👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bosgårdens pedagogiska enhet, Sländan, Fokusområde Naturvetenskap, teknik och miljö

Skapad 2018-04-23 09:52 i Bosgårdens förskola/Jungfrustigen Mölndals Stad
På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden. Under april, maj och juni kommer vi arbeta med naturvetenskap, teknik och miljö.
Förskola
Arbete med naturvetenskap, teknik och miljö VT2018

Innehåll

Varför? Koppling till läroplan. Varför ska vi välja just detta innehåll? (Utifrån barnens förmågor, förståelse och intressen.)

Vi vill utveckla barnens förståelse för naturvetenskap, teknik och miljö samt skapa intresse och väcka barnens nyfikenhet kring dessa ämne.
Barnen har visat stort intresse för vatten och djur vilket vi kommer arbeta utifrån samt ge dem ytterligare utmaningar i och koppla det till vårt tematiska arbete.

 

Vad? Vad vill vi barnen ska få erfara/lära? Vad är barnen intresserade av, vilka kunskaper har de? vad ska vi undervisa om?

 

Utifrån vår erfarenhet då vi arbetade med naturvetenskap, teknik och miljö förra läsåret visade barnen stort intresse för de enkla, konkreta experimenten vilket vi kommer uppmuntra och utmana barnen med. I fokusområdet naturvetenskap, teknik och miljö kommer vi rikta arbetet kring:

-enkla naturvetenskapliga experiment (vattenexperiment) 
-källsortering
-plantering
-djur och natur kopplat till vår tema samt utifrån barnens favorit sång ”Fem fina fåglar...
-teknik, fotografering med bananen 

För att skapa en naturlig förståelse för naturvetenskap, teknik och miljö utgår utifrån barnens erfarenheter och vardagsvärld. Vi kommer vara lyhörda och ta vara på barnens frågor, funderingar och planera utefter det.

 

 

Vad ska barnen få erfara/lära på utbildningen?

Vid utbildningen (rutinsituationer, lek, måltider m.m.) kommer vi arbeta medvetet med att belysa olika ord och begrepp för att stimulera barnens intresse för naturvetenskap, teknik och miljö. Vi Kommunicerar med barnen och ställer medvetna frågor som stimulerar barnen till att fundera och gissa vad som händer i olika sammanhang (ställa hypoteser). 
Vi kommer erbjuda barnen sånger och ramsor som vi kopplar till fokusområdet.

Hur? Vilken metod ska jag använda för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande? Koppling till teorier och beprövad erfarenhet. Vilka kunskaper behöver jag skaffa mig? Hur gör vi det möjligt för barnen att nå målen? Hur skapar vi/ser lärmiljön ut? Hur utvärderar vi/tar vi reda på om målen uppfylls?

Detta vill vi uppmuntra med experiment och utforskning tillsammans med gruppen.

Lek med tankar är ett sätt att introducera naturvetenskap på förskolan (Elfström m.fl. 2008). Under detta fokusområden får barnen möjlighet att utforska, diskutera och försöka hitta lösningar till olika problem. Barnen får uppleva/utforska olika naturvetenskapliga aktiviteter med hjälp av alla olika sinnen. Genom att experimentera får barnen möjlighet att titta, känna, smaka osv. 

Tillsammans med barnen kommer vi att upptäcka naturvetenskapen i vår omvärld med hjälp av olika experiment och upplevelser. 

Barnen kommer att få prova på:

-Fysik: sjunker eller flyter
-Biologi: utforska djur kopplat till temat, fåglar 
-Teknik: Konstruktion med olika byggmaterial 
-Natur: plantering av ärtor 

Tillsammans med barnen kommer vi synliggöra och reflektera över all naturvetenskapliga fenomen som vi möter i vardagen. 

I vårt miljöarbete kommer barnen få träffa PelleKan som pratar om sopsortering och vi kommer att följa upp detta med källsortering i vårt dagliga arbete på Sländan.

Vi kommer att vara ute i verkligheten och låta barnen uppleva med sina sinnen. Vid våra utesituationer kommer vi titta på olika djur och naturen i vår närmiljö, prata om vad det är för något och vad de gör i naturen.

Vi kommer att arbeta med naturvetenskap, teknik och miljö i undervisningssituationer där barngruppen är uppdelad i två olika grupper samt i utbildningssituationerna (måltider, lek, rutinsituationer m.m.) på ett lustfyllt sätt. Beprövad erfarenhet visar att undervisningen fungerar bättre i mindre grupper då alla barn kan komma till tals och bli sedda. Det är också lättare att hålla barnens intresse vid liv och anpassa innehållet efter barnen.

 Lagerholm (2009) lyfter att barns naturliga och spontana undersökande av omgivningen är kärnan för naturvetenskap för barn. Elfström (2008) lyfter vikten av ett utforskande arbetssätt och vikten av att skapa förutsättningar för att upptäcka och utforska naturvetenskap. Han betonar även vikten av att utgå från barnens intresse och ge barnen tid att undersöka och intressera sig för naturvetenskapen.

Hur planerar vi att arbeta med: Hållbar utveckling, kulturell mångfald, flerspråkighet, estetiska lärprocesser samt motorik och hälsa.

Hållbar utveckling, kulturell mångfald, flerspråkighet, estetiska lärprocesser samt motorik och hälsa.

Estetiska lärprocesser är en del av hur vi arbetar efter målen gällande miljö, naturvetenskap och teknik. Hållbar utveckling är en gemensam nämnare i detta arbete.

Vi strävar efter att väva in olika kulturella perspektiv i dialoger och reflektioner gällande miljö.

Vi kommer att arbeta med hälsa genom att prata mycket om hur kroppen är, varför vi behöver mat samt vad det är nyttig och hälsosam mat. Med mycket rörelsesånger. 

För vem? Hur ska det dokumenteras? Vad, vem, hur, varför.

 • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer under tiden och undervisningssituationer. 
 • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området. 
 • Vi dokumenterar med barnen deras tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det. 
 • Vi lägger ut det  vi gjort på unikum för att få föräldrarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att diskutera hemma tillsammans med sina barn. 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016