👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Detektivbyrån april - juni 2018

Skapad 2018-04-23 14:33 i Alsike skola Knivsta
Från uppdrag språklyft åk 1-3 - ide´materiel till skolverkets "nya språket lyfter"
Grundskola F Svenska
Hur kan din läs- och skrivförmåga utvecklas utifrån en detektivhistoria? Vi ska följa en detektivhistoria där Sally Smart ska hitta hunden Piffy som försvunnit. Genom att genomföra olika uppdrag kommer ni att få träna upp er läsförståelse, skrivförmåga, samarbete och ordförråd.

Innehåll

Vad ska du förstå efter avslutat arbete?

Att det finns olika typer av texter och att de är uppbyggda på olika sätt

● Vad en detektivhistoria är och vad en detektiv arbetar med

 

● Att det är viktigt att förstå det man läser

 

Vilka kunskaper och färdigheter lär du dig?

● Att kunna lyssna aktivt och följa med i högläsningen

● Att kunna samtala utifrån texten

● Att kunna tolka innehållet i texten (läsa mellan raderna)

● Att kunna sammanfatta texten

● Att kunna läsa, förstå och svara på frågor utifrån texten

● Att träna på samarbete i par

 

Hur vet du att ni är på väg mot målen?

Genom:

 

● Att kunna förstå och skriftligt utföra uppdrag enligt instruktion

● Att ni har svarat på frågorna

● Att ni läser upp era svar för lärare och för varandra

● Att ni har bearbetat er text genom rättning, tex. stor bokstav, punkt

● Att ni kommer att få visa upp vissa uppdrag för kamrater

 

Vad ska bedömas?

● att du kan formulera dig​ och kommunicera​ i tal och skrift.

● att du kan läsa​ och analysera ​skönlitteratur och andra texter för olika

syften.

● att du kan anpassa språket ​efter olika syften, mottagare och

sammanhang.

 

● att du kan analysera​ och utveckla​ dina och andras texter

 

Hur görs bedömningen?

Du visar att du kan formulera dig​ och kommunicera​ i tal och skrift genom att:

● lyssna aktivt och följa med i handlingen utan att se texten

● samtala med klasskamrater och din arbetskamrat utifrån högläsningstexten

● läsa, förstå och skriftligt tolka det som står/inte står uttryckt i texten (läsa

mellan raderna)

● sammanfatta texten

● läsa och förstå skriftliga instruktioner (uppdragen)

Du visar att du kan läsa​ och analysera ​skönlitteratur och andra texter för olika

syften genom att:

● läsa, förstå och skriftligt svara på frågor utifrån varje avsnitt i texten

Du visar att du kan anpassa språket ​efter olika syften, mottagare och

sammanhang genom att:

● skriftligt utföra uppdragen , tex. personbeskrivningar, skriva efterlysningar

● bearbetar din text självständigt och tillsammans med sin arbetskamrat

Du visar att du kan analysera​ och utveckla​ dina och andras texter genom att:

● Delta aktivt i utveckling av gruppens texter genom att ge feedback utifrån

two stars, one wish.

● Utveckla dina texter utifrån den kamrat och lärarrespons som du får enskilt

 

och i grupp.

 

Hur ska vi arbeta?

● Gemensam läsning (högläsning) utifrån texten “Detektivbyrån”

● Samtal/diskussion utifrån texten

● Skriftligt arbete i par där ni svarar på frågor på texten

● Uppgifter i form av korta uppdrag ni ska utföra självständigt

 

Kursplanens centrala innehåll, syften:

Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla

sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.

Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och

bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.

 

Centralt innehåll:

● Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras

typiskt uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och

bild samspelar.

● Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin

text och göra förtydliganden.

● Skriva på ipad.

● Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och

utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära

texter.

● Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

● Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen

efter textens form och innehåll.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1