👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gott och blandat - Instruerande texter

Skapad 2018-04-24 19:35 i Grycksboskolan Falun
Planering av arbete med instruerande texter utifrån läromedlet Zick-zack skrivrummet.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Vi ska under några veckor arbeta med den instruerande genren. Vi kommer att lära oss hur instruerande texter är uppbyggda, hur man skriver korta, tydliga meningar med verben i imperativ och vad man ska tänka på när man planerar en instruerande text.

Innehåll

Syfte

LGR 11, del 1

Skolans värdegrund och uppdrag

  • Språk lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala,
  • läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få
  • tilltro till sin språkliga förmåga.

LGR 11, del 2

Övergripande mål och riktlinjer

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:

• kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt

LGR 11, del 3

Kursplanens syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förmågan att:

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift

• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

• urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

Centralt innehåll

Läsa och skriva

• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

• Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser och skiljetecken samt ord böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Berättande texter och sakprosatexter

• Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Språkbruk

• Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

• Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte.

Metod/Arbetssätt

Konkretisering av målen

Under arbetsområdet ska eleverna …

• förstå syftet med en instruerande text

(Förförståelse och förkunskaper)

• lära sig hur är en instruktion är uppbyggd för att vara lätt att följa

• lära sig hur man skriver korta, tydliga meningar med verben i imperativ

* lära sig olika typer av instruerande texter. Skriftliga instruktioner, muntliga instruktioner och symboler/bilder som visar instruktioner. 

• på egen hand kunna planera och skriva en instruktion. 

Hur undervisningen kommer att gå till

 

 • Klassen/gruppen arbetar gemensamt med modelltexter och lär sig känna igen en instruktion, med material, arbetsgång och eventuella bilder. De övar på att ordna en arbetsgång i rätt följd samt att illustrera instruktioner.

 

• Eleverna arbetar med de språkliga drag som används i instruerande texter, som verb i imperativ och korta tydliga meningar.

 

• Varje elev planerar och skriver på egen hand en instruktion och bedömer den tillsammans med sin lärare.

 

• Läraren noterar elevens skrivutveckling i bedömningsmatrisen för instruerande text

 

Bedömning

Dessa förmågor kommer att bedömas

Förmågan att …

• förstå syftet med en instruerande text

• kunna skriva en instruktion där innehållet är tydligt och anpassat till syftet

• kunna använda strukturen för en instruerande text

• kunna använda de språkliga drag som är typiska för en instruerande text

Hur eleven ska få visa sina förmågor

Eleven visar sina förmågor i en individuellt skriven text, som lärare och elev sedan tillsammans bedömer med hjälp av en checklista. Därefter ställs nya mål upp, eleven gör de korrigerar som behövs och lämnar därefter in det färdiga resultatet.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplanen

  • Kunskapskrav
  • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
    Sv  E 6
  • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
    Sv  E 6

Matriser

Sv
Lpp Instruerande text

Rubrik 1

E
C
A
Syfte
Förstår syftet med enkla instruktioner, som till exempel recept.
Förstår att skrivna instruktioner kan användas inom en mängd områden. Kan anpassa texten till syftet och målgruppen.
Förstår syftet och kan se fördelarna med olika typer av instruktioner. Kan och vågar på egen hand anpassa och variera texten utifrån syfte och målgrupp.
Innehåll
Innehållet är begripligt.
Innehållet är tydligt och anpassat till syftet.
Innehållet är tydligt och väl anpassat till syftet och ämnet. Du har tydliga, stegvisa instruktioner i kronologisk ordning.
Struktur
Använder strukturen för instruerande texter till övervägande del.
Använder strukturen för en instruerande text och anpassar texten till strukturen.
Har en väl fungerande struktur och kan anpassa strukturen efter olika typer av instruktioner.
Rubrik
Nämner målet med texten i förbigående
Skriver målet som en väl formulerad rubrik.
Skriver målet som en rubrik, väl formulerat och anpassat till innehållet
Material/Ingredienser
Nämner några material och ingredienser
Listar material och mängd under en rubrik.
Listar material och exakta mängder på ett tydligt sätt.
Arbetsgång:
Behöver hjälp för att få med alla steg i rätt ordning.
Har med alla steg i rätt ordning för att målet ska nås och skriver dem i rätt ordning.
Har med alla steg och skriver tydliga instruktioner för hur och när varje steg ska utföras.
Textbindning:
Knyter samman de olika stegen med ”och sen”.
Använder ett bredare urval av sambandsord som till exempel medan, under tiden, slutligen.
Använder ett varierat urval av sambandsord för att leda läsaren genom texten.
Verb i imperativ:
Använder ett du-tilltal, till exempel ”du lägger i bananen och sen mosar du den”.
Börjar meningarna med verb i imperativ och utelämnar du och man.
Använder verb i imperativ på ett korrekt sätt, även när meningen inte börjar med ett verb.
Ämnesspecifika ord:
Har ett enkelt ordval med få ämnesspecifika ord.
Använder ämnesspecifika ord för material och måttangivelser.
Använder konsekvent en för ämnet väl anpassad terminologi.