätt

 • Gemensamma genomgångar för att gå igenom t ex viktiga begrepp
 • Självständigt arbete
 • Laborationer
 • Länkar

http://kemi.ugglansno.se/

https://www.ptable.com/?lang=sv

https://www.studi.se/

Bedömning

Din förmåga att använda dina kunskaper kommer att bedömas vid två tillfällen;

1. Skriftligt test (datum bestämmer vi tillsammans) där du bedöms utifrån dina kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet samt omvandlingar och där du använder dig av kemins begrepp, modeller och teorier. Du skall också kunna beskriva och ge exempel på några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor. Se matris.

2. En laboration med tillhörande laborationsrapport (datum för inlämning kommer). Du ska kunna genomföra en undersökning utifrån en given planering och skriva en labbrapport utifrån checklistan. Se matris. 

 

Checklista för att nå kunskapskraven inom detta område:

REPETITION

 • beskriva hur ett och samma ämne kan befinna sig i flera aggregationstillstånd och kan också beskriva hur fasövergången beror av energi
 • beskriva skillnaden mellan ett ämnes kemiska egenskaper och dess fysikaliska egenskaper samt ge exempel
 • förklara vad det är för skillnad på ett rent ämne och en blandning samt ge exempel
 • beskriva olika seperationsmetoder
 • förklara och rita hur en atom är uppbyggd (atomkärna, protoner, neutroner, kvarkar, elektroner och elektron"skal")
 • redogöra för följande begrepp samt kunna använda dem i sina rätta sammanhang; atom, molekyl, atomslag, grundämne, kemisk förening, blandning och rent ämne

 

NYTT

 • redogöra för följande begrepp samt kunna använda dem i sina rätta sammanhang; atomnummer, atommassa, masstal och isotoper
 • redogöra för följande begrepp inom det periodiska systemet samt vad som kännetecknar dessa: grupp, period, ädelgasstruktur samt känna till några grundämnesfamiljer
 • läsa ut informationen ur ett periodiskt system
 • beskriva skillnader och likheter mellan en atom och en jon
 • ge exempel på och förklara olika laddade joner samt hur dessa kan bildas
 • redogöra för bildandet av kemiska föreningar genom följande processer: jonbildning/jonfördelning och elektronparbindning/molekylförening
 • redogöra för kemiska reaktioner och reaktionsformler samt ge exempel
 • visa förståelse för att ingen atom försvinner

 

MÖJLIGHET ATT VISA PÅ NYTT

 • beskriva och ge exempel på några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor, både positivt och negativt. OBS! inom detta område!
 • genomföra undersökningar i labbsalen där du använder dig av utrustningen på ett säkert sätt samt skriver en godkänd labbrapport utifrån checklistan

 

 

 

 

Matriser

Ke
Ämnenas smådelar - del 2 - KEMI - år 7, vt18

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 2,5
Nivå 3
Nivå 3,5
Nivå 4
Fakta och begrepp
Kunskapen om materiens oförstörbarhet, omvandlingar och andra kemiska sammanhang.
Du saknar tillräckligt med grundläggande kunskap om områdets fakta och begrepp för att kunna beskriva dessa i rätt sammanhang.
Du har baskunskaper om områdets fakta och begrepp och visar det genom att ge exempel på och beskriver dessa på ett ganska bra sätt med hjälp av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om områdets fakta och begrepp och visar det genom att ge exempel samt förklarar hur saker hänger ihop på ett utvecklat sätt. Du använder dig av kemins begrepp, modeller och teorier på ett bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper om områdets fakta och begrepp och visar det genom att ge exempel samt förklarar hur saker hänger ihop på ett välutvecklat sätt. Du använder dig av kemins begrepp, modeller och teorier på ett mycket bra sätt.
Kemins upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor
Hur du kan ta dig an de centrala naturvetenskapliga upptäckterna och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du saknar tillräcklig förmåga att ge exempel och beskriva någon/några naturvetenskapliga upptäckter inom området "Ämnenas smådelar" och hur dessa påverkar varandra samt på vilket sätt den/de är viktiga för hur vi människor lever.
Du kan ge exempel och beskriva någon/några naturvetenskapliga upptäckter inom området "Ämnenas smådelar" och på vilket sätt den/de är viktiga för hur vi människor lever.
Du kan ge exempel och förklara hur några naturvetenskapliga upptäckter inom området "Ämnenas smådelar" hänger ihop och på vilka sätt de är viktiga för hur vi människor lever. Du kan även förklara hur upptäckten har utvecklats över tid.
Du kan förklara och komma fram till allmänna slutsatser om några naturvetenskapliga upptäckter inom området "Ämnenas smådelar" och på vilka sätt de är viktiga för hur vi människor lever samt att du får med olika perspektiv. Du kan även förklara hur upptäckten har utvecklats över tid på ett välutvecklat sätt.

