👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsoveckan TrollBacken

Skapad 2018-04-25 15:58 i Förskolan BarnaSinnet LiCa förskolor
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom LiCa förskolor
Förskola
Hälsoveckan På LiCa förskolor har vi återkommande som en del i vår gemensammaplanering, en veckas fokus på hälsa under vårterminen. Fokus är grovmotoriska aktiviter. Tillfällen kan skapas under veckan, att även prata om kost, kopplat till hälsa.

Innehåll

Barnens intressen, Var är vi? Nuläge

Frågor till barnen, vad är  bra för vår hälsa?
Vad mår man bra av?
Vad kan man öva på med sin kropp?
Vad är roligt att göra med kroppen?

 

Vilka lärprocesser är barnen inne i just nu?

Syfte och mål, Vart ska vi?

Syfte - Reflektera kring begreppet hälsa tillsammans med barnen, genom olika motoriska aktiviter ( tillfälle att reflektera kring måltider)..

 


Begränsa till högst tre mål

Mål -
Vi har följande gemsamma mål med veckan:

Att alla barn efter ålder och mognad utvecklas grovmotoriskt genom olika aktiviteter, såsom balansering, springning, krypning eller hoppning.

 

Målkriterier

Sätts av förskolläraren på avdelningen. 

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:

- Utmanas och utvecklas i våra grovmotoriska aktivteter


- Barn som reflekterar vad som är bra för vår kropp

 

 

Metod, och material Hur gör vi?

Metod - På Trollbacken kommer vi under hälsoveckan att besöka olika lekparker i Björklinge. Vi har valt ut lekparker/förskole- och skolgårdar som utmanar och ger möjlighet att utveckla barnens motorik. Vi kommer också samtala med barnen vad en kropp behöver för att orka leka (vi fokuserar på glädje, vila, rörelse, mat,). I slutet av veckan kommer barnen få ett diplom för deltagandet.

Förutsättningar - V18

Dokumentation - Unikum

Förberedelser, vilket material behövs?

Uppföljning, Hur blev det?

Uppföljning och reflektion (med värderande inslag).

sker tillsammans med barnen, samt under avdelningsmöten,
använd gärna reflektionsmallen.

Hur har arbetet varit?
Pedagogernas upplevelser.
Barnens upplevelser.
Hur utmanar vi barnen? Hur inspirerar vi barnen?
Något vi kan göra på ett annorlunda sätt?

Hur går vi vidare? - reviderad planering

Utvärdering, analys gentemot läroplansmålen

Vilka förändringar kan vi se hos barnen?

Har förståelsen hos barnen förändrats? Tankar, förmågor, samarbete/samspel?

Koppla till läroplanen

Koppla till målkriterierna, vad blev resultatet? förutsedda och oförutsedda utfall

Barnen utvecklas gentemot målen genom att...

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö98 Rev. 2016