👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De kristna kyrkorna

Skapad 2018-04-20 09:30 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Katolska, ortodoxa och protestantiska/reformerta kyrkorna
Grundskola 8 Religionskunskap
Kristendomen är idag världens största religion med över två miljarder anhängare. Genom sin 2000-åriga historia har religionen kommit att spela, och spelar fortfarande stor för samhällets utformning. I detta område kommer ni att få arbeta med kristendomens tre huvudriktningar, de ortodoxa, katolska och protestantiska/reformerade kyrkorna. Vi kommer att beröra tro, samhällsliv, historia, jämförelse mellan inriktningarna med mera.

Innehåll

Kunskapskrav som är kopplade till arbetsområdet:

Kunskapskrav E

Kunskapskrav C

Kunskapskrav A

Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna (Re1A)

Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna (Re1A)

Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna (Re1A)

och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna. (Re1B)

och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna. (Re1B)

och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna. (Re1B)

Dessutom för eleven enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar. (Re2)

Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar. (Re2)

Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar. (Re2)

Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang. (Re3)

Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. (Re3)

Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang. (Re3)

Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt. (Re4)

Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt. (Re4)

Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det. (Re4)

Valfria kunskapskrav + uppgift

Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt (Re6A)

Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt (Re6A)

Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt (Re6A)

samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. (Re6B)

samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. (Re6B)

samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. (Re6B)

Många av kunskapskraven handlar om att på olika sätt föra resonemang. När du för resonemang kring olika saker ska du framförallt tänka på att:

 • Motivera dig utifrån faktakunskaper
 • Föra resonemang ur olika perspektiv. T ex positivt och negativt, ur såväl en troendes som en ateists (icke-troendes) perspektiv, direkta orsaker och bakomliggande orsaker, kortsiktiga konsekvenser och långsiktiga konsekvenser.
 • Föra resonemangen i flera led.
 • Att visa på komplexa samband (hur olika faktorer påverkar varandra)
 • Dina resonemang ska vara logiska.
 • Skilja på fakta och värderingar, tro och vetenskap.

 

UNDERVISNING – DETTA KOMMER VI ATT ARBETA MED

Under arbetsområdets tre första veckor kommer vi att arbeta med att skaffa grundkunskaper om det tre kristna huvudinriktningarna. Detta gör vi genom genomgångar, filmvisning, diskussioner, övningar, arbeta med instuderingsfrågor etc.

 

För att visa era kunskaper och förmågor kommer ni att gör följande bedömningsuppgifter:  

- Klassens eget prov: Ni ska i smågrupper skriva provfrågor om de olika inriktningarna.(Re1, Re2, Re3)

- Skrivuppgift: Religion, identitet och livsfrågor. (Re4)

 

Valfri bedömningsuppgift:

- Källkritisk uppgift (Re6)

 

UPPGIFTER FÖR BEDÖMNING - INSTRUKTIONER

Området kommer att innefatta tre olika uppgifter för bedömning: Ert eget prov och en skrivuppgift: Så påverkar kristendomen mitt liv.

Ert eget prov

Efter arbetet med grundkurs, genomgångar, filmvisningar, diskussioner osv ska ni nu utifrån kunskapskraven formulera era egna bedömningsuppgifter.

Ni kommer att delas in i grupper om tre eller fyra elever. Varje grupp får tilldelade sig en av de tre kristna huvudriktningarna (katolska kyrkan, ortodoxa kyrkan, protestantiska kyrkan). Er uppgift blir sedan att formulera två provfrågor om er riktning. Ni kommer att få två lektioner på er till detta arbete. Efter första lektionen ska ni lämna in era utkast på frågor till Andreas som kommer att ge er respons på dessa inför den andra lektionen. Era frågor ska vara kopplade till följande två kunskapskrav:

Kunskapskrav E

Kunskapskrav C

Kunskapskrav A

Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna. (RE1)

Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna. (RE1)

Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna. (RE1)

Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang. (RE3)

Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. (RE3)

Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang. (RE3)


Det första kunskapskravet handlar om kunskaper om själva inriktningen. Det andra kunskapskravet handlar om hur religionen påverkar samhället och hur samhället påverkar religionen. Berör varje fråga båda kunskapskraven är naturligtvis detta bara extra bra.

Till var och en av era frågor ska ni även skriva en motivering kring på vilket sätt kunskapskraven berörs med era frågor.

När era frågor är färdiga kommer ni att få presentera dessa för era klasskompisar i tvärgrupper. I samband med att ni presenterar era frågor ska ni tillsammans diskutera vad man kan ta upp som svar på respektive fråga.

