Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mal SO geografi "Hållbar utveckling" år 8 vt 18

Skapad 2018-04-24 19:49 i Fullriggaren Malevik 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Geografi för årskurs 7 vt 2016. 
Grundskola 8 SO (år 1-3) Geografi
Förutsättningarna för liv på jorden är unika, föränderliga och sårbara, därför är det alla människors ansvar att förvalta jorden så att en hållbar utveckling blir möjlig. Samspelet mellan människan och hennes omgivning har gett upphov till många olika livsmiljöer. Geografi ger oss kunskap om dessa miljöer och kan bidra till förståelse av människans levnadsvillkor.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Aktuellt centralt innehåll:

Livsmiljöer:

 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
 • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.

 

Geografins metoder, begrepp och arbetssätt:

 • Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor... och geografiska verktyg som finns tillgängliga på Internet, till exempel satellitbilder.
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

 

Miljö, människor och hållbarhetsfrågor: 

 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
 • På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
 • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.

 

Så här kommer vi att arbeta:

I arbetsområdet "Hållbar utveckling" (vecka 12 - terminsslut) kommer vi att studera vad begreppet "hållbar utveckling" innebär när man studerar det ur tre olika perspektiv: ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Vi utgår från FN:s globala hållbarhetsmål (Agenda 2030) och kopplar ihop dessa mål med de tidigare aktuella millenniemålen.

 

På lektionerna kommer vi att arbeta med läroboken (text och frågor) för att lära oss om och förstå utgångsläget i världen, för att sedan kunna resonera kring möjligheter och svårigheter med att nå FN:s mål. Vi kommer också att studera statistik (globalis.se samt Gapminder) samt se en föreläsning med Hans Rosling. Du kommer under arbetets gång fördjupa dig i två av FN:s globala hållbarhetsmål. Under arbetets gång behöver du kunna förstå och använda olika geografiska begrepp som vi går igenom tillsammans på lektionerna. Du kommer också att söka information samt söka och tolka statistik. Dina kunskaper redovisas både muntligt och skriftligt genom samtal, diskussioner, och olika övningar på lektionerna samt på ett prov (onsdag vecka 19).

Sträva efter att kunna:

 • söka och tolka statistik från globalis.se samt Gapminder
 • läsa av och tolka befolkningspyramider
 • förstå och kunna använda aktuella begrepp
 • resonera kring möjligheter och svårigheter med FN:s hållbarhetsmål
 • resonera kring hur klimat och klimatförändringar påverkar människa, samhälle och miljö/natur
 • resonera om olika hållbarhetsfrågor och förklara hur olika lösningar påverkar människa, samhälle och natur 

Matriser

SO Ge
Geografi

E
C
A
Förmåga 1
Analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen.
Förmåga 2
Utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen.
Förmåga 3
Göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier,metoder och tekniker.
Förmåga 4
Värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: