Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO 1-3

Skapad 2018-04-20 16:52 i Sundbornsskolan Falun
Under år 3 ska vi under SO lektionerna lära oss mer om livet på jorden, bilder av jorden, att alla har rätt till ett bra liv, historiska källor, istiden, forntiden och mytologi.
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
I SO 2 ska vi under SO lektionerna lära oss mer om mänskliga rättigheter, möten, tidslinjer och tidsbegrepp, forntiden, vår omvärld och mytologi. Boken om SO 1-3 är elevernas första grundbok i geografi, samhällskunskap, historia och religion. Den innehåller mycket; vi får bl.a. möta vikingar och hundraåringar, dinosaurier och de första människorna på jorden. Vi får också läsa om hur människorna levde under forntiden, om vår miljö och hållbar utveckling, om regler och rättigheter, om tre världsreligioner samt om hur en karta fungerar.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Vi ska lära oss mer om vårt samhälle, varför människor lever som de gör, var människor lever, hur människor levt förut, hur man ska vara mot varandra och mycket mycket mer.

Nedan syns syftet med ämnet ur läroplanen.

 

Hur ska vi lära oss detta?

Vi ska analysera, kommunicera, förstå och använda begrepp och använda kunskaper i SO för att granska information, kommunicera och ta ställning. I kopplingarna nedan syns vilka centrala innehåll vi ska arbeta i SO 3.

Vad som kommer att bedömas:

Vi ska arbeta med  olika uppgifter för att utveckla vår förmåga att:

- förstå begrepp, modeller och teorier 

- genomföra enkla naturvetenskapliga undersökningar och dokumentera dessa

- förstå och analysera samband och sammanhang i naturen

- använda kunskaper i NO för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör biologi, fysik och kemi.

Hur du får visa vad du kan:

Du visar dina kunskaper genom att delta i alla moment under arbetsområdet. Vi kommer att diskutera, samtala, arbeta i böcker, göra olika undersökningar och experiment. Under arbetsområdena kommer det även att flikas in kunskapstest där du får möjlighet att visa vad du lärt dig.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  SO
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  SO
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  SO
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  SO
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  SO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  SO
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3

Matriser

SO
Ludvika Pedagogisk planeringsmall

Rubrik 1

Mänskliga rättigheter
Eleven har grundläggande kunskaper och människan och barnets rättigheter.
Eleven kan ge exempel på dessa rättigheter kan innebära i skolan och hemma.
möten
Eleven kan beskriva hur möten brukar organiseras.
Tidslinjer och tidsbegrepp.
Eleven kan använda tidslinjer och några tidbegrepp för att ange händelser i tid.
Forntiden
Eleven kan beskriva delar av människans tidiga historia.
Eleven kan ge exempel på människans levnadsvillkor och några viktiga händelser.
Vår omvärld
Eleven kan använda karta, jordglob och väderstreck för att namnge och beskriva världsdelar och länder som är intressanta för eleven.
mytologi
Eleven kan återge berättelser om gudar och och hjältar i olika myter.
Kommunicera och undersöka
Eleven deltar i samtal och kommer med kommentarer, åsikter och ställer frågor.
Eleven kan söka enkel information och sammanställa denna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: