👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma år 7 vt18 - Algebra

Skapad 2018-04-22 20:11 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 7 Matematik
Vad är algebra? I Svenska Akademiens ordlista står det: "Algebra, räkning med bokstäver och andra symboler."

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen kommer du få förutsättningar att utveckla din förmåga att

 • formulera och lösa matematiska problem mha algebra
 • använda matematiska begrepp inom algebra
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom algebra
 • föra och följa matematiska resonemang 
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

 

Centralt innehåll 

 • Begreppet ekvation
 • Ekvationslösning
 • Begreppen variabel och uttryck
 • Förenkling av uttryck
 • Problemlösning med hjälp av ekvationer

 

Genomförande

Under detta avsnitt använder vi oss av följande moment:

 • Lärarledda genomgångar/diskussioner
 • Diskussionsuppgifter
 • Självständigt arbete i Matte Direkt 7 kap 4, "Algebra"
 • Övningshäfte/övningsstenciler

 

 

Bedömning

Under detta arbetsområde kommer dina kunskaper att bedömas utifrån:

 • räknande, samtal och diskussioner under lektionerna
 • ett skriftligt prov när området är färdigt

 

Du kommer att bedömas utifrån följande förmågor:

 

Problemlösningsförmåga

Ett matematiskt problem är ett problem som du tidigare inte mött, d.v.s. en uppgift som är något ny för dig. Jag kommer att bedöma hur väl du löser matematiska problem, samt vilken metod du använder och hur du redovisar muntligt och skriftligt

 

Begreppsförmåga
Jag kommer bedöma din förmåga att använda dig av och förstå matematiska begrepp. Ett matematiskt begrepp är "matteord" som t.ex. prefix, volym, medelhastighet m.m.

 

Beräkningsförmåga (Metod)
Ofta när du räknar matte kan det vara uppgifter som du känner igen, som vi har gått igenom eller som du jobbat med tidigare. Dessa uppgifter kallas ibland för rutinuppgifter. Jag kommer att bedöma vilka metoder du använder när du löser dessa uppgifter samt hur väl du lyckas med dina beräkningar.

 

Kommunikation- och resonemangsförmåga
Till sist kommer jag även att bedöma din din förmåga att redovisa muntligt och skriftligt hur du löst en uppgift, samt hur väl du följer med i matematiska resonemang och för olika diskussioner framåt. Det kan du göra t.ex. genom att ställa frågor eller utveckla ett resonemang som ges av någon annan.

 

 

 

 

Matriser

Ma
Bedömningsmatris för arbetsområde 4, år 7, Algebra

Grundläggande
Högre nivå
Problemlösing
Du väljer och använder metoder och strategier som fungerar för att lösa problem och kommer fram till förslag på möjlig lösning.
Du väljer och använder metoder och strategier som fungerar för att lösa problem och kommer fram till en möjlig lösning.
Du väljer och använder de metoder och strategier som fungerar bäst för att lösa problem och kommer fram till en korrekt lösning.
Begrepp
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och kan använda dem vilket du visar i välkända sammanhang.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp och använder dem vilket du visar i delvis nya sammanhang.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och använder dem vilket du visar i nya sammanhang.
Metod
Du använder någon metod för att lösa enklare uppgifter med ett godtagbart resultat
Du använder metoder för att lösa uppgifter med ett gott resultat.
Du använder de metoder som passar bäst för olika uppgifter med ett mycket gott resultat.
Kommunikation
Du kan till stor del beskriva hur du löst uppgifter och använder delvis ett matematiskt språk.
Du beskriver hur du löst uppgifter med ett godtagbart matematiskt språk.
Du beskriver hur du löst uppgifter med ett matematiskt språk och på ett effektivt sätt som passar sammanhanget
Resonemang
Du kan utifrån givna frågor kortfattat förklara varför du valt att använda dina metoder och deltar i diskussioner.
Du kan motivera varför du valt att använda dina metoder och för diskussioner framåt.
Du motiverar varför du valt att använda dina metoder och för diskussioner framåt samt fördjupar dem.