I nästa steg kommer ni enskilt besvara frågorna på det prov ni tillsammans i klassen skapat.

 

Som avslutning på provet ska ni utifrån provfrågorna föra ett resonemang kring likheter och skillnader mellan de olika inriktningarna. Därmed kommer även följande kunskapskrav att beröras:

Kunskapskrav E

Kunskapskrav C

Kunskapskrav A

Dessutom för eleven enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar. (RE2)

Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar. (RE2)

Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar. (RE2)

 

Arbete med provfrågorna steg för steg:

 1. Arbeta i er grupp med att ta fram era provfrågor.
 2. Lämna in frågorna efter lektionens slut. Andreas ger er respons till kommande lektion
 3. Arbeta vidare med era frågor under kommande lektion. Utveckla utifrån responsen era frågeställningar.
 4. Tvärgruppsredovisningar
 5. Prov

 

Religion, livsfrågor och identitet.

Under området har vi berört hur identitet och livsfrågor kan påverkas av religion. Innan provet kommer det att finnas en fråga där ni ska resonera om hur religion kan påverka en människas identitet och syn på livsfrågor. En kortare inlämningsuppgift.

Uppgiften:

Läs sidan 27 i SOS Religion 7. Resonera därefter kring hur kristendomen kan spela roll för identiteten i dagens samhälle. Ser det ut som det alltid har varit eller sker det förändringar. Utgår gärna från hur kristendomen och religion i allmänhet påverkar er identitet och era liv. Texten kan såväl beröra tro som hur kristendomen/eller annan religion indirekt påverkar er identitet era liv, t ex genom helgfirande, etiska regler, människosyn, språk osv. Tänk på att vara noggrann med att motivera och förklara. (Max. 

Kunskapskrav E

Kunskapskrav C

Kunskapskrav A

Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt. (Re4)

Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt. (Re4)

Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det. (Re4)

 

UTVÄRDERING

Efter arbetsområdet vill jag att du som elev utvärderar din insats (besvara frågorna längre ner i kommentarsfältet) och det kommer även jag göra. Dels genom att i matriserna på unikum markerar hur långt du kommit på respektive kunskapskrav vi arbetat med, dels genom en motiverande och framåtsyftande (formativ) kommentar. Kommer även skriva och göra markeringar i era prov samt i er inlämningsuppgift, dessa kan också ses som formativa kommentarer.


TIDSPLAN 8D (PRELIMINÄR)

Vecka 15

Torsdag

Arbete med instuderingsfrågor

Fredag

Introduktion och genomgång: Kristendomens historia

Vecka 16

Måndag

Katolska kyrkan

Torsdag

Ortodoxa kyrkan

Fredag

Arbete med instuderingsfrågor

Vecka 17

Hela veckan

Prao

Vecka 18

Måndag

Lov

Onsdag

Reformationen och protestantiska kyrkan

Torsdag

Reformationen och protestantiska kyrkan + Arbete

Vecka 19

Måndag

Kristna kyrkan och samhället

Torsdag

Lov

Fredag

Lov

Vecka 20

Måndag

Studiedag

Onsdag

Religion och identitet

Torsdag

Grupparbete: Ert eget prov

Vecka 21

Måndag

Grupparbete: Ert eget prov

Onsdag

Tvärgruppsredovisningar: Ert eget prov

Torsdag

Arbete - Religion, identitet och livsfrågor

Vecka 22

Måndag

Arbete - Religion, identitet och livsfrågor (er text ska vara klar efter lektionens slut)

Torsdag

Prov (Ert eget prov)

Fredag

Prov (Ert eget prov)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  7-9

Matriser

Re
Religionskunskap Lgr11 Strandängsskolan 7 - 9

E
C
A
1A - Kunskaper världsreligionerna
Området har berört kunskapskravet.
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna
1B - Kunskaper världsreligionerna
Området har berört kunskapskravet.
och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
2 - Jämförelser
Området har berört kunskapskravet.
Dessutom för eleven enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
3 - Religion och samhälle
Området har berört kunskapskravet.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
4 - Religion och individen
Området har berört kunskapskravet.
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
5A - Resonemang etik och moral
Området har berört kunskapskravet.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang
5B - Etiska modeller
Området har berört kunskapskravet.
och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
6A - Använda källor
Området har berört kunskapskravet.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt
6B - Källors trovärdighet och relevans
Området har berört kunskapskravet.
samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.