👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Frihetstiden

Skapad 2018-04-25 09:48 i Östergårdsskolan Halmstad
Arbete med frihetstiden och Gustavianska tiden.
Grundskola 6 Svenska Historia
Nu har du fått lära dig mycket om stormaktstiden och det är dags att fortsätta din historiska resa genom att göra nedslag i frihetstiden. Alla krig, pest och missväxt hade tagit hårt på svenskarna och människorna var trötta på att kriga. Kungarna förlorade nu sin makt och folket började kräva mer inflytande. Under den här tiden bildades det även politiska partier. Det blev helt enkelt en friare tid i Sverige, men hur och för vem? .

Innehåll

Innehåll                      

 

De stora frågorna är:

 •  På vilket sätt är tidsbegreppet frihetstiden ett passande eller missvisande namn för perioden?
 • På vilket sätt förändrades makten under Frihetstiden?
 • Hur förändrades jordbruket under den här perioden? Vad fick förändringarna för konsekvenser?
 • Hur levde människorna under den här tiden? Var det någon skillnad beroende på vilken samhällsklass man tillhörde?
 • Hur kan vi veta vad som hände under den här tiden, vilka källor kan forskare ha använt för att få kunskap om olika händelser genom tiderna?

 

Hur kommer du att arbeta med det här arbetsområdet?

 • Du kommer att ta del av fakta, både från filmer, texter och material från olika källor.
 • Du kommer att få lära dig centrala ord och begrepp
 • Du kommer att få diskutera om olika personer och händelser
 • Du kommer att få möjlighet att öva på förmågorna på lektionerna.
 • Du kommer att få göra ett prov där du får visa dina kunskaper

 

Vilka centrala begrepp ska du lära dig?

 • Demokrati
 • Diktatur
 • Regent
 • Berättande Källa
 • Kvarlevor
 • Manufakturer
 • Storskiftet
 • Enskiftet

 

Önskar dig en givande historieperiod :)

     Tid vecka 16-23              // Janne

 

Vilka  förmågor kommer jag att träna på?

 

Analysförmågan:

Du kommer få visa att du kan förklara hur händelser hör ihop, orsaker och konsekvenser till olika historiska händelser, samt att du kan se på dessa händelser på olika sätt (jämföra olika perspektiv) och förstå varför samma händelse kan uppfattas olika.

 

Kommunikativa förmågan:

Du ska kunna redogöra för händelser under den här frihetstiden. Du ska visa dina kunskaper genom att skriva texter och att besvara frågor eller muntligt resonera kring perioden.

 

Begreppsförmågan:

Du ska visa att du kan använda historiska begrepp i sitt sammanhang och veta vad dessa betyder och hur begrepp och ord hör ihop.

 

Informationshanteringsförmåga:

Du kommer få visa hur du sorterar och använder information du fått. Du får visa att du kan resonera kring skillnader mellan fakta och åsikter och kunna värdera dina källor utifrån äkthet och validitet. Du ska även kunna använda dig av olika källkritiska begrepp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6

Matriser

Hi Sv
Frihetstiden

TILLÄMPA KUNSKAPER
Förstå begrepp Använda kunskaper
Visar grundläggande kunskaper inom området och kan redogöra en del fakta och begrepp.
Visar goda kunskaper inom området och kan på ett utvecklat sätt redogöra fakta och begrepp.
Visar mycket goda kunskaper inom området och kan på ett välutvecklat sätt redogöra fakta och begrepp.
SE LIKHETER och SKILLNADER
Reflektera, argumentera, jämföra och dra slutsatser
Kan göra enkla jämförelser och dra enkla slutsatser.
Gör utvecklade jämförelser och dra relativt väl underbyggda slutsatser.
Gör välutvecklade jämförelser och drar väl underbyggda slutsatser.
TOLKA och ANALYSERA
Söker orsaker, skeende, följder, helheter, samband
Kan för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas.
Kan för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas.
Kan för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas.