👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vilda djur läsåret2017-2018

Skapad 2018-04-23 12:58 i Små Klockornas Förskola U Aktiva Piloter
Förskola
Utifrån barnens intresse om djur valde barnen att arbeta med vilda djur i världen.

Innehåll

Metod

 • Låna och läsa böcker om djur, fakta ,sagor och fabler
 • Sjunga om djur
 • Samtala om djur
 • Göra djur av vår hemmagjorda och miljövänliga lera
 • Skapa en djungel och savann i en tredimensionell modell.

Detta är våra tankar just nu men vi kommer givetvis att arbeta utifrån barnens intresse och funderingar och låta dessa påverka arbetet.

Matematik

 •  Jämföra, sortera och klassificera
 •  Former, storlek och antal
 •  Matematiska termer

Naturvetenskap och teknik

 • Kunskap om olika djurarter och deras levnadsförhållande.
 • Skapa i olika material och tekniker.

Språk och kommunikation

 • Sånger
 •  Faktaböcker
 •  Sagoläsning
 •  Film
 •  Förstärkning av språket genom tecken

Bild

 • Göra djur av vår egna hemmagjorda och miljövänlig lera
 • Skapa djungel och savann i en tredimensionell väggmålning.
 • Bygga en djurpark och/eller en svensk skog med våra plastdjur och/eller gråleradjur.
 • Olika former av färgtryck med händer,diskborstar, toarullar osv.

Utvärdering och uppföljning av HT-17 

 Vi arbetade väldigt intensivt under hösten med olika djur enligt vår pedagogiska planering.

Arbete med bondgårdsdjur gick som förväntat jätte bra. Barnen tyckte att det var kul och gick in för det med liv och lust. Tema för VT-18 forsätter i djurandan. På barnrådet bestämde barnen att fortsätta med vilda djur.

DOKUMENTATION

Genom unikum dokumenterar vi både för egen del samt för att kunna delge vårdnadshavare om hur vi arbetar med temat.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Vi utvärderar kontinuerligt under våra avdelningsplaneringar, både enskilt och tillsammans.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • barns delaktighet och inflytande i dokumentation och utvärderingar, vad och hur barn har möjlighet att påverka och hur deras perspektiv, utforskande, frågor och idéer tas till vara, och
  Lpfö98 Rev. 2016