👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Det finns inga skridskor i öknen åk 7 Vt 18

Skapad 2018-04-26 08:29 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Eleverna läser boken "Hoppet" av Moni Nilsson. I arbetet jobbar vi med läsförståelse.
Grundskola 7 Svenska
Varje torsdag ska ni få lyssna på "Det finns inga skridskor i öknen" av Mats Berggren. Lyssningen efterföljts av att ni ska besvara ett antal frågor och sedan har vi gemensam diskussion kring bokens innehåll i klassen. Arbetsområdet avslutas med att du skriver en bokrecension om boken.

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

- läsa och analysera skönlitteratur

- samtala och skriva om texters innehåll.

- komma med egna tankar och åsikter samt motivera varför du tycker som du gör.

Undervisningens innehåll

Du kommer att få lyssna på ett avsnitt ut boken "Det finns inga skridskor i öknen" av Mats Berggren varje torsdagslektion. Därefter kommer du enskilt få svara på olika frågor om texten, eller förklara ett citat hämtat ur texten för att vi sedan lyfter det i helklass.

Detta gör vi för att du ska träna på att...

- förstå, tolka och analysera det du läser.

- urskilja texters budskap, tema och motiv.

Detta kommer bedömas

Se matrisen nedan.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
  Sv  C 9
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
  Sv  A 9

Matriser

Sv
Bokrecension "Det finns inga skridskor i öknen"

E
C
A
Handling
Handlingen sammanfattas kortfattat och enkelt.
Handlingen sammanfattas kortfattat och sammanhängande och du lyfter ut de mest betydelsefulla händelserna.
Handlingen sammanfattas kortfattat, sammanhängande och det är noga genomtänkt vad och hur du presenterar den.
Budskap
Du presenterar bokens budskap men utvecklar inte din tanke och ditt resonemang mer än med enstaka meningar.
Du försöker tolka och värdera bokens budskap genom att på ett utvecklat sätt förklara och beskriva, även sådant som är skrivet mellan raderna. Du gör jämförelser och drar slutsatser.
Du tolkar, värderar och kritiskt granskar bokens budskap på ett välutvecklat sätt genom att resonera, förklara och beskriva, även sådant som är skrivet mellan raderna eller är dolda i texten. Du jämför med egna och andras tankar, åsikter och erfarenheter. Du drar paralleller, ser sammanhang, drar slutsatser, motiverar och argumenterar.
Analysera
Du gör en enkel sammanfattning av bokens huvudinnehåll genom att göra enkla jämförelser,kopplingar till tids- och orsakssamband och reflektioner utifrån egna erfarenheter.
Du gör utvecklade sammanfattningar av bokens innehåll genom att göra utvecklade jämförelser, kopplingar till tids- och orsakssamband och reflektioner utifrån egna och andras erfarenheter.
Du gör välutvecklade sammanfattningar av bokens innehåll genom att göra välutvecklade jämförelser, kopplingar till tids- och orsakssamband och reflektioner utifrån egna andras erfarenheter. Du uttrycker dig på ett personligt sätt och kan sätta in det upplevda i olika sammanhang.
Språket
Du gör enklare iakttagelser av språket i boken.
Du gör utvecklade iakttagelser av språket i boken.
Du gör välutvecklade iakttagelser av språket i boken samt använder dig av exempel ut texten som styrker dina iakttagelser.
Reflektioner
Du ger ett fåtal enkla reflektioner kring tankar boken väckt hos dig.
Du ger ett flertal utvecklade reflektioner kring tankar boken väckt hos dig.
Du ger ett flertal välutvecklade reflektioner kring tankar boken väckt hos dig.