Ke
Laborationsbedömning - Ämnenas smådelar del 2 - år 7, vt18

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 2,5
Nivå 3
Nivå 3,5
Nivå 4
Säkerhet
Du har inte genomfört någon laboration eller genomför inte laborationen på ett säkert sätt.
Du använder utrustning på ett sätt som gör att det fungerar ganska bra när du laborerar.
Du använder utrustning på ett säkert sätt som gör att det fungerar bra när du laborerar.
Du använder utrustning på ett säkert sätt som gör att det fungerar mycket bra när du laborerar.
Genomförande
Du saknar förmågan för att genomföra en undersökning.
Du kan göra undersökningar med hjälp av färdiga planeringar.
Redovisning
Du har inte redovisat någon laboration eller redovisar inte på ett tillfredsställande sätt.
Du visar på ett enkelt sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i undersökningen. Du använder dig marginellt av, alternativt saknar, användning av tabeller, diagram, bilder etc. för att förtydliga din rapport. Följer till viss del checklistan.
Du visar på ett utvecklat sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i undersökningen. Använder dig delvis av tabeller, diagram, bilder etc. för att förtydliga din rapport. Följer mestadels checklistan.
Du visar på ett välutvecklat sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i undersökningen. Använder dig av tabeller, diagram, bilder etc. för att förtydliga din rapport. Helt enligt checklistan!
Slutsats
Du har inte genomfört någon laboration eller inte dragit några slutsatser.
Du drar enkla slutsatser som hänger ihop med modeller och teorier i kemi på ett ganska bra sätt. Du har en knaper, alternativt saknar, jämförelse mellan frågeställningen och/eller hypotesen med resultatet i undersökningen.
Du drar utvecklade slutsatser som hänger ihop med modeller och teorier i kemi på ett bra sätt. Du jämför frågeställningen och/eller hypotesen med resultatet i undersökningen på ett utvecklat sätt.
Du drar välutvecklade slutsatser som hänger ihop med modeller och teorier i kemi på ett mycket bra sätt. Du jämför frågeställningen och hypotesen med resultatet i undersökningen på ett mycket bra sätt.
Rimlighet, felkällor och förbättringsområden
Du har inte genomfört någon laboration eller inte angivit några felkällor/förbättringsområden.
Du diskuterar/resonerar på ett enkelt sätt om dina resultat är rimliga samt hjälper till att ge förslag som kan göra undersökningen bättre.
Du diskuterar/resonerar på ett utvecklat sätt om dina resultat är rimliga samt ger förslag på hur undersökningen kan förbättras. Du gör även ett försök till att nämna felkällor.
Du diskuterar/resonera på ett välutvecklat sätt om dina resultat är rimliga samt ger flera förslag på hur undersökningen kan förbättras och motiverar dessa. Du tar även upp möjliga felkällor samt motiverar dem.
Begrepp
Du har inte genomfört någon laboration eller använder dig näst intill endast av ett vardagsspråk i din laborationsrapport.
Du använder dig till viss del av ett naturvetenskapligt språk.
Du försöker använda dig av ett naturvetenskapligt språk så mycket som möjligt i din laborationsrapport.
Du använder dig av ett korrekt naturvetenskapligt språk rätt igenom hela laborationsrapporten.