Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyreligiösa rörelser

Skapad 2018-04-24 15:16 i Kattegattgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Religionskunskap
Nyreligiösa rörelser - vad är det, samt vad utmärker en religiös sekt? I ett fördjupningsarbete med efterföljande seminarium kommer vi att studera nyreligiösa rörelser samt studera vad som utmärker en sekt. Vi kommer även se hur synen på människan och gudsuppfattningen kan skilja sig åt mellan olika religiösa rörelser.

Innehåll

Under ett antal lektioner skall du genomföra en individuell fördjupningsuppgift i kursen Religionskunskap 1.

Mål: Att fördjupa dina kunskaper om nyreligiösa rörelser i vår omvärld utifrån ett antal frågeställningar, samt lära dig att inta ett kritiskt förhållningssätt till olika källor som beskriver nyreligiösa rörelser.

Följande förmågor och kunskaper kommer bedömas:

  • Förmåga att analysera religioner och livsåskådningar utifrån olika tolkningar och perspektiv.
  • Kunskaper om människors identitet i relation till religioner och livsåskådningar.
  • Kunskaper om olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap samt förmåga att analysera dessa.

Tillvägagångssätt:

1. Välj ut en religiös rörelse och börja med att skaffa dig en översikt över de källor som kan komma i fråga för djupare studier. Man bör använda sig av minst tre omfattande oberoende källor i sitt arbete. Finner man inga bra källor bör man starkt överväga att välja en annan rörelse.

2. Använd sedan källorna för att redogöra för den nyreligiösa rörelsen utifrån exempelvis följande rubriker:
   (OBS - försök begränsa omfånget till max 3 A4)

Historisk bakgrund och koppling till de stora världsreligionerna 

A) Vilka likheter och skillnader finns med någon (eller flera) av de stora världsreligionerna när det gäller:

 i) människosyn dvs hur ser man på människan, är det fokus på individuell utveckling eller är gruppen/kollektivet viktigt? (obligatoriskt för C-A)

 ii) gudsuppfattningar dvs vilken bild/relation har man till en Gud eller en övernaturlig verklighet? På vilket sätt visar detta sig i religionen? (obligatoriskt för C-A) 

iii) synen på religion och vetenskap hur ser man på relationen religion och vetenskap? Utgå från de teorier och modeller vi studerat tidigare.

B)  Är den nyreligiösa rörelsen en “sekt”? Argumentera nyanserat!

C) Sammanfattning -  Vilken relation har livsåskådningen (rörelsen) till det omgivande samhället och individen? Är den ett hot? I konflikt med grundläggande normer i samhället? Exemplifiera utifrån dina källor.

3. Sök sedan svar på de frågor du ställt. Tänk på att ange källor.

4. Avslutningsvis skall man förbereda en kort presentation inför klassen (sker i smågrupp beroende på vald rörelse). Krydda gärna redovisningen med många egna tankar och funderingar kring den religiösa rörelsen.

Tänk på att vara noga med att notera vilka källor som du använt dig av samt att du skiljer på fakta från källor och egna åsikter.

 

Nyckelord:

Sekt: religiös grupp som markant avviker från den eller de religiösa huvudlinjerna i ett samhälle. 

Nyreligiösa rörelser/Nyandliga rörelser: rörelser och fenomen som växte fram under främst 1960- och 70-talen och framställde sig som alternativ till eller utveckling av de etablerade religionerna.

Människosyn: i samtida idédebatt gängse term för uppfattningar om människans grundläggande egenskaper, hennes möjligheter och begränsningar. Uppfattningar om själens existens och natur eller människors öden efter döden hör också hit. 

Gudsuppfattning/Gudsbild: den föreställning människor gör sig om Gud. Det kan mena Guds egenskaper, tankar och uppenbarelseformer, men även bokstavligt, Guds utseende och kropp.

 

Uppgifter

  • Inlämning Nyreligiös rörelse

Matriser

Rel
Nyreligiösa rörelser

E
C
A
Analys av den nyreligiösa rörelsen
I din analys förklarar du enkla samband och drar enkla slutsatser om livsåskådningar i relation till individer, grupper och samhällen utifrån olika tolkningar och perspektiv.
I din analys förklarar du samband och drar välgrundade slutsatser om livsåskådningar i relation till individer, grupper och samhällen utifrån olika tolkningar och perspektiv.
I din analys förklarar du komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser om livsåskådningar i relation till individer, grupper och samhällen utifrån olika tolkningar och perspektiv.
Redogörelse över likheter & skillnader
Vidare kan du översiktligt redogöra för likheter och skillnader mellan världsreligionernas människosyn och gudsuppfattningar och underbygga dina resonemang med enkla argument.
Vidare kan du utförligt redogöra för likheter och skillnader mellan världsreligionernas människosyn och gudsuppfattningar och underbygger dina resonemang med välgrundade argument.
Vidare kan du utförligt och nyanserat redogöra för likheter och skillnader mellan världsreligionernas människosyn och gudsuppfattningar och underbygga sina resonemang med välgrundade och nyanserade argument.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: