👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ämnen runt omkring oss, v 17 -19

Skapad 2018-04-25 15:16 i Montessoriskolan Vaxholm Grundskolor
Ett arbetsområde som behandlar ämnen runt omkring oss och deras egenskaper.
Grundskola 6 Kemi
Allt runt omkring dig är kemi! Marken du står på är fast, sval och stadig men under dina fötter flyter en glödande massa. I jordens mitt finns kärnan som är flera tusen grader varm. Det är så varmt att ämnena där är flytande. Men jordskorpan är kall och hård. I jordskorpan finns massor av ämnen som vi människor vill ha. Vi använder dem till t ex bilar, pengar, datorer, smycken och i maten. Dessa ämnen kommer du att få lära dig mer om i detta arbetsområde

Innehåll

 

Mål med arbetsområdet.

När vi arbetar med området är syftet att du ska utveckla din förmåga att...

 • Förstå och använda begrepp inom kemin.
 • Resonera kring frågor som handlar om ämnen och ämnens egenskaper.
 • Samtala och diskutera om kolets kretslopp
 • Analysera och se vår del och påverkan i kolets kretslopp.
 • Jämföra metoder och förklaringsmodeller förr och nu.
 • Genomföra undersökningar
 • Dokumentera undersökningar.
 • Analysera och jämföra resultat i undersökningarna.

Innehåll

När du tränar dessa förmågor är förhoppningen att du ska öka dina kunskaper om...

 • Vad en atom och en molekyl är.
 • Vad ett grundämne är.
 • Vad en kemisk förening är.
 • Vad periodiska systemet är
 • Kolets kretslopp i naturen.
 • Vår del i kolets kretslopp.
 • Olika ämnen i berggrunden.
 • Hur man kan få fram metaller ur malmer.
 • Hur man planerar en undersökning, formulerar frågeställningar och ger förslag till förbättringar till undersökningen.

Exempel på begrepp att förstå och kunna förklara:

grundämne, kemisk förening, atom, molekyl, kretslopp, fotosyntes, förbränning, växthuseffekt, fossila bränslen, icke förnybara energikällor, förnybara energikällor, biobränsle, berggrund, bergart, mineral, malm, legering, ädelmetall, 

Arbetssätt

Vi kommer att:

 • Läsa texter och samtala om innehållet så att begreppen förklaras.
 • Jobba med uppgifter/frågor på innehållet.
 • Se filmer och förklara och diskutera dem.
 • Anteckna och rita, analysera 
 • Göra experiment/undersöka:  dokumentera och dra slutsatser,

 Detta kommer att bedömas...

Dina svar på de frågor i arbetsbladen samt medverkan i diskussioner. Dessutom bedöms din förmåga att genomföra och dra slutsatser av försök.

Inlämning av arbetsblad ska ske onsdag 9/5.

I matrisen ser du kunskapskraven.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Ke  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
  Ke  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
  Ke  E 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
  Ke  C 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  C 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
  Ke  C 6
 • Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  C 6
 • Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp.
  Ke  C 6
 • I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
  Ke  C 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ke  A 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  A 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
  Ke  A 6
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
  Ke  A 6
 • I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
  Ke  A 6

Matriser

Ke
Ämnen runt omkring oss

Planera en undersökning
Planera en undersökning för att testa en hypotes.
 • Ke  E 6
 • Ke  C 6
 • Ke  C 6
 • Ke  A 6
 • Ke  A 6
Du har ännu inte visat att du kan planera en undersökning.
Du kan ge ett förslag på hur en undersökning kan se ut, men bara i stora drag eller för en liten del av undersökningen.
Du kan ge förslag på hur en undersökning kan se ut, men ditt förslag kan behöva bearbetas. Andra kan upprepa din undersökning på samma sätt efter lite bearbetning.
Du kan planera för en undersökning, din planering är så tydlig att andra kan upprepa din undersökning på samma sätt.
Genomföra en undersökning
Genomföra en planerad undersökning och använda utrustning.
 • Ke  E 6
 • Ke  C 6
 • Ke  A 6
Du har ännu inte visat att du kan genomföra en undersökning.
Du kan genomföra en undersökning från början till slut men kräver mycket stöd av lärare eller detaljerade instruktioner.
Du kan genomföra en undersökning från början till slut men kräver visst stöd av lärare, instruktioner eller kamrater.
Du kan enskilt, eller som en aktiv del i en grupp, genomföra en undersökning från början till slut.
Dokumentera undersökningar
Dokumentera undersökningar i text och bild. Skriva labbrapport.
 • Ke  E 6
 • Ke  C 6
 • Ke  A 6
Du har ännu inte visat att du kan föra anteckningar och skriva labbrapport.
Du kan föra anteckningar om din undersökning i text och bild men de är något otydliga. Du skriver till stor del enligt labbrapportens mall.
Du kan föra anteckningar om din undersökning i text och bild men kan brista i noggrannhet eller fullständighet. Du skriver enligt labbrapportens mall.
Du kan föra noggranna anteckningar om din undersökning i text och bild. Du skriver utförligt och tydligt enligt labbrapportens mall.
Jämföra och ge förslag
Jämföra egna och andras undersökningsresultat och ge förslag som förbättrar undersökningarna.
 • Ke  E 6
 • Ke  C 6
 • Ke  A 6
Du har ännu inte visat att du kan jämföra resultat från undersökningar och ge förslag som bidrar till att förbättra dem.
Du kan jämföra resultat från undersökningar och med stöd ge förslag som bidrar till att förbättra dem.
Du kan jämföra resultat från undersökningar och ge några förslag på hur de kan förbättras. Dina förslag behöver bearbetas lite.
Du kan jämföra resultat från undersökningar och ge flera förslag på hur de kan förbättras. Du motiverar dina förslag med hjälp av dina kunskaper.
Använda begrepp i beskrivningar
Beskriva t.ex. materiens uppbyggnad, kolets kretslopp, metallers framställning och ämnens egenskaper
 • Ke  E 6
 • Ke  C 6
 • Ke  A 6
Du har ännu inte visat att du har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper, kemiska föreningar, metallers framställning och kolets kretslopp.
Du har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper. Du visar det genom att använda dig av dina kunskaper för att t.ex. beskriva ämnens uppbyggnad och egenskaper,kemiska föreningar, metallers framställning och kolets kretslopp. Du använder dig av några kemiska begrepp men dina beskrivningar är inte alltid helt fullständiga och korrekta.
Du har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper. Du visar det genom att använda dig av dina kunskaper för att t.ex. förklara ämnens uppbyggnad och egenskaper,kemiska föreningar, metallers framställning och kolets kretslopp. Du använder dig av flera kemiska begrepp och innehållet i dina förklaringar är till stor del relevant, korrekt och fullständigt
Du har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper. Du visar det genom att använda dig av dina kunskaper för att t.ex. ingående förklara ämnens uppbyggnad och egenskaper, kemiska föreningar, metallers framställning och kolets kretslopp. I förklaringarna använder du begreppen helt korrekt och i relevanta sammanhang, du ger också fullständiga förklaringar.
Samtala och diskutera, resonera.
Föra diskussioner och resonera om konsekvenser kring t.ex. vår del i kolets kretslopp.
 • Ke  E 6
 • Ke  E 6
 • Ke  C 6
 • Ke  C 6
 • Ke  A 6
 • Ke  A 6
Du har ännu inte visat att du kan diskutera hur människan påverkar kolets kretslopp.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur människan påverkar kolets kretslopp. Du visar det genom att ge minst två exempel hur vi påverkar, minst ett ska vara baserat på "no-kunskaper". Du ger också något exempel på konsekvenser det får för samhället och vad vi kan göra åt det.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur människan påverkar kolets kretslopp. Du visar det genom att ge minst tre exempel, där minst ett är baserade på dina "no-kunskaper". Du beskriver sambandet till de konsekvenserna det får för samhället. Du ger flera förslag till åtgärder.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur människan påverkar kolets kretslopp. Du visar det genom att ge minst fyra exempel, där minst två är baserade på dina "no-kunskaper". Du beskriver sambandet mellan påverkan och konsekvenserna i ett "lägre perspektiv". Du ger flera förslag till åtgärder.
Naturvetenskapliga upptäckter
Berätta om några upptäckter/metoder från förr
Du har ännu inte visat att du kan berätta om några metoder och upptäcker från förr.
Du kan berätta om någon metod som man förr använde för att t.ex. beskriva materiens uppbyggnad eller hur man framställde metaller.
Du kan berätta om flera metod som man förr använde för att t.ex. beskriva materiens uppbyggnad och hur man framställde metaller.
Du kan berätta om flera metod som man förr använde för att t.ex. beskriva materiens uppbyggnad och hur man framställde metaller. Du jämför med dagens metoder.