Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SV år 2

Skapad 2018-04-22 22:08 i Vällsjöskolan Härryda
Grundskola 2 Svenska

Innehåll

Pedagogisk planering i svenska år 2 2021/2022

Anna Sahlin

 

Vi tränar på följande förmågor:

 • att läsa och förstå det man läser.
 • att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
 • att formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • att följa språkliga normer, 

 

Vi kommer att arbeta med följande delar av det centrala innehållet:

läsa och skriva

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter samt skapande av text där ord och bild samspelar.
 • Handstil och att skriva på Ipad.
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt 
 • stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

 

Tala, lyssna och samtala

 • Att lyssna och återberätta I olika samtalssituationer.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. 
 • Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationen.

 

Berättande texter, sakprosatexter, förklarande texter och poetiska texter för barn.

 • Ex: rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. 
 • Beskrivande och förklarande texter till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiserats med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på Websidor för barn.

 

Målen för år 2 är:

 • att öka läshastigheten och säkerheten,
 • att utöka ordförrådet och öka läsförståelsen,
 • att kunna skriva med tydlig handstil och bygga läsliga och läsvärda texter på ipad,
 • att eleverna kan skriva texter (berättande texter, beskrivande texter, instruktioner, dikter) där ord och bild samverkar,
 • att kunna organisera en enklare berättande text med inledning, händelseförlopp och avslutning, 
 • att kunna stava ord med ljudenlig stavning samt vissa ljudstridiga ord som eleverna använder i sina texter,
 • att känna igen olika texttyper och veta hur de kan läsas.
 • att kunna använda bilder och andra hjälpmedel för att stödja presentationer,
 • att kunna lyssna aktivt när andra talar.
 • Att kunna berätta om något för andra med hjälp av bildstöd.

 

För att nå målen ska vi arbeta på olika sätt:

 • Träna läsförståelse genom gemensam högläsning från dels Diamantjakten, dels skönlitterära böcker där vi med hjälp  av läsfixarna lär oss att förstå texten på djuptet. 
 • Inspireras av några olika författare och illustratörer.
 • Träna avkodning och läshastighet i skolan och hemma.
 • Skriva ofta och i meningsfulla sammanhang, olika slags texter för hand och på Ipaden.
 • Jobba med språkets struktur i alla våra texter, men också djupdyka och träna specifika saker med hjälp av boken "språkverkstad".
 • Muntliga presentationer där eleverna får möjlighet att presentera sina arbeten för varandra.
 • Läxor i form av veckans ord.

 

Läroböcker vi tar hjälp av i vår inlärning är:

Språkverkstad, Skrivarverkstad, Diamantjakten (läsebok) samt  Zick Zack läs och skriv.